Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

8

+ 1 Иисус дагдан бадып кээрге, эндерик хой чон Ону эдерип чорупкан. + 2 Анаа экирбес кеш аарыглыг кижи чедип келгеш, Оон мурнунга дис кырынга олургаш: Дээрги! Кузээр-ле болзунарза, мени арыглап каап шыдаар силер - дээн. + 3 Иисус холун сунуп, ол кижиге дээскеш, мынча дээн: Кузеп тур мен, арыгланы бер! Экирбес кеш аарыы дораан-на ол кижиден сойлу берген. + 4 Иисус ынчан анаа мынча дээн: Дынна, бо дугайында кымга-даа чугаалава. Баргаш, Бурганнын бараалгакчызынга барып коступ каг. Оон соонда Моисейнин хоойлузунда айытканын ёзугаар Бурганга оргулду кыл. Сен ол оргулун-биле экирээнинни улуска херечилеп коргускен боор сен. + 5 Иисус Капернаумга чедип кээрге, рим чус шериг баштынчызы Анаа чоокшулап келгеш, дуза дилээн. + 6 Ол мынча дээн: Дээрги, мээн бир чалчам бажынымда мунчурааш, аажок хинчектенип чыдыр. + 7 Иисус анаа: Мен ам баргаш, ону экиртип каар мен - деп харыылаан. + 8 Чус шериг баштынчызы мынча дээн: Дээрги, бажынымнын эргинин Силерге артадырынга толеп чок кижи-дир мен. Чугле дужаап корунер: мээн чалчам ынчан экирий бээр. + 9 Мен бодум чагырга адаанда кижи-дир мен, бодумнун чагырган шериглерим база бар. Оларнын бирээзинге Бар дээримге, бар чыдар; оскезинге Бээр кел дээримге, чедип кээр; чалчамга Мону кыл дээримге, кылып каар болгай. + 10 Иисус ындыг чугаа дыннааш, кайгай берип, Ону эдерип чораан улуска мынча дээн: Израильден кымда-даа мындыг улуг бузурел барын корбээнимни чугаалавас аргам чок-тур! + 11 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: чоон база барыын чуктен келген дыка хой улус Дээрнин Чагыргазынга Авраам, Исаак болгаш Иаков олар-биле кады дойлаар олуттарны ээлептер. + 12 А Дээрнин Чагыргазынын улузу боор кылдыр баш бурунгаар коруп каан улус думбей карангыже ундур сывыртадып аар. Анаа чугле ыы-сыы болгаш диштер кыжыраажы дынналыр. + 13 Иисус оон чус шериг баштынчызынга: Чана бер. Бугу чуве сээн бузурелин ёзугаар болур - дээн. Чус шериг баштынчызынын чалчазы ол дораан экирий берген. + 14 Иисус Пётрнун бажынынга келгеш, оон кат-иези халыын аарыгдан изип-хып чыдарын коруп каан. + 15 Ол оон холунга дээптерге, эъдинин изии дораан чавырлы берген. Херээжен туруп келгеш, Иисуска бараан болуп эгелээн. + 16 Кежээ душкенде, Анаа эндерик хой букшуураан улус эккелгеннер. Ол Бодунун созу-биле буктарны ундур сывыртааш, хамык аарыг улусту экиртип каан. + 17 Медээчи Исаияны дамчыштыр медеглеттинген: Ол биске онаажыр ужурлуг хилинчекти Боду чуктээш, бистин човаланывысты ап алды* - дээн состер боттаныр ужурлуг турган болгаш, ол бугунун ынчаар болганы ол. + 18 Бодун долгандыр турар моон чонну коруп кааш, Иисус оореникчилеринге холдун ол чарыынче эжиндирип кеже бээрин дужааган. + 19 Анаа бир ном-хоойлу тайылбырлакчызы чедип келгеш: Башкы, кайнаар-даа баар болзунарза, Силерни эдерер мен - дээн. + 20 Иисус: Дилгилер унгурлуг болур, дээрнин куштары уялыг болур, а Кижи амытан Оглунга кум кыннып аар чер безин тывылбас-тыр - деп харыылаан. + 21 Оон оске оореникчизи Анаа: Дээрги! Баштай баргаш, ачамны хооржудуп каарын чопшээренер - дээн. + 22 А Иисус анаа мынчаар харыылаан: Мени эдер! Олуглер боттарынын олуг кижилерин хооржудуп тургай аан. + 23 Иисус хемеже олуруптарга, оореникчилери Ону эдерип олурупканнар. + 24 Хенертен холге куштуг шуурган эгелеп, чалгыглар хемени хоме шаап эгелээн. А Иисус удуп чыткан. + 25 Оореникчилери Оон чанынга келгеш, Ону оттурупкаш: Дээрги! Бисти камгаланар, дужуп олдувус-ле! - деп алгыржы бергеннер. + 26 Иисус оларга мынча дээн: Чегей бузурелдиглер, чуге ындыг кортук силер? Ол оон туруп келгеш, хат биле сугну томаарыыр кылдыр чагырарга, шуут-ла ыржымшыпшын апарган. + 27 Улус кайгаанындан аайын тыппайн турган: Хат биле суг безин Анаа чагыртып турар, бо чуу адам Кижил? + 28 Иисус холдун ол чарыында Гадаранын* черинче кежип кээрге, чевег-куйлардан Анаа уткуй букшуураан ийи кижи унуп келген. Олар аажок дуржок боорга, кым-даа ол оруктап чоруурундан сестир турган. + 29 Бурганнын Оглу, Силерге бистен чуу херегил? - деп, олар алгыржып унгеннер. - Силер бисти доктааткан хуусаа бетинде хинчектээр дээш бээр келдинер бе? + 30 Олардан ыракта бир кодан хаван одарлап чораан. + 31 Буктар Иисустан дилеп, ээрежип эгелээннер: Бисти бо улустан ундур сывырар болзунарза, кодан хаванче чорудуп корунер! + 32 Иисус оларга мынча дээн: Барынар! Буктар улустан унгеш, хаваннарже кире бергеннер. Ол дораан кодан хаван чуму-биле кадыр элден холче шурай бергеш, дужуп олуп калган. + 33 Хаван кадарчылары дезип ынай болганнар. Олар хоорайга баргаш, болган бугу чуулду, букшуурааннар-биле чуу болганын база, чугаалап четкеннер. + 34 Хоорайжылар ынчан догерези Иисуска уткуй унуп келгеннер. Ону коруп кааш, оларнын чурттаан черинден чоруй баарын Оон дилеп эгелээннер.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us