.

Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky

.
Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
Тыва дыл
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867

MORGONBÖNER

Då du vaknat ur sömnen stig då upp och ställ dig framför de heliga ikonerna i vördnad och gudsfruktan, gör korsets tecken och säg:

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amēn.

Sedan läses begynnelsebönerna:

Ära åt Dig, vår Gud, ära åt Dig.
Himmelske Konung, Tröstare, Du sanningens Ande, Du som är allestädes närvarande och uppfyller allt, det godas skatt, o Du Livgivare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, o Gode, våra själar.

Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma Dig över oss. (3)

Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.
Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss. Herre, rena oss från våra synder. Härskare, förlåt oss våra överträdelser. Helige, kom till oss och hela våra krankheter för Ditt namns skull.

Herre, förbarma Dig. (3)

Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.

Fader vår, som är i himlarna. Helgat varde Ditt namn. Tillkomme Ditt Rike. Ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde.
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig över oss och fräls oss. Amēn.

Sedan följande troparia till den Heliga Treenigheten:

Uppvaknande ur sömnen nedfalla vi för Dig, o Gode, och sjunga änglasången för Dig, o Du Starke: Helig, helig, helig är Du, o Gud. För Theotokos´ skull förbarma Dig över oss.

Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Från min bädd och ur sömnen har Du upprest mig, o Herre, upplys mitt förstånd och mitt hjärta och upplåt Du mina läppar att de må förkunna Ditt lov, o Heliga Treenighet: Helig, helig, helig är Du, o Gud. För Theotokos´ skull förbarma Dig över oss.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.

Oförmodat kommer Domaren och allas gärningar skola då uppenbaras, låtom oss därför med fruktan ropa vid midnattstiden: Helig, helig, helig är Du, o Gud. För Theotokos´ skull förbarma Dig över oss.

Herre, förbarma Dig. (12)

Och följande bön till den Heliga Treenigheten av Basileios den Store:

Uppvaknad ur sömnen tackar jag Dig, o Heliga Treenighet, för att Du i Din mångfaldiga godhet och långmodighet icke vredgats på mig, tröge och syndige, och icke låtit mig förgås i mina överträdelser utan ständigt visat Din människokärlek, och då jag var fallen i förtvivlan, uppväckte Du mig, till att bittida stå upp, hålla morgonväkten och lovprisa Din makt. Upplys nu mitt förstånds ögon och upplåt mina läppar till att begrunda Dina ord och förstå Dina bud och uppfylla Din vilja. Låt mig prisa och bekänna Dig av allt mitt hjärta och lovsjunga Ditt allraheligaste namn, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.

Kommen, låtom oss tillbedja Gud, vår Konung.
Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus, vår Konung och Gud.
Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus själv, vår Konung och Gud.

PSALM 50

Förbarma Dig över mig, o Gud, i Ditt stora förbarmande, utplåna min missgärning i Din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning, och rena mig från min synd.
Ty jag känner min missgärning, och min synd är alltid inför mig.
Mot Dig allena har jag syndat och gjort vad ont är inför Dig, på det att Du må finnas rättfärdig i Dina ord och segra när Du bliver dömd.
Ty se, i synd är jag född, och i synd har min moder burit mig.
Ty se, Du har ju behag till sanning; det dolda och hemliga i Din vishet har Du uppenbarat för mig.
Du skall bestänka mig med isop, och jag skall bliva ren; Du skall två mig, och jag skall bliva vitare än snö.
Du skall låta mig få höra fröjd och glädje; de ben som voro förnedrade skola jubla.
Vänd bort Ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande i mitt inre.
Förkasta mig icke från Ditt ansikte, och tag icke Din Helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning, och stärk mig med en ande som leder.
Då skall jag lära överträdarna Dina vägar, och de ogudaktiga skola omvända sig till Dig.
Rädda mig undan blodsutgjutelser, Gud, Du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över Din rättfärdighet.
O Herre, Du skall upplåta mina läppar, och min mun skall förkunna Ditt lov.
Ty hade Du önskat offer, skulle jag ha givit Dig det, till brännoffer har Du icke lust.
Ett offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall Du, Gud, icke förakta.
Gör väl mot Sion, o Herre, i Din godhet, så att Jerusalems murar byggs upp.
Då skall rättfärdighetens offer glädja Dig, offergåvor och brännoffer.
Då skola de offra tjurar på Ditt altare.

