.

Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky

.
Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
Тыва дыл
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867

Ang Balaang Liturhiya ni San Juan Krisostomo

Pari: Daygon ang Gingharian sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Ang Bantugang Litaniya

Diakono: Sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang sa kalinaw gikan sa Dios, ug sa kaluwasan sa atong mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang sa kalinaw sa tibuok kalibotan, sa kalig-on sa Santos nga mga Simbahan sa Dios, ug sa panaghiusa sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang niining santos nga simbahan, ug sa tanang mosulod dinhi nga may pagtoo, pagtahod, ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang sa atong giilang magtutudlo ug amahan, Balaang Patriarka (N…), mga kaparian, mga diakono nga nag-alagad kang Kristo, ug sa tanang magtutoo, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang sa atong nasud, sa atong Presidente, sa mga nag-alagad sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang sa atong lungsod (o syudad), sa matag syudad ug nasud, ug sa mga magtutoo nga nagpuyo niini, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang sa maayong kahimtang sa panahon, abundang abot sa yuta, ug malinawong higayon, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang sa kaluwasan sa mga nanagbyahe sa kadagatan, sa yuta, sa
kahanginan, sa mga may balatian, sa mga nag-antos, ug mga binilanggo, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang kanato aron nga mahilikay kita sa mga kasakit, kasuko, katalagman ug kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing bulahang Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga Santos, itugyan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, ug ang atong tibuok kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Kay Imo man ang tanang himaya, dungog ug pagsimba, sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Ang Unang Antipona – Salmo 102

Kwayir: Dayga ang Ginoo kalag ko! Dayga ang Ginoo. Ang tibuok kong pagkatawo nagdayeg sa balaan niyang ngalan. Dayga ang Ginoo, kalag ko, ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaloloy-on. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala ug giayo niya ang tanan kong mga balatian. Maluloy-on ug mahigugmaon ang Ginoo, dili daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad. Dayga ang Ginoo kalag ko! Dayga ang Ginoo. Ang tibuok kong pagkatawo nagdayeg sa balaan niyang ngalan. Dayga ang Ginoo.

Ang mubo nga litaniya

Diakono: Atong balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo maluoy Ka.

Diakono: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo maluoy Ka.

Diakono: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing dalayegon Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga Santos*, itugyan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Kay Imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Ang Ikaduhang Antipona – Salmo 145

Kwayir : Dayga ang Ginoo! Kalag ko, dayga ang Ginoo! Samtang ako buhi pa, daygon ko gayud siya; sa tibuok kinabuhi mag-awit ako alang sa akong Dios. Ayaw saligi ang mga tawo bisag pangulo sila, ni saligan mo ang dili makaluwas kanimo. Mopauli sila sa yuta inigkamatay nila; nianang adlawa matapos ang tanan nilang laraw. Bulahan ang tawo nga sa iyang mga kinahanglan nagsalig sa Dios ni Jacob, aron tabangan siya sa Ginoo nga iyang Dios, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini. Motuman siya kanunay sa iyang mga saad;  ang mga hukom niya dapig sa mga dinaogdaog ug hatagan niyag pagkaon ang mga gigutom. Buhian sa Ginoo ang mga binilanggo ug himoon niya nga makakita ang mga buta. Lipayon niya ang mga dinaogdaog; higugmaon niya ang mga matarong. Panalipdan niya ang mga langyaw nga nagpuyo sa Israel, tabangan niya ang mga biyuda ug ilo, apan gub-on niya ang laraw sa mga daotan. Ang Ginoo hari hangtod sa kahangtoran! Ang Dios mo, O Sion, maghari sa tanang panahon!

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Kwayir : Bugtong Anak ug pulong sa Dios, Walay Kamatayon, aron kami maluwas, Ikaw nagpaubos, nagpakatawo pinaagi sa Theotokos, ug sa kanunayng-Birhen Maria. Dios nga nagpakatawo, ug gilansang sa Krus, O Kristo among Dios, gidaog Mo ang kamatayon sa Imong kamatayon. Nahiusa ka sa Santisima Trinidad ug gihimaya uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, luwasa kami.

Ang Mubo Nga Litaniya

Diakono: Atong balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo maluoy ka.

Diakono: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo maluoy ka.

Diakono: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing dalaygon Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa mga Santos, itugyan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Kay Imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Ang Ikatulong Antipona

Kwayir: Sa Imong gingharian hinumdomi kami, O Ginoo, kon maghari ka na.

Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon, kay ila ang Gingharian sa langit.

Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios!

Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya.

Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios, kay tagbawon niya sila.

Bulahan ang maloloy-on, kay kaloy-an sila.

Bulahan ang putli og kasingkasing, kay makakita sila sa Dios.

Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak.

Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubut-on sa Dios, kay ila ang Gingharian sa langit.

Bulahan kamo kon bugalbugalan ug daogdaogon sa mga tawo, ug butangbutangan sa tanang matang sa kadaotan tungod kanako.

Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ang Pagsulod uban sa Ebanghelyo

Diakono: Kaalam! Tindog ug paminaw!

Kwayir: Dali, manimba kita ug moyukbo kang Kristo. Luwasa kami, O Anak sa Dios, nga nabanhaw gikan sa mga patay, Kanimo kami nanag-awit: Alleluia.

Kantahon sa Kwayir ang Troparyon ug Kontakyon (subay sa gikatakda sa adlaw)

Diakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo maluoy Ka.

Pari: Kay Santos gayud Ikaw, O among Dios, nagadayeg kami kanimo: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Diakono: O Ginoo, luwasa ang mga matuohon.

Kwayir: O Ginoo, luwasa ang mga matuohon.

Diakono: Ug dungga kami.

Kwayir: Ug dungga kami.

Diakono: Ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Awit sa Tulo Ka Pilo Nga Pagkasantos

Kwayir: Santos Dios, Santong Malig-on, Santos nga Walay Kamatayon, malooy Ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Santos nga Walay Kamatayon, malooy Ka kanamo.

Santos Dios, Santong Malig-on, Santos nga Walay Kamatayon, malooy Ka kanamo.

Diakono: Atong paminawon.

Pari: Ang kalinaw maanaa kaninyo.

Tigbasa: Ug sa imong Espiritu.

Diakono: Kaalam!

Tigbasa: Prokimenon…(pagbasa gikan sa Salmo)

Kwayir: (balikon ang prokimenon)

Diakono: Kaalam!

Tigbasa: Pagbasa gikan sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Roma…(o kaha gikan sa ubang sulat sa mga apostol)

Diakono: Atong paminawon.

Basahon sa magbabasa ang gitakdang basahon gikan sa sulat sa mga apostol

Pari: Ang kalinaw maanaa kanimo.

Tigbasa: Ug sa imong Espiritu.

Diakono: Kaalam!

Litokon sa Reader ang mga berso sa aleluya niining adlawa

Kwayir: Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Diakono: Padre, bendisyoni ang tigmantala sa Maayong Balita sa Santos nga Apostol ug Ebanghelista (N...)

Pari: Hinaut nga ang Dios, pinaagi sa pag-ampo sa santos, mahimayaon, Apostol ug Ebanghelista (N...) magtugot kanimo sa pagmantala sa pulong nga may gahum, aron sa pagtuman sa Ebanghelyo sa iyang Hinigugmang Anak, ang atong Ginoong Jesukristo.

Diakono: Amen.

Pari: Kaalam! Tindog ug paminaw! Paminawon nato ang Santos nga Ebanghelyo. Ang kalinaw maanaa kaninyo.

Kwayir: Ug sa imong Espiritu.

Diakono: Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala kang San (N…), Atong paminawon.

Kwayir: Himayaon Ka, O Ginoo, himayaon Ka.

Pari: Atong paminawon.

Basahon sa Diakono ang gitakdang Santos nga Ebanghelyo.

Pari: Ang kalinaw maanaa kanimo nga nagsangyaw sa maayong balita!

Kwayir: Himayaon Ka, O Ginoo, himayaon Ka.

