.

Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky

.
Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
Тыва дыл
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867

AFTONBÖNER

(vilka inleds med begynnelsebönerna, se högst upp)

Troparia, den andra plagala tonen:

Förbarma Dig över oss, Herre, förbarma Dig över oss. Svarslösa inför Dig, o Härskare, frambära vi syndare denna bön till Dig: Förbarma Dig över oss.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Herre, förbarma Dig över oss, ty till Dig sätta vi vårt hopp. Vredgas icke på oss över måttan och tänk icke på våra överträdelser. Men se i nåd till oss även denna stund och rädda oss från våra fiender, ty Du är vår Gud och vi äro Ditt folk; alla äro vi Dina händers verk och Ditt namn åkalla vi.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.

Theotokion:

Öppna för oss barmhärtighetens dörrar, o välsignade Theotokos. Låt icke oss, som hoppas på dig, förgås utan giv, att vi genom dig frias från all nöd, ty du är de kristtrognas beskydd.

Herre, förbarma Dig. (12)

BÖN I

av den Helige Makarios den Store

O evige Gud, Du allt skapats Konung, Du som låtit mig nå fram till denna stund: Förlåt mig de synder, som jag idag begått i gärning, ord och tanke. Rena mig, o Herre, från allt orent till kropp och själ. Herre, giv mig nåd att i natt få vila i frid och att jag, då jag åter stiger upp från min enkla bädd, må vara Ditt allraheligaste namn välbehaglig under alla mina livsdagar samt att jag må besegra alla de köttsliga och kroppsliga fiender, som strida emot mig. Herre, fräls mig från alla de fåfängliga tankar, som orena mig, samt från alla onda begärelser. Ty riket är Ditt och makten och härligheten, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.

BÖN II

av den Helige Antiochus

O Allhärskare, Faderns Ord, Du som själv är fullkomlig, o Jesu Kriste. Driv icke bort mig, ovärdige tjänare, från Dig för Din stora barmhärtighets skull utan förbliv städse i mig. O Jesu, Du gode herde för dina får, utlämna mig icke åt ormens anslag och satans önskningar, ty förstörelsens frö finnes ju i mig. Lovprisade Herre Gud, helige Konung, Jesu Kriste, skydda mig, då jag sover, med Ditt alltid klara ljus, den Helige Ande, som helgade Dina lärjungar. Herre, giv även mig, ovärdige tjänare, Din frälsning vid min enkla bädd. Upplys mitt förstånd med det förklarande ljuset av Ditt heliga Evangelium, min själ med kärleken från Ditt kors, mitt hjärta med renheten av Ditt ord, min kropp med Ditt oskyldiga lidande. Bevara mina tankar i Din ödmjukhet och uppväck mig i rätt tid till att förhärliga Dig. Ty högt lovad är Du tillika med Din evige Fader och den Helige Ande i evighet. Amēn.

BÖN III TILL DEN HELIGE ANDE

O Herre, himmelske Konung, Tröstare, Du sanningens Ande, visa barmhärtighet och förbarma Dig över mig Din syndige tjänare, och befria mig från min ovärdighet, och förlåt mig allt varigenom jag har syndat emot Dig idag såsom människa, och egentligen icke endast likt en människa, utan värre än ett odjur, mina synder frivilliga och ofrivilliga, medvetna och omedvetna, från min ungdoms dagar, från det ondas försorg, eller från skamlöshet och misströstan. Om jag har svurit vid Ditt namn, eller hädat det i mina tankar, eller bedrövat någon eller blivit arg för något; eller om jag ljugit eller sovit fast det icke var nödvändigt; eller om en tiggare kommit till mig och jag avvisat honom; eller om jag har bedrövat min broder, eller grälat, eller fördömt någon; eller om jag har skrutit, eller varit stolt, eller arg; eller om, när jag stod i bön, mitt sinne varit okoncentrerat av världens villa eller fördärvliga tankar; eller om jag frossat på mat eller utövat dryckenskap, eller skrattat lättsinnigt; om jag haft onda tankar, eller sett skönhet hos någon annan än tillbörligt och därutav i mitt hjärta fått ett sår; eller om jag sagt otillbörliga saker, hånat min broders synder fastän mina egna är oräkneliga; eller om jag varit slarvig med bön, eller gjort något ont som jag icke kan åminna mig. För allt detta och mer därtill är jag skyldig: O Härskare, min Skapare, hav förbarmande över Din utkastade och ovärdige tjänare och efterskänk, tillgiv och förlåt mig, ty Du är god och människoälskande, så att lidelsefull, syndig, och eländig som jag är, jag må lägga mig ned och vila i frid. Så skall jag tillbedja, lovsjunga och ära Ditt ärevördiga namn, tillika med Fadern och Hans enfödde Son, nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.

