Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

6

+ 1 Кордунер бе, чугле улус-ла силерни корзун дээш, Бурганга таарымчалыг херектерни улус мурнунга кыла бербенер: ынчалзынарза, Дээрде Аданарнын шанналын албас силер. + 2 Ынчангаш ядыыларга хайырлал берип тура, ийи арынныгларнын, улус оларны мактазын дээш, синагогалар болгаш кудумчуларга кыла бээри дег, хойге чарлаттынманар. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: олар бодунун шанналын поктур ап алганнар-дыр. + 3 А сен чединмес кижиге дузалап турунда, он холун чуну кылып турарын солагай холун билбезин. + 4 Сээн ол хайырлалын чажыт болзун. Ынчан бугу чажыт чувени коруп турар Адан сени шаннаар*. + 5 Моргуп тура, синагогалар болгаш кудумчу белдирлеринге туруп алгаш, кижи бурузу оларны корзун дээш, моргуурунге ынак ийи арынныглар дег болбанар. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: олар бодунун шанналын поктур ап алганнар-дыр. + 6 А сен моргуп тура, орээлинче кире бергеш, эжиин хаап алгаш, козулбес Аданга моргу. Ынчан бугу чажыт чувени коруп турар Адан сени шаннаар*. + 7 А моргуп тура, оске чоннар улузу дег, артык состер этпенер. Олар хой шуугаарывыска, Бурган бисти дыннап каар деп кордаарлар. + 8 Оларга домей болбанар, чуге дээрге Аданардан дилеп четтикпейн чыдырынарда-ла, Ол силерге чуу херегин билир. + 9 Мынчаар моргуп чорунар: Дээрде Адавыс! Сээн адын алдаржызын! + 10 Сээн Чагырган чедип келзин. Дээрге дег, черге база Сээн кузел-соруун чогуп бутсун. + 11 Амыдыраар хлеб-тараавысты богун биске хайырла. + 12 Биске буруулуг улусту оршээгенивис дег, бачыттарывысты база биске оршээ. + 13 Бисти куткулгеге алыспас кылып кор, ол ышкаш бузуттугдан бисти адырып кор. Чуге дээрге Сээн Чагырган, кужун база алдарын кезээ монгеде турар. Аминь. + 14 Улустун уулгедиглерин оршээр болзунарза, Дээрде Аданар база силернин уулгедиглеринерни оршээр. + 15 А улустун уулгеткен багын оршээвезинерзе, Дээрде Аданар база силернин уулгедиглеринерни оршээвес. + 16 Шээрленип тургаш, ийи арынныглар дег, холуе берген чорбанар. Олар боттарынын шээрленип турарын улус корзун дээш, арын-шырайын ажаавастар. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: олар бодунун шанналын поктур ап алганнар-дыр. + 17 А сен шээрленип тура, бажын дугун шеверленип, арнын чуп ал. + 18 Шээрленип турарынны чажыт бугу чувени коруп турар Адандан оске кым-даа билбезин. Ынчан чажыт бугу чувени коруп каар Адан сени шаннаар.* + 19 Бодунарга эртине-байлакты черге чыгбанар, анаа ону узут-ховаган угдередип кааптар, дат тудуп чиптер база оорлар бажынче шургуп киргеш, оорлап аппаар. + 20 Эртине-байлаанарны дээрге чыып алынар, анаа ону узут-ховаган-даа, дат-даа чивес база оорлар-даа шургуп киргеш, алгаш барбас. + 21 Чуге дээрге эртине-байлаанар кайда болдур, чурээнер база ында боор. + 22 Мага-боттун чырыткызы - карак ол-дур. Ынчангаш карактарла кадык болза, бугу мага-бодунну чырык дола бээр. + 23 А караан четпестээн* болза, бугу мага-бодунну карангы бургээр. Ынчаарга сенде бар чырык карангы апарган болза, ол карангы кайы хире думбей деп! + 24 Кым-даа ийи дээргиге хары угда бараан бооп шыдавас: чок-ла болза бирээзин корбес, а оскезинге ынак боор азы бирээзинге кызып бараан болгаш, оскезин тоовас боор. Силер база Бурганга болгаш акша-монгунге хары угда бараан болуп шыдавас силер. + 25 Ынчангаш силерге чугаалап тур мен: амыдыраар дизе - чуну ижер-чиирил деп; мага-бодунарга - чуну кедерил деп сагыш човаванар. Амыдырал чугле аъш-чемден хамаарышпас, а мага-бот хептен чугула. + 26 Дээрнин куштарын корунерден: олар тараа тарывас, дужудун ажаавас, анмаарже шыгжавас-тыр, ындыг-даа болза Дээрде Аданар оларны ашкарып-чемгерип турар-дыр. А силер куштардан оранчок унелиг болгай силер! + 27 Силернин аранардан кайынар ол бугу дээш сагыш човааш, назынын оода-ла бир шак хире узадып шыдааныл?* + 28 Хеп-даа дээш, чуге сагыш човаар силер? Шолде лилия чечектернин канчаар озерин корунерден: ажылдавас, аргыттынмас болгайлар. + 29 Ынчалза-даа Соломон хаан безин бодунун бугу ондур чаагайы-биле ол чечектернин оода кайы-бирээзи дег кеттинип корбээнин силерге чугаалап тур мен. + 30 Шолде богун бар, а даарта суугуже киир октаптар оът-сигенни безин Бурган ынчалдыр хепкерер болганда, а силерни кайы хире хепкерер деп бодаар силер, чегей бузурелдиглер! + 31 Ынчангаш сагыш човаванар база: Чуну чиир бис?, Чуну ижер бис? азы Чуну кедер бис? - деп туруп бербенер. + 32 Оске чоннар улузу ол бугу дээш холзеп чоруур. А Дээрде Аданар силерге ол бугу херек дээрзин билир. + 33 Чуну-даа мурнай Бурганнын Чагыргазынга башкартырын кызынар, Бурганнын силерни кылзын деп кузээн чувезин кылынар. АОл силерге арткан бугу чувени бээр. + 34 Ынчангаш даартагы хун дээш сагыш човаванар. Даартагы хун боду дээш боду сагыш човаар: хун бурузунде бодунун ажаанзыралы баш ажыг боор.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us