Litaniya sa Bug-os nga Pangamuyo

Diakono: Uban ang tibuok natong kalag ug tibuok natong hunahuna, atong iampo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: O Ginoo nga Makagagahum, Dios sa among katigulangan, nagapangilaba kami, paminawa kami ug kaloy-i.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Maluoy ka kanamo, O Dios sumala sa Imong daku nga kaayo, nangamuyo kami, dungga kami ug kaloy-i.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Subli kitang mag-ampo alang sa atong bantugang magtutudlo ug amahan, Balaang Patriarka (N…) ug alang sa tanang mga kaigsoonan diha kang Kristo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Subli kitang mag-ampo, alang sa atong nasud, sa atong presidente ug sa tanang otoridad sa gobyerno ug sa armadong kusog.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Subli kitang mag-ampo alang sa atong mga kaigsuonan: pari, diakono, mga monghe, tanang mga kaparian ug sa tanan natong mga kaisguonan diha kang
Kristo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Subli kitang mag-ampo alang sa santos ug dili malimtan nga mga Patriarka nga Orthodox; sa mga debotong mga hari ug matuohon nga mga rayna, alang sa mga dalaygon nga mga nagtukod niining santos nga simbahan; alang sa tanan natong mga ginikanan ug kaigsoonan, sa mga Orthodox nga nangamatay gikan niining kinabuhi una kanato, ug sa tanang nangamatay dinhi ug sa tanang mga dapit.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Subli kitang mag-ampo sa kaluoy, kinabuhi, kalinaw, maayong panlawas, kaluwasan, kapasayloan sa mga sala sa mga alagad sa Dios: sa mga nagatabang, sinaligan, membro ug sa tanang nagasuporta niining santos nga simbahan.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Subli kitang mag-ampo alang sa mga nagdala sa mga halad ug sa mga naghimo sa mga maayong buhat niining santos ug talahurong simbahan; alang sa mga naghago ug sa mga mag-aawit; ug sa tanang katawhan nga ania dinhi naglaum sa Imong dako ug dili matupngang kaluoy.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Kay maluloy-on Ka nga Dios, mahigugmaon Ka sa katawhan, Imo ang tanang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga tanan.

Kwayir: Amen.

Litanya alang sa mga nangamatay

Diakono: Maluoy ka kanamo, O Dios, sumala sa imong daku nga kaluoy, nangamuyo kami Kanimo, dungga kami ug kaloy-i.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Subli natong iampo ang kapahulayan sa mga kalag sa mga nangamatay nga mga alagad sa Dios nga sila si (N…) nga unta mapasaylo ang tanan nilang kalapasan, tinuyo ug dili tinuyo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Nga ang Ginoong Dios magtugyan sa ilang mga kalag sa hustong kapahulayan

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Ang kaluoy sa Dios, gingharian sa langit, ug ang kapasayloan sa ilang mga sala, atong pangayuon kang Kristo ang walay kamatayong Hari ug atong Dios.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo maluoy Ka.

Diakono: Kay Ikaw mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi, ug ang kapahulayan sa nangamatay Mong mga alagad nga sila si (N…), O Kristo among Dios, ug Kanimo among ibalik ang himaya, uban sa Imong walay sinugdanan nga Amahan, ug sa Imong labing-santos ug matarong, magbubuhat sa kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Ang Litaniya sa mga Katekyumen

Diakono: Mga katekyumen, pag-ampo kamo sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Mga magtutoo, iampo ninyo ang mga katekyumen, nga ang Ginoo maluoy kanila.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Nga ang Ginoo magtudlo kanila sa pulong sa kamatuoran.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Nga ang Ginoo magpadayag kanila sa Maayong Balita sa Katarung.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Nga ang Ginoo magtigom ug maghiusa kanila sa Iyang Usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga Simbahan.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Tabangi sila, luwasa sila, kaloy-i ug ampingi sila, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Iduko ang inyong mga ulo ngadto sa Ginoo, kamong mga katekyumen.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Uban kanamo, sila maghimaya sa Imong labing dugganon ug harianong ngalan, saAmahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Diakono: Ang tanang mga katekyumen, makapamauli na! Makapamauli na ang tanang mga katekyumen! Ang tanang mga katekyumen, makapamauli na! Walay katekyumen nga magpabilin! Apan kitang mga magtutuo, atong balikon, sa kalinaw mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Kaalam!

Pari: Kay Imo man ang tanang himaya, dungog ug pagsimba: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Pari: Atong balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Alang sa kalinaw gikan sa Dios ug sa kaluwasan sa atong mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Alang sa kalinaw sa tibuok kalibotan, sa kalig-on sa Santos nga mga Simbahan sa Dios, ug sa panaghiusa sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Alang niining santos nga simbahan, ug sa tanang mosulod dinhi nga may pagtoo, pagtahod, ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Alang kanato aron nga mahilikay kita sa mga kasakit, kasuko, katalagman ug kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Diakono: Kaalam!