BÖN IV

av den Helige. Makarios den Store

Vad skall jag skänka Dig, eller vad skall jag giva Dig, o Du som giver stora gåvor, odödlige Konung, o barmhärtige Herre, som älskar människosläktet? Ty fastän jag varit trög med att behaga Dig och gjort intet gott, har Du lett mig till dagens slut, så stadfäst nu min själs omvändelse och frälsning. Hav förbarmande med mig syndare, som är utan varje god gärning, res min fallna själ, som blivit befläckad med oräkneliga synder, och tag ifrån, detta mitt syndiga liv, varje ond tanke. Förlåt mig mina synder, o Du ende syndfrie, med vilka jag syndat emot Dig under denna dag, medvetna eller omedvetna, i ord, tankar och gärningar och med alla mina sinnen. Må Du själv skydda och bevara mig ifrån varje, enligt Ditt sinne, motstående omständighet, genom Din gudomliga auktoritet och kraft och obeskrivbara kärlek till människan. Utplåna, o Gud, jag ber, utplåna mina synders myckenhet. Var, o Herre, mig nådig och befria mig ifrån den ondes nät och fräls min lidelsefulla själ och beskärma mig med ljuset av Ditt anlete, då Du kommer i Din härlighet; och giv mig ännu dömde, en drömlös sömn och bevara Din tjänare obekymrad av tankar och driv långt ifrån mig alla sataniska gärningar och upplys mitt hjärtas ögon med vishet, då jag fruktar att döden må komma under sömnen. Och sänd till mig en fridens ängel, en väktare och min själs och kropps ledsagare, att han må befria mig ifrån mina fiender, så att då jag stiger upp ur sängen, jag må giva Dig tacksägelse. Ja, o Herre, lyssna till mig, Din syndige och eländige tjänare, i bikt och i samvetets bekännelse, och förläna mig, då jag åter står upp, att bliva vägledd av Dina ord. Och fördriv genom Dina änglar all demonisk modlöshet, så att jag må välsigna Ditt heliga namn och ära och upphöja den allra mest rena Maria Theotokos, som Du givit oss syndare såsom beskyddarinna, och lyssna på hennes böner för oss. Ty jag vet att hon efterliknar Din kärlek för människosläktet och beder för oss med oförminskad styrka. Genom hennes beskydd och det dyrbara korsets tecken, och för alla Dina helgons skull, o Jesu Kriste vår Gud: Helig är Du och förhärligad i evighet. Amēn.

BÖN V

O Herre, vår Gud, förlåt mig allt vad jag denna dag har syndat med ord, gärning och tanke, ty Du är god och människoälskande. Giv mig en stilla och ostörd sömn; sänd till mig Din skyddsängel, som beskärmar och bevarar mig för allt ont. Ty Du är våra själars och kroppars beskyddare och Dig hembära vi ära, Fader, Son och helig Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.

BÖN VI

O Herre vår Gud, på vilken vi tror och vilkens namn vi åkallar över alla andra namn, skänk oss, när vi nu går till sömns, vila till kropp och själ, och bevara oss från alla mörka drömmar och dunkla lustar, häv begärets angrepp och kväv glöden som reser sig i mitt kött. Förläna oss att leva oklanderligt och kyskt i ord och gärningar, att vi må undfå ett dygderikt liv och icke falla ifrån Dina utlovade välsignelser; ty välsignad är Du i evighet. Amēn.

BÖN VII

av den Helige Johannes Chrysostomos, enligt dagens antal timmar:

