Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

7

+ 1 Кымны-даа шиитпенер, Бурган ынчан силерни база шиитпес. + 2 Чуге дээрге оскелерни канчаар шииде-дир силер, Бурган силерни база ынчаар шиидер, а кандыг хемчээл-биле хемчээй-дир силер, Бурган силерге база ынчаар хемчээр. + 3 Бодуннун караанда чудукту эскербейн чыткаш, чанында эжиннин караанда чартыны чуге эскерип каар сен? + 4 Бодуннун караанда чудук бар хиренде, чанында эжинге канчап: Караанда чартыны ап кааптайн - дээр сен? + 5 Ийи арынныын ол-дур! Баштай бодуннун караанда чудукту уштуп каавыт, эжиннин караандан чартыны канчаар уштурун ынчан коруп каар сен. + 6 Ыттарга ыдыктыг чуулдер каап бербенер, хаваннар мурнунга ак шуру эртине чашпанар. Оон башка ыттар эглип келгеш, бодунарже халдап кээр, а хаваннар эртиненерни таптай базып кааптар. + 7 Диленинер, силерге бээр; диленер, тып аар силер; эжикти соктанар, силерге ажыдып бээр. + 8 Диленген кижи бурузу алыр, дилээн кижи бурузу тып алыр, соктаан кижи бурузунге ажыдып бээр. + 9 Оглу хлеб айтырарга, силернин аранардан кым олче даш сунарыл? + 10 А балык айтырарга, кым чылан сунуп чыдарыл? + 11 Каржы-бакдаа тургаш, ажы-толунерге буянныг белек берип билир болзунарза, Дээрде Аданар Оон диленген улуска кайы хире хой ачы-буян хайырлалын бербес деп! + 12 Ынчангаш силерге улус кандыг хамаарылгалыг болзун деп кузей-дир силер, боттарынар база улуска ындыг хамаарылгалыг болунар. Моисейнин хоойлузунун база медээчилернин ооредиинин алыс утказы мында болдур ийин. + 13 Тар эжик дамчып киринер, чуге дээрге олум эжии алгыг, а ынаар чедире бээр орук делгем, хой улус ол орук-биле бар чыдар. + 14 Ынчалза-даа амыдыралдын эжии тар, а ынаар чедире бээр орук кызаа, ону тып чедип кээр улус эвээш. + 15 Меге медээчилерден кичээнинер. Олар силерже хой кежи эштип алган чедип кээр, а херек кырында араатан борулер боор. + 16 Оларны кылган ажылынын уре-туннелинден танып аар силер. Тенниг чадан ыяштан виноград чимизин азы тенниг оотпактан смоква чимизин чыыр ийикпе? + 17 Шак ынчаар эки ыяш чаагай чимис бээр, а багай ыяш багай чимис бээр. + 18 Эки ыяш багай чимис бербес, а багай ыяш эки чимис бербес. + 19 Эки чимис бербестээн ыяштарны кескеш, отче киир октаптар. + 20 Ынчангаш оларны кылган ажылынын уре-туннелинден билип аар силер. + 21 Менээ: Дээрги! Дээрги! - деп турар кижи болган-на Дээрнин Чагыргазынче кирип шыдавас, а чугле Мээн Дээрде Адамнын кузел-соруун кууседип чоруур кижи кирер. + 22 Ол хун Менээ дыка хой улус мынча дижи бээр: Дээрги! Дээрги! Силернин адынардан суртаалдавайн келдивис бе? Силернин адынар-биле буктарны ундур сывыртавайн турдувус бе? Силернин адынар-биле дыка хой кайгамчык чуулдерни кылбадывыс бе? + 23 Мен ынчан оларга узе соглээр мен: Мен силерни кажан-даа билбес чордум. Бачыт уулгедикчилери, Менден ыранар! + 24 Ынчангаш Мээн бо состеримни дыннап турар база херек кырында сагып чоруур кижи бурузу бодунун бажынын хая кырынга тудуп алган угаанныг кижиге домей. + 25 Чаъс кудуп, хемнер дажып, хатшуурган киткээш, бажынны хоме тавараан. А ол бузулбаан, чуге дээрге оон таваан хаяда салган-дыр. + 26 Ынчаарга Мээн состеримни дыннап турар, ынчалза-даа херек кырында сагывас кижи бурузу бодунун бажынын элезин кырынга туткан сээден кижиге домей. + 27 Чаъс кудуп, хемнер дажып, хат-шуурган киткээш, бажынны хоме тавараан. А ол коргунчуг дааш-биле буступ кээп душкен. + 28 Иисус ол чугаазын доозуптарга, чыылган чон Оон берген ооредиин кайгап ханмаан. + 29 Чуге дээрге Ол улусту ном-хоойлу тайылбырлакчызы ышкаш эвес, а эрге-чагырга ээлээн кижи ышкаш ооредип турган.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us