Pari: Nga sa kanunay giampingan sa Imong gahum, ihalad namo Kanimo ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Ang Alawiton sa mga Keruben

Kwayir: Kita kinsa naghulagway sa mga Keruben, awiton nato ang alawiton sa tulo ka pilo nga pagkasantos ngadto sa maghahatag-kinabuhi nga Santisima Trinidad. Ipadaplin ang mga kabalaka sa kinabuhi.

Ang Bantugang Pagsulod

Diakono: Ang atong bantugang magtutudlo ug amahan _____________, Balaang Patriarka sa Moscow ug sa tibuok Russia, hinumduman unta sa Ginoong Dios sa Iyang gingharian, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Pari: Ang mga kaparian, mga monghe, mga magtutukod, ug ang tanang managsuon niining santos nga templo, kamong mga Orthodox nga mga Kristiyanos, hinaut nga hinumduman kita sa Ginoo nga atong Dios sa Iyang Gingharian, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen. Aron madawat nato ang Hari sa tanan/ nga giubanan sa dili makitang panon sa mga anghel sa kalangitan. Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Ang Litaniya sa mga Pangamuyo

Diakono: Padayonon nato ang atong pag-ampo sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Alang niining bililhong mga Halad, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Alang niining santos nga simbahan, ug sa tanang mosulod dinhi nga may pagtoo, pagtahud ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Alang kanato aron mahilikay kita sa tanang mga kasakit, kapungot, katalagman ug kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Aron mahingpit, santos, malinawon ug layo sa mga sala kining adlawa, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Alang sa anghel sa kalinaw, ang matinud-anong tigiya, ang magbalantay sa atong mga kalag ug lawas, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Aron mapasaylo ug mapapas ang atong mga sala ug mga kalapasan, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Alang sa tanang butang makaayo ug mapuslanon sa atong mga kalag, ug aron magmalinawon ang kalibutan, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Aron magmalinawon ang nahibiling adlaw sa atong kinabuhi ug magmahinulsolon, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Aron ang katapusan sa atong kinabuhi mahimong matuod nga Kristohanon: malinawon, walay pag-antos ug kaulawan nga makaatubang sa hukmanan ni Kristo, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing dalaygong Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga Santos, itugyan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Pinaagi sa kaluoy sa Imong Bugtong Anak, daygon Ikaw uban sa Imong pinakabalaan, matarung ug maghahatag-kinabuhi nga Espiritu: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Pari: Ang kalinaw maana kaninyo.

Kwayir: Ug sa Imong Espiritu.

Diakono: Maghigumaay kita, diha sa usa ka hunahuna atong ikumpisal:

Kwayir: Amahan, Anak ug Espiritu Santo: ang Trinidad, usa sa pagka-Dios, ug dili mabulag.

Diakono: Bantayan ang mga Pultahan! Sa Kaalam, atong ipahayag.

Ang atong Pagtuo

Nagatuo ako sa usa ka Dios, Amahan nga Makagagahum sa tanan,/ Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang makita ug dili makita;/

Ug sa usa ka Ginoo, si Jesukristo, ang Bugtong Anak sa Dios,/ nga gianak gikan sa Amahan sa wala pay katuigan;/ Kahayag gikan sa Kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios,/ gianak dili binuhat, usa og kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya ang tanan nangahimo;/

Alang kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan mikanaug siya gikan sa langit,/ sa lalang sa Espiritu Santo ug pinaagi kang Birhen Maria, nahimong tawo;/

Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, namatay ug gilubong./

Ug sa ikatulong adlaw nabanhaw siya sumala sa mga Kasulatan./

Ug misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuong-kamot sa Amahan;/

Mobalik Siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang Iyang Gingharian walay katapusan./

Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ang Maghahatag sa Kinabuhi, nga nagagikan sa Amahan,/ uban sa Amahan ug sa Anak Siya gisimba ug gihimaya, Siya nagasulti pinaagi sa mga Propeta;/

Nagatuo ako sa Usa, Santos, Katoliko, ug Apostoliko nga Simbahan;/

Nagaila ako sa usa ka Bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala; /

Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay;/

Ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.

Ang Santos nga Paghalad

Diakono: Manindog kita nga may pagtahod! Manindog kita nga may kahadlok! Ayohon nato sa pagpaminaw aron ikahalad nato kining Santos nga mga Halad diha sa kalinaw.

Kwayir: Ang kaluoy ug kalinaw, usa ka sakripisyo sa pagdayeg.