Herre, undandrag mig icke Dina himmelska goda gåvor. Herre, fräls mig från de eviga plågorna. Herre, förlåt mig vad jag har syndat med förstånd eller tanke, med ord eller gärning. Herre, fräls mig från all okunnighet, glömska, klenmod och förstenande känslolöshet. Herre, fräls mig från all frestelse. Herre, upplys mitt hjärta, som förmörkats av onda begärelser. Herre, jag har såsom människa syndat, men Du är såsom Gud barmhärtig; förbarma Dig över mig, då du ser min själs vanmakt. Herre, sänd Din nåd till min hjälp, att jag må prisa Ditt heliga namn. Herre Jesu Kriste, skriv in mig Din tjänare, i Livets bok och giv mig ett gott slut. Herre, min Gud, fastän jag icke gjort något som är gott inför Dig, så förläna mig dock att efter Din nåd begynna göra det goda. Herre, bestänk mitt hjärta med Din nåds dagg. Herre över himmel och jord, tänk på mig, Din syndige, skamlige och orene tjänare, i Ditt rike. Amēn.
Herre, tag emot mig i min ånger. Herre, led mig icke in i frestelse. Herre, giv mig goda tankar. Herre, giv mig tårar, tanke på döden samt förkrosselse. Herre, ingiv mig tanken att bekänna mina synder. Herre, giv mig ödmjukhet, kyskhet och lydnad. Herre, giv mig tålamod, storsinthet och saktmod. Herre, plantera i mig det godas rot, Din fruktan i mitt hjärta. Herre, giv mig nåd att älska Dig av hela min själ och av all min ande och i allt göra Din vilja. Herre, beskydda mig från onda människor och demoner, från lidelser och allt annat otillbörligt. Herre, jag vet, att Du handlar så, som det behagar Dig, så ske Din vilja också med mig syndare, ty Du är välsignad i evighet. Amēn.

BÖN VIII TILL VÅR HERRE JESUS KRISTUS

O Herre Jesu Kriste, Guds son, för din allra mest ärade moders skull, och Dina okroppsliga änglars; för Din Profet, Förelöpare och Döpares skull; för de av Gud inspirerade apostlarnas skull; för de strålande och segrande martyrernas skull, och för alla Dina helgons förböners skull, befria mig från den anfäktande närvaron av demoner. Ja, min Herre och Skapare, som icke önskar en syndares död, utan att hon omvänder sig och får leva, giv omvändelse även åt mig, eländige och ovärdige; rädda mig från den ondskefulla ormens gap, som vill sluka mig och taga mig levande ned till dödsriket. Ja, min Herre och beskärmare, Du som för min eländiga saks skull iklädde Dig förgängligt kött, drag mig ut ur eländet och vederkvick min fördärvade själ. Inplantera i mitt hjärta en vilja att fullgöra Dina bud, att försaka mina onda gärningar och undfå Dina välsignelser, ty i Dig, o Herre, har jag mitt hopp, fräls mig.

BÖN IX

TILL DEN ALLRAHELIGASTE THEOTOKOS

Du den gode Konungens goda Moder, allraheligaste och välsignade Theotokos Maria, gjut din Sons och vår Guds nåd över min lidelsefulla själ och led mig genom dina förböner att göra det goda, så att jag må leva mina återstående levnadsdagar utan synd och genom dig nå paradiset, o Theotokos och Jungfru, du enda rena och välsignade.

BÖN X TILL SKYDDSÄNGELN

Kristi ängel, min helige beskyddare, min själs och min kropps beskärmare, förlåt mig allt, varmed jag har syndat denna dag. Bevara mig från den onde fiendens alla anslag, så att jag icke med någon synd må förtörna min Gud. Bed för mig, syndige och ovärdige tjänare, och gör mig värdig den allheliga Treenighetens godhet och nåd och mildheten hos min Herres Jesu Kristi Moder och hos alla helgon. Amēn.

Kontakion till Theotokos

Till dig, o Härförerska, bringa vi din från lidanden lösta hjord, en tacksam segersång, o Theotokos. Och, då du har en oövervinnelig makt, från all upptänklig fara må du befria oss, att vi må ropa till dig: Gläd dig, du oförmälda Brud.

O härliga ständiga Jungfru, Kristi, vår Guds, Moder, frambär inför din Son och vår Gud vår bön, att Han genom dig må frälsa våra själar.
All min förtröstan ställer jag på dig Guds Moder; bevara mig under ditt beskärm.

Theotokos och Jungfru, förakta icke mig, syndare, som begär din hjälp och din förbön. Ty på dig förtröstar min själ. Var mig nådig.

Sedan den Helige Joannikios bön:

Fadern är min förtröstan, Sonen är min tillflykt, den Helige Ande är min beskyddare. Heliga Treenighet: Ära åt Dig.
Sannerligen är det tillbörligt att prisa dig salig, O Theotokos, du evigt saliga och helt otadliga, du vår Guds Moder. Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim; du som utan att förtäras födde Gud, Ordet; du som är Theotokos, vi prisa dig.

Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.

Herre, förbarma Dig. (3)

Herre Jesu Kriste, genom Din allraheligaste Moders, alla våra ärevördiga och gudabärande fäders och alla helgons förböner, förbarma Dig över oss. Amēn.

ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
sv
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us