.

Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky

.
Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
Тыва дыл
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867

MORGENBØNNENE


Straks du står opp - og før du gjør noe annet - skal du stille deg andektig foran ikonene, i visshet om Guds nævær og din egen ringhet. Gjør korsets tegn over din kropp, og si:

I Faderens og Sønnens og Helligåndens Navn. Amen!

Vent så en liten stund til du har fått roet deg, be så de følgende bønner rolig og oppmerksomt uten hast:

TOLLERENS BØNN


Herre, forbarm Deg over meg, en synder!

INNLEDNINGSBØNNENE


Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, hør Din allrene Moders og alle de helliges forbønner og miskunn Deg over oss. Amen.

Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg.

Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler.

Hellig Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger)

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjernin­ger. Hellige, kom og helbred våre skrø­peligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
nå og alltid og i all evighet. Amen.

Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde Ditt navn, komme Ditt rike, skje Din vilje, som i him­melen, så óg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

Troparer til Den Hellige Treenighet

Vi har stått opp fra søvnen og faller ned for Deg, o Gode, og synger englesangen for Deg: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud. Hør Gudføderskens forbønner og miskunn Deg over oss.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Du reiste meg opp fra søvnen, Herre, opplys da også mine tanker og mitt hjerte, og opplat mine lepper til å lovprise Deg, Hellige Treenighet: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud. Hør Gudføders­kens forbønner og miskunn Deg over oss.

Nå og alltid og i all evighet. Amen!

Uventet kommer Dommeren, og alles gjerninger skal åpenba­res, men ved midnatt roper vi bevende: Hellig, hellig, hellig er Du, Gud. Hør Gudføders­kens forbønner og miskunn Deg over oss.

Herre, forbarm Deg! (Tolv ganger)

Jeg har stått opp fra søvnen og takker Deg, Hellige Treenig­het, for at Du i Din store godhet og langmo­dighet ikke har blitt sint på meg, late og syndige menneske, og for at Du ikke heller har tilintetgjort meg i mine overtre­delser, men som vanlig vist Din store kjærlighet til menneskene og oppreist meg fra bevisstløsheten, så jeg i den tidlige morgen kan lovprise Din makt. Opplys nå mitt hjertes øyne og opplat mine lepper så jeg kan lære Dine ord og fatte Dine bud og oppfylle Din vilje, besynge Deg av hele mitt hjerte og lovprise Ditt all­hellige Navn: Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i all evighet. Amen.

Kom, la oss tilbe Gud, vår Konge.

Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus,
vår Gud og Konge.

Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv,
vår Konge og vår Gud

PSALME 50 (51)


Forbarm Deg over meg, Gud, etter Din miskunnhet, utslett mine overtredelser etter Din store barmhjer­tighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjer­ning, og rens meg fra min synd. For mine overtre­delser kjenner jeg, og min synd er alltid for meg. Mot Deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i Dine øyne, har jeg gjort, så Du er rettferdig når Du taler, ren når Du dømmer. Se, jeg er født i misgjer­ning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, Du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isop så jeg blir ren, tvett meg så jeg blir hvitere enn sne. La meg høre fryd og glede, la de ben fryde seg som Du har sønderknust. Skjul Ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd innen i meg. Kast meg ikke bort fra Ditt åsyn, og ta ikke Din Hellige Ånd fra meg. Gi meg igjen Din frelses fryd, og opphold meg med en villig ånd! Så vil jeg lære overtredere Dine veier, og syndere skal omvende seg til Deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud. Så skal min tunge juble over Din rettferdighet. Herre, opplat mine lepper. Så skal min munn kunngjøre Din pris. For Du har ikke lyst til slaktoffer, ellers ville jeg gi Deg det; i brennoffer har Du ikke behag. Offere for Gud er en sønder­brutt ånd; et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil Du, Gud, ikke forakte. Gjør vel imot Sion etter Din miskunn, bygg Jerusalems murer. Da skal Du ha behag i rettferdighets offere, i brennoffer og helof­fer; da skal de ofre okser på Ditt alter.

TROSBEKJENNELSEN (Fra Nikea 325 og Konstantinopel 381)


Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, Skaper av himmel og jord, av alt synlig og usynlig.

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Lys av Lys, sann Gud av sann Gud, født og ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved Ham er alt blitt til. For oss mennesker og for vår frelses skyld kom Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og Jomfru Maria og ble menneske. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, og stod opp igjen på tredje dagen ifølge Skrifte­ne, fór opp til himlene, sitter ved Faderens høyre hånd og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og Hans rike skal være uten ende.

Og på Den Hellige Ånd, som er Herre og Livgi­ver, som utgår fra Faderen, og som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som talte ved profetene.

Og på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg forven­ter de dødes oppstan­delse og livet i den kommende verden. Amen.

Bønn av hl. Makarios den store


Jeg har våknet fra søvnen og oppsender morgen­hymnen til Deg, o Frelser, og faller ned og påkaller Deg: La meg ikke sovne inn i syndens død, men forbarm Deg over meg, Du som frivillig lot Deg korsfeste, og reis meg opp fra min likegyldig­het og bevar meg i årvåkenhet og bønn, og la denne dagen lyse over meg uten synd, Kristus, min Gud, og frels meg. Amen.

Til Deg, menneskekjære Herre, tar jeg min tilflukt etter nattens søvn, og iler til for å øve meg i Dine gjerninger ved Din miskunn. Og jeg ber Deg: Hjelp meg hver en stund i alt jeg gjør, og redd meg fra alle verdslige og onde ting og fra djevelens fristel­ser. Frels meg og led meg inn i Ditt evige Rike, for Du er min Skaper og alle gode gavers Giver, og til Deg setter jeg min lit, og Deg oppsender jeg ære, nå og alltid og i all evighet. Amen!