Pari: Ang grasya sa atong Ginoong Jesukristo, ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo.

Kwayir: Ug sa imong Espiritu.

Pari: Ibayaw nato ang atong mga kasing kasing.

Kwayir: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.

Pari: Magpasalamat kita sa Ginoo.

Kwayir: Angay ug matarong nga simbahon ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Epiritu Santo: Ang Santisima Trinidad, usa sa pagka-Dios, dili mabungkag.

Pari: Magaawit sa alawiton sa kadaugan, magasangyaw, magasinggit ug magaingon:

Kwayir: Santos, Santos, Santos, Ginoong Dios sa kagahuman. Ang langit ug yuta napuno sa Imong himaya. Osanna sa kahitas-an, Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osanna sa Dios sa kahitas-an!

Pari: Dawata, kan-a; kini mao ang akong Lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo, alang sa kapasayloan sa mga sala.

Kwayir: Amen.

Pari: Inom kamong tanan gikan niini kay kini mao ang akong Dugo sa Bag-ong Kasabotan nga giula alang kaninyo ug alang sa kadaghanan, alang sa kapasayloan sa mga sala.

Kwayir: Amen.

Pari: Gihalad namo kini Kanimong mga gasa gikan sa Imong kaugalingong gasa, diha sa tanan ug alang sa tanan.

Kwayir: Naghimaya kami Kanimo, nagdayeg kami Kanimo, nagapasalamat kami Kanimo, ug nangamuyo kami Kanimo, Ginoo among Dios.

Pari: Ilabina sa among labing santos, labing putli, labing bulahan ug dalaygong babaye, ang Inahan sa Dios ug kanunayng-Birhen Maria.

Kwayir: Angay ug matuod ang pagtawag og bulahan, kaniya nga nanganak sa Dios , bulahan sa tanan ug pinakaputli ug Inahan sa Dios. Labaw ikaw nga gitahod kay sa Kerubin ug labawng gidayeg kay sa Serapin, sa kaputli gimabdos mo ang Dios nga Pulong, Inahan sa Dios, nagtahod kami kanimo.

Pari: Labaw sa tanan, hinumdumi O Ginoo ang among amahan, ang Balaang Patriarka (N...), itugot nga makaalagad siya sa Imong Santos nga Simbahan diha sa kalinaw. Ipahilayo siya sa mga katalagman, talahuron ug himsog sa tanang katuigan, ug magtudlo sa katarong sa pulong sa Imong Kamatuoran.

Kwayir: Ug ang tanan Mong Katawhan.

Pari: Ug itugot nga sa usa ka tingog ug usa ka kasingkasing, himayaon ug daygon namo ang Imong talahuron ug harianong ngalan: Sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir:Amen.

Pari: Hinaut nga ang mga kaluoy sa atong Bantugang Dios ug Manluluwas nga si Jesukristo, maanaa kaninyo.

Kwayir: Ug sa imong Espiritu.

Litaniya sa Amahan Namo

Diakono: Human nato handoma ang tanang mga Santos, atong balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Alang niining bililhong mga Gasa nga gihalad ug gikonsagrahan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Nga ang mahigugmaong Dios, nga midawat niini sa Iyang santos, langitnon ug espirituhanong halaran isip usa ka espirituhanong pahumot, magpadala nganhi kanato sa Langitnong Grasya ug sa gasa sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Alang kanato aron ilikay kita sa tanang kasakit, kapungot, katalagman ug kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Nga ang tibuok adlaw mahimong hingpit, santos, malinawon ug walay sala, atong pangayoon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Alang sa anghel sa kalinaw, matinud-anong tigiya, ang magbalantay sa atong kalag ug lawas, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug mga kalapasan, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Alang sa mga butang maayo ug mapuslanon alang sa atong mga kalag, ug kalinaw sa tibuok kalibutan, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Nga ang atong kinabuhi matapos nga malinawon, ug mahinulsolon, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Nga ang nahibiling panahon sa atong kinabuhi mahimong matuod nga Kristohanon, malinawon, walay kasakit, walay kaulawan ug takus makaatubang sa hukmanan sa atong Ginoong Jesukristo, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Diakono: Human nato iampo ang panaghiusa sa pagtuo, ug aron makaambit kita sa Espiritu Santo, atong itugyan ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, ug ang atong tibuok kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Ug himoa kami nga angayan, Ginoo, nga may kalig-on ug walay kahadlok motawag Kanimo langitnong Dios, nga among Amahan, ug magaingon:

Ang Amahan Namo

Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang Imong ngalan, moabot kanamo ang Imong gingharian, matuman ang Imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay Imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Pari: Ang kalinaw maanaa kaninyo.