TROSBEKÄNNELSEN

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på Honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom av den Helige Ande och Jungfrun Maria och blivit människa.
Som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven;
som på tredje dagen har uppstått efter Skrifterna;
och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens Rike icke skall varda någon ände.
Och på den Helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna.
Och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk Kyrka;
jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse;
och förväntar de dödas uppståndelse;
och den tillkommande världens liv. Amēn.

EN BÖN. AV DEN HELIGE. BASILEIOS DEN STORE

Vi välsigna Dig, Gud, Du den Allrahögste och nådens Herre, som alltid verkar hos oss stora och omätliga gärningar, som har givit oss sömn till vila för våra svagheter och vår arbetande kropp. Vi tacka Dig för att Du icke låtit oss förgås i våra överträdelser, utan visat Din människokärlek och trots att vi voro nedbrutna i förtvivlan, rest oss upp så att vi kunna förhärliga Din makt. Därför nalkas vi Din ojämförliga godhet: Upplys vårt förstånds ögon och lyft vårt sinne från den tunga sömnens slöhet. Öppna vår mun och fyll den med Ditt lov, att vi ostörda må sjunga, tillbedja och lovprisa Dig, som är Gud förhärligad i allt och alla, Fader utan begynnelse, med Din enfödde Son och Din allraheligaste, goda och livgivande Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.

O härliga och ständiga Jungfru, Kristi, vår Guds Moder, frambär inför din Son och vår Gud vår bön, att Han genom dig må frälsa våra själar.
Fadern är min förtröstan, Sonen är min tillflykt och den Helige Ande är min beskyddare. Heliga Treenighet, ära åt Dig.
All min förtröstan ställer jag på dig, Guds Moder, bevara mig under ditt beskärm.
Sannerligen är det tillbörligt att prisa dig salig, O Theotokos, du evigt saliga och helt otadliga, du vår Guds Moder. Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim; du som utan att förtäras födde Gud, Ordet; du som är Theotokos, vi prisa dig.

O Herre, Du människoälskare, förlåt alla, som hata och skymfa oss. Gör väl mot dem som göra väl mot oss. Giv våra bröder och anhöriga, vad de begära till frälsning och evigt liv. Besök de sjuka och giv dem läkedom. Styr de sjöfarande. Färdas med alla resande. Styrk alla ortodoxt kristna. Giv syndernas förlåtelse åt dem som tjäna och visa oss barmhärtighet. Förbarma Dig över dem som anbefallt sig åt våra förböner, vi ovärdiga, efter Din stora nåd. Tänk, o Herre, på våra redan hädangångna fäder och bröder och giv dem ro där, varest Ditt ansiktes ljus lyser. Tänk, o Herre på dem av våra bröder, som äro fängslade, och rädda dem från allt ont. Tänk, o Herre, på dem som i Dina heliga kyrkor bära fram offer och göra vad gott är och giv dem vad de begära till frälsning och evigt liv. Tänk, o Herre också på oss, Dina ringa, syndiga och ovärdiga tjänare och upplys vårt förstånd med Ditt kunskaps ljus. Led oss på Dina budsords väg genom förbönerna av vår allrarenaste Härskarinna, Theotokos och ständigt rena Jungfrun Maria, och av alla Dina helgon, ty välsignad är Du i evigheters evighet. Amēn.

***

DEN HELIGE EFRAIM SYRIERNS BÖN

Denna bön säges under den heliga och stora Fastan, utom på lördagar och söndagar.
O mitt livs Herre och Härskare, giv mig icke lättjans, nyfikenhetens, maktlystnadens och det tomma pratets ande. (prostration)
Utan giv mig, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande. (prostration)
Ja, o Herre och Konung, giv mig förmågan att se mina egna synder och att icke döma min broder, ty välsignad är Du i evigheters evighet. Amēn. (prostration)
Sedan göra vi tolv bugningar och säga stilla: Gud, rena mig, syndare! Därefter repetera vi den sista versen:
Ja, o Herre och Konung, giv mig förmågan att se mina egna synder och att icke döma min broder, ty välsignad är Du i evigheters evighet. Amēn. (prostration)
***

Och till sist säga vi:

Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig över oss och fräls oss. Amēn.

ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
sv
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us