Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

9

1 Иисус холдун ол чарыынче хемелиг эжиндирип кеже бергеш, Бодунун чурттаан хоорайынче ээп келген. - 2 Бир чартыктаан кижини элээн каш кижи Анаа дожээнин кырынга кодуруп эккелген. Иисус оларнын бузурелин коргеш, чартыктаан кижиге: Дидим бол, оглум! Бачыттарын оршээттинген-дир - дээн. - 3 Ынчан ном-хоойлу тайылбырлакчыларынын чамдыызы иштинде мынча деп бодаан: Бо кижи Бурганны дора коруп тур! - 4 Иисус оларнын бодалдарын билир болгаш, мынча дээн: Силернин чуректеринерде чуге ындыг бак сагыш барыл? - 5 Чуну чугаалаары беленил: Бачыттарын оршээттинген-дир - дээри бе азы: Туруп келгеш, чорувут - дээри бе? - 6 Ынчаарга Кижи амытан Оглу чер кырынга бачыттарны оршээр эргелиг дээрзин билип алынар... - Иисус ынчан чартыктаан кижиге мынча дээн: Туруп келгеш, дожээнни алгаш, бажынынче чорувут. - 7 Ол кижи туруп келгеш, бажынынче чорупкан. - 8 Чыылган чон ону коргеш, коргуп-суртеп, ындыг эрге-чагырганы кижи амытанга хайырлаан Бурганны алдаржыдып турган. - 9 Ол черден улаштыр чорупкаш, Иисус Матфей дээр кижини коруп каан. Ол кижи ундуруг хавырар черинге ундуруг хавырып олурган. Иисус анаа: Мени эдерип чорувут - деп чугаалаан. Ол туруп келгеш, Ону эдерип чорупкан. - 10 Оон соонда Иисус бир-ле катап Матфейнин бажынынга чемненип олурда, анаа хой ундуруг хавырыкчылары база оске-даа бачыттыг кижилер чыглып келген. Олар Иисус болгаш Оон оореникчилери-биле кады чемненгеннер. - 11 Фарисейлер ону коргеш, Иисустун оореникчилеринден: Силернин Башкынар чуге ундуруг хавырыкчылары-биле база бачыттыг улус-биле кады чемненип олурары ол? - деп айтырганнар. - 12 Ону дыннап кааш, Иисус мынча дээн: Эмчи кадык эвес, а аарыг улуска херек болгай. - 13 Баргаш: Оргулду эвес, оршээлди кузеп тур мен* - дээн состернин утказын билип алынар. Мен бо делегейге Актыг, бачыт чок бис дээр улусту эвес, а бачыттыг улусту кый дээр дээш келген мен! - 14 Оон соонда Иисуска Иоаннын оореникчилери келгеш, айтырыг салганнар: Чуге бис база фарисейлер ургулчу шээрленир улус бис, а Силернин оореникчилеринер чуге шуут ынчанмазыл? - 15 Иисус оларга мынчаар харыылаан: Кудээ оол олар-биле кады турар шагда, куда доюнга оон эштери оолдар кудараар деп бе? Ынчалза-даа кудээ оолду олардан чарып аппаар хуннер чедип кээр, чогум-на ынчан олар шээрлени бээрлер. - 16 Кым-даа эрги хепке чаа постен чамашкы салбас, ынчаар болза, чамашкы эрги посту чыырылдыр тыртыптар, а ойбак оон-даа улуг апаар. - 17 Кым-даа чаа душкен араганы эрги когээрже кутпас, ынчаар болза, чаа арага когээрни деже тептер, ынчан арагадаа токтуп каар, когээр-даа сандан унер. Чаа араганы чаа когээрже кудар херек, ынчан арага-даа, когээр-даа будун артар. - 18 Иисус олар-биле чугаалажып турда, Анаа бир дарга кижи чедип келгеш, дис кырынга олуруп, могейгеш: Мээн уруум олурунун кырында тур, ынчалза-даа Силер чедип келгеш, холунарны анаа дегзип корунер - ол дириг артар - дээн. - 19 Иисус оореникчилери-биле кады ону эдерип чорупкан. - 20 Хенертен он ийи чыл дургузунда ханы токтуп аараан херээжен Иисустун артындан чедип келгеш, Оон хевинин ужунга дээй каапкан. - 21 Ол иштинде: Оон оода-ла хевинге дээпсимзе, экирий бээр боор мен - деп бодаан. - 22 Иисус эргилгеш, ону коруп кааш, мынча дээн: Кызым, дидим бол! Бузурелин сени экиртип-камгалап кагды. Шак ол ойден бээр демги херээжен кадык апарган. - 23 Иисус дарганын бажынынче кирип келгеш, шоор ойнакчыларын база аймап-холзээн чонну коруп каан. - 24 Ол: Унуп чорунар! Бо уруг олбээн, а удуп чыдар кижи-дир! - дээн. Ынчаарга улус Ону кочулап эгелээн. - 25 Хамык улусту албадап ундуруптерге, Иисус уругнун орээлинче киргеш, оон холундан тудуп аарга, ол туруп келген. - 26 Болган чуул дугайында дамчыыр чугаа ук черни бир кылдыр тарай берген. - 27 Иисус оортан чоруптарга, ийи согур кижи Ону эдерип: Давидтин Оглу, бисти кээргеп, оршээнер! - деп кыйгырып чораан. - 28 Иисус бажынче кире бээрге, согурлар Анаа чоокшулап келгеннер. Ол: Силерге Мээн дузалап шыдаарымга бузуреп тур силер бе? - деп айтырган. Согурлар: Ийе, Дээрги! - деп харыылааннар. - 29 Иисус ынчан оларнын карактарынга деггеш: Бузурелинер аайы-биле ынчалдыр болгай аан - дээн. - 30 Ол-ла дораан оларнын карактары коре берген. А Иисус оларга: Кым-даа Мени кымыл дээрзин билбес болзун - деп аажок шынгыы чагып каан. - 31 Ынчалза-даа ол ийи кижи чоруткаш, Оон дугайында чугааны чоок-кавыга тарадыпкан. - 32 Олар оон чаа-ла чоруп турда, кезек улус Иисуска букшуураан, уну чок кижини эккелген. - 33 Букту ундур сывырыптары билек, уну чок кижи чугаалап эгелээн. Улус кайгап-харап: Израильге ындыг чувени улус кажан-даа корбээн! - дижип турган. - 34 А фарисейлер: Иисус буктарны оларнын ноянынын кужу-биле ундур сывырып турар-дыр - деп турганнар. - 35 Иисус бугу хоорайларны, суурларны эргий кезип, синагогаларга улусту ооредип, Дээрнин Чагыргазынын дугайында Буянныг Медээни суртаалдап база кандыг-даа аарыг-аржыктан экиртип чораан. - 36 Чыылган моон чонну коргеш, Иисус улусту кээргей берген, чуге дээрге олар, кадарчызы чок хойлар дег, канчаар-даа харык чок база могап-турупкан болганнар. - 37 Ол оореникчилеринге мынча дээн: Ажаар дужут хой, а ажылдаар улус эвээш-тир. - 38 Ынчангаш дужут ажаалдазынын Ээзинден диленер: Ол шолдерже ажылдаар улустан ам-даа чорутсун.


Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us