Herre, Du som ved Din mangfoldige godhet og store gavmild­het har latt meg, Din tjener, få gjen­nomvandre den svinnende natt uten anfektelser fra alle fiendens angrep, forunn Du meg, Hersker og alles Skaper, å følge Din vilje med et hjerte som er opplyst av av Ditt sanne lys, nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bønn av hl.Basilios den store


Allmektige Herre, alle ånders og alt kjøds Gud, Du som bor i det høye og ser ned til de ringe, Du som ransaker hjerte og nyrer og avslører menneskenes hemmelighe­ter, Du evige lys uten begynnelse, uforanderlig og uomskifte­lig, ta Du selv, udødelige Konge, imot våre bønner som vi i denne stund frembærer med urene lepper i visshet om Din store barmhjer­tighet. Forlat oss våre overtredelser, våre bevisste og ubevisste synder i gjerning, ord og tanke, og rens oss fra alt ondt som besudler vårt kjød og vår ånd. La oss få gjennomvandre denne livsnatt med årvå­kent hjerte og nøkternt sinn i forventning om Din enbårne Sønns komme, vår Herre og Gud og Frelser Jesu Kristi åpenbarelses­dag, da alles Dommer skal komme i herlighet for å gi hver og en etter hans gjerninger, så Han ikke finner oss sovende og late, men våkne og rede til gjerning og til å stige inn i Hans herlige og gud­dommeli­ge bryl­lupssal, hvor gjestenes jubel alltid lyder, og hvor det er usigelig godt for dem som skuer Ditt usigelig gode åsyn. For Du er det sanne lys som opplyser og helliger alt, og Deg lovsynger all skapning i evighet. Amen.

Bønn til skytsengelen


Hellige engel som våker over min arme sjel og mitt lastefulle liv, ikke forlat meg syndige menneske, og vik heller ikke fra meg for min ettergivenhet. La ikke den onde ånd få anledning til å herske over meg ved vold på denne min dødelige kropp. Styrk min usle og ynkelige hånd, og led meg på frelsens vei. Hellige Guds engel, min arme sjels og kropps vokter og beskytter, forlat meg alt jeg har krenket deg med hele mitt liv, og om jeg har syndet den forgangne natt. Beskytt meg i den dag som stunder til, og bevar meg mot alle den ondes fristel­ser, så jeg ikke forarger min Gud med noen synd, og be for meg til Herren at Han må befeste meg i sin frykt og føre meg frem til å bli en verdig tjener for Hans godhet. Amen.

Bønn til den allhellige Gudfødersken


Min allhellige Herskerinne, Guds Moder, fordriv du med dine allmektige bønner alle urene og falske og hedenske tanker bort fra mitt forstokkede hjerte og forvirrede sinn, for jeg er din ydmyke og elendige tjener, slukk lidenska­penes ild, for jeg er arm og ussel. Frels meg fra de mange forferdelige tanker og hensikter, og redd meg fra alle onde gjerninger, for du er velsignet av alle slekter, og ditt høyærede navn prises i evighet. Amen.

Bønn til navnehelgenen (som en bærer navn etter)


Be til Gud for meg, du hellige Guds tjener(inne) ..., for til deg tar jeg min tilflukt, du min raske hjelper og forbeder for min sjel.

Gudføderske og Jomfru, fryd deg, Maria full av nåde, Herren er med deg; velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, for du fødte våre sjelers Frelser.

Tropar for det Hellige Korset


Frels, o Herre, Ditt folk og velsign Din arvedel, gi Dine troende seier over motstanderne, og bevar Ditt herrevelde med Ditt Kors.

Bønn for de levende


Herre Jesus Kristus, vår Gud, kom i hu Din nåde og barmhjer­tighet, som er fra evighet og ved hvilken Du ble menneske og påtok Deg korsfestel­sen og døden for å frelse dem som tror rett på Deg. Du oppstod også fra de døde og steg opp til himme­len og sitter ved Faderens høyre hånd og ser i nåde til dem som påkaller Deg av hele sitt hjerte. Bøy Ditt øre til meg, Din uverdige tjener, og hør min ydmyke bønn som jeg frembærer til Deg for hele Ditt folk som en duft av åndelig vellukt. Og ihukom fremst Din hellige, katolske og apostoliske Kirke, som Du har vunnet med Ditt dyrebare Blod, befest og styrk den og la den vokse. Gi den fred og bevar den ubeseiret av dødsrikets porter i evighet. Still kirkenes stridigheter, slå ned på hedensk hovmod, spre og rykk bort enhver vranglæ­re og ethvert opprør, og tilintetgjør dem ved Din Hellige Ånds kraft.

Vi ber her med navns nevnelse for våre slektninger og andre som står oss nær, og som er i live.

Frels, o Herre, og forbarm Deg over dem som hater og forulemper meg, og som fører meg i fristelse, og la dem ikke gå fortapt for min skyld, for jeg er også en synder.

Bønn for de døde


Kom i hu, o Herre, alle rettroende kristne som har sovnet inn i troen på oppstandel­sen og det evige liv, og la dem få bo med Dine hellige der hvor Ditt åsyn skinner, og forbarm Deg også over oss, for Du er god og elsker menneskene.

Vi ber her med navns nevnelse for våre døde slekt­ninger og andre som har stått oss nær.

AVSLUTNINGSBØNNENE


Verdig og rett det er å prise deg salig, Gudføderske, du evig salige og i alt rene og Moder til vår Gud. Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske, deg høylover vi.

Ære være... nå og alltid... Herre, forbarm Deg. (Tre ganger)

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, hør Din rene Moders, våre fromme og gudbærende fedres og alle de helliges forbønner, og miskunn Deg over oss!

ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
no
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us