Kwayir: Ug sa imong Espiritu.

Diakono: Iduko nato ang atong mga ulo ngadto sa Ginoo.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Pinaagi sa grasya, kaluoy ug paghigugma kanamo sa Imong Bugtong Anak, uban kanimo gidayeg uban sa Imong Labing Santos, Maayo, ug Maghahatag-kinabuhi nga Espiritu: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir:Amen.

Diakono: Tindog.

Pari: Ang Santos nga mga Gasa alang sa santos nga katawhan sa Dios.

Kwayir: Usa ang Balaan, Usa ang Ginoo: si Jesukristo. Sa himaya sa Dios Amahan, Amen. Daygon ang Ginoo gikan sa kalangitan ; daygon Siya sa kahitas-an. Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Diakono: Duol nga may kahadlok, pagtuo ug paghigugma sa Dios!

Kwayir: Daygon siya nga nagaanhi sa Ngalan sa Ginoo; Ang Dios mao ang Ginoo nga mipuyo uban kanato.

Pari: Nagatuo ako O Ginoo ug ako nagakumpisal nga Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Buhing Dios, nga mianhi sa kalibotan aron luwason ang mga makasasala, ilabina gayud kanako.

Nagatuo usab ako nga kini mao ang Imong labing putli nga Lawas ug labing bililhong Dugo.

Busa nangamuyo ako Kanimo Ginoo, maluoy Ka kanako, pasayloa ako sa akong mga sala, tinuyo ug dili tinuyo, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, nasayran ug ang wala masayri, ug himoa akong takus nga makadawat sa Imong Balaang Sakramento alang sa kapasayloan sa akong mga sala nganha sa kinabuhing walay katapusan, Amen.

Dawata ako karon, O Anak sa Dios, nga makaambit sa Imong Misteryosong Panihapon. Tungod kay dili ko itugyan ang Imong mga Misteryo sa Imong mga kaaway ug dili ko Ikaw paglimbongan sa usa ka halok sama sa gibuhat ni Hudas, apan sama niadtong usa ka kawatan, nagakumpisal ako Kanimo: Hinumdumi ako Ginoo sa Imong gingharian.

Ayaw itugot O Ginoo, nga ang akong pagkalawat sa Imong Santos nga mga Misteryo mahimong hukom o silot, apan mahimo untang kaayuhan sa akong kalag ug lawas. Amen.

Pagkahuman niini, ang mga Kristiyanong Orthodox moduol sa kalis aron sa pagkalawat. Dungan niini:

Pari: Ang alagad sa Dios nga si (N…) magadawat sa Lawas ug Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa kinabuhing walay katapusan.

Kwayir: (Awit sa kalawat) Dawata ninyo ang Lawas ni Kristo; Inom kamo sa tuburan sa Kinabuhi.

Pari: Luwasa ang Imong katawhan O Dios, ug panalangini ang Imong mga tinubos.

Kwayir: Nakita nato ang matuod nga kahayag, nadawat nato ang langitnong Espiritu; nakaplagan nato ang matuod nga pagtuo, sa pagsimba nato sa Santisima Trinidad: kay ang Santisima Trinidad nagluwas kanato.

Pari: Karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga tanan.

Kwayir: Amen. Pun-a ang among mga ngabil sa pagdayeg Kanimo, Ginoo, aron makaawit kami sa imong himaya. Gihimo Mo kaming takus sa pagdawat sa Imong Santos nga mga misteryo. Pun-a kami kanunay sa Imong kabalaan, aron nga sa tanang mga adlaw kami makapamalandong sa Imong kaayo. Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Diakono: Tindog! Human nato nadawat ang Diosnon, santos, putli, walay katapusan, langitnon, makahatag-kinabuhi ug makadasig nga mga Misteryo ni Kristo, magpasalamat kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Diakono: Human nato giampo nga ang tibuok adlaw mahimong hingpit, balaan, malinawon ug layo sa sala, atong itugyan ang atong kaugalingon, ang tagsa tagsa, ug ang atong tibuok kabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Kay Ikaw ang makabalaan kanamo, busa among ihatag Kanimo ang himaya: Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Pari: Manlakaw kita nga malinawon.

Kwayir: Sa ngalan sa Ginoo.

Pari: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Ginoo, panalangini ang mga nagdayeg Kanimo ug balaana kadtong misalig Kanimo, luwasa ang Imong katawhan ug panalangini sila; ampingi ang tibuok lawas sa Imong simbahan, balaana ang mga nahigugma sa katahum sa Imong puloy-anan. Balusi sila og panalangin sa Imong Langitnong Gahum, ug ayaw talikdi ang mga naglaum Kanimo. Ihatag ang kalinaw sa kalibotan, sa Imong simbahan, sa mga kaparian, sa anaa sa panggamhanan, sa armadong kusog ug sa tanan Mong katawhan. Kay ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagagikan Kanimo sa kahitas-an, ang Amahan sa Kahayag; ug kami Kanimo nagdayeg, nagpasalamat ug nagsimba, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen. Bulahan ang Ngalan sa Ginoo, karon ug sa kahangtoran. (3x)

Salmo 33

Kwayir: Pasalamatan ko kanunay ang Ginoo; dili gayud ako mohunong sa pagdayeg kaniya. Daygon ko siya tungod sa nabuhat niya; magpatalinghog unta ug maglipay ang tanang dinaogdaog! Duyog kanako sa pagsangyaw sa kahalangdon sa Ginoo; maghiusa kita sa pagdayeg sa iyang ngalan! Nag-ampo ako sa Ginoo, ug gitubag niya ako; giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. Dangop kaniya ug kamo magmalipayon ug dili mahigawad. Kining timawa misangpit sa Ginoo, ug gitubag siya ug giluwas sa iyang mga kalisdanan. Ang Anghel sa Ginoo manalipod sa may pagtahod sa Ginoo, ug luwason niya sila sa katalagman. Sulayi ug Makita ninyo ang kaayo sa Ginoo! Bulahan ang tawo nga modangop kaniya! Kamong katawhan niya, pasidunggi ang Ginoo; kay ang magsugot kaniya dili gayud makulangan sa ilang gikinahanglan. Bisan ang mga liyon kabsan og pagkaon og gutomon, apan ang mosalig sa Ginoo dili gayud makulangan sa ilang gikinahanglan. Dali ngari, mga batan-on kong higala ug pamatia ako, ug tudloan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo. Buot ba kamo magpahimulos sa kinabuhi ug mabuhig dugay ug magmalipayon? Nan, likayi ang pagsultig daotan ug ang pagpamakak. Likayi ang daotan ug buhata ang maayo; ug paninguhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasingkasing. Bantayan sa Ginoo ang matarong ug dunggon ang ilang pagtuwaw; Apan kasilagan niya ug puohon ang mga daotan. Ang mga matarong nagsangpit sa Ginoo, ug sila gipatalinghugan niya; ug giluwas niya sila sa tanan nilang kalisdanan. Duol ang Ginoo sa nawad-ag kadasig; luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom. Daghang kalisdanan ang antoson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo niining tanan. Ampingan siya pag-ayo sa Ginoo, ug dili siya kabaliag bukog. Ang buhat sa mga daotan, mao ray makamatay kanila ug maalaot ang mga nasilag sa mga matarong. Luwason sa Ginoo ang iyang mga sulugoon; dili niya silotan kadtong midangop kaniya.

Pari: Hinaut nga ang bendisyon ug kaluoy sa Ginoo kanunay maanaa kaninyo pinaagi sa Iyang langitnong grasya ug paghigugma karon ug kahangtoran ug sa mga
katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Pari: Himayaon Ka, O Dios, among paglaum, Himayaon Ka.

Kwayir: Himaya sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo maluoy Ka, Ginoo maluoy Ka. Padre, bendisyoni kami.

Pari: Hinaut nga ang nabanhawng Kristo, atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa putli ug Santos nga Inahan sa Dios: sa santos, mahimayaon ug dalaygong mga apostol; kang San Juan Krisostomo, arsobispo sa Konstantinople; kang San (N…) nga atong gihandum karon; sa santos ug matarung nga mga katigulangan sa Ginoo, Joaquin ug Ana; ug sa tanang mga Santos –maluoy ug magluwas kanato, kay Siya matarong ug mahigugmaon sa mga tawo.

Kwayir: Amen.

ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
ceb
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us