Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

5

+ 1 Моон чонну коруп кааш, Иисус дагже уне берген. Ол орта олуруп аарга, оореникчилери Оон чанынга чедип келгеннер. + 2 Иисус оларны ооредип, мынча дээн: Ылап шын амыр-чыргалдыг улус (Лк. 20-23) + 3 Сагыш-хонну ядарааннар амыр-чыргалдыг, чуге дээрге Дээрнин Чагыргазы оларныы боор. + 4 Мунгарап ыглааннар амыр-чыргалдыг, чуге дээрге Бурган оларны аргалап каар. + 5 Томаанныглар амыр-чыргалдыг, чуге дээрге Бурганнын аазаан черин алырлар. + 6 Бурганнын кузээн чуулун кылыксааш, аштап-суксаан чуве дег, кызып чуткээннер амыр-чыргалдыг, чуге дээрге Бурган оларны буруну-биле хандырар. + 7 Оскелерге оршээлдиглер амыр-чыргалдыг, чуге дээрге Бурган оларга оршээлдиг боор. + 8 Арыг чуректиглер амыр-чыргалдыг, чуге дээрге Бурганны коорлер. + 9 Амыр-тайбын нептередикчилери амыр-чыргалдыг, чуге дээрге Бурган оларны ажы-толум деп адаар. + 10 Бурганга шынчызы дээш, истедип сурдургеннер амыр-чыргалдыг, чуге дээрге Дээрнин Чагыргазы оларныы боор. + 11 Мени эдергенинер дээш, улус силерни бак соглээр, истеп сурер болгаш нугулдээр болза, ынчан амыр-чыргалдыг силер. + 12 Ол дээш, ооруп-байырланар! Чуге дээрге аажок улуг шаннал силерни дээрге манаар. Силернин мурнунарда чурттап чораан медээчилерни база ынчалдыр истеп суруп турган. + 13 Силер - кижи торелгетеннин дузу силер. Дус ажыг эвес апарза, оон амданын чунун-биле дедир эгидерил? Ол ам чуге-даа херек чок апаар база ону чугле улус таптай бассын дээш, ундур октаары артар. + 14 Силер - бугу делегейнин чырыы силер. Даг кырында турар хоорай ажытталып шыдавас. + 15 Кым-даа болза чырыткыны кывыскаш, савабиле дуй базырбас, а бажында хамык улуска чырызын дээш, ону колдуга салып каар. + 16 Ачылыг ажыл-херээнер козулзун база улус Дээрде Аданарны алдаржытсын дээш, силернин чырыынар улус мурнунга база ынчалдыр чырызын. + 17 Мени ыдыктыг хоойлуну азы медээчилернин ооредиин куш чок болдурар дээш келген деп бодаванар. Мен оларнын ооредиин куш чок болдурар эвес, а кууседир дээш келген мен! + 18 Алыс шынны чугаалап тур мен: дээр биле чер-ле хевээр турар болза, ол бугу боттанмаан шаанда, ыдыктыг хоойлудан чангыс-даа эн хензиг ужук, чангыс-даа шыйыг читпес. + 19 Ынчангаш айтыышкыннарнын эн бичиизин-даа урээр болгаш оскелерни база ынчаар кылырынга ооредир кижи Дээрнин Чагыргазынга эн бичиизи боор. А айтыышкыннарны кууседир база оскелерни ынчаар ооредир кижи Дээрнин Чагыргазынга эн улуу боор. + 20 Силерге чугаалап тур мен: Бурганнын кузел-соруун фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларындан артык шынчы куусетпес болзунарза, Дээрнин Чагыргазынче кирбес силер. + 21 Бурунгу огбелерге мынча деп чугаалаанын дыннаан силер: Олурбе! А олурукчу кижи шуугуге толептиг.* + 22 А Мен ам силерге бодунун чанында кижиге киленнээн кижи** безин шуугуге толептиг деп тур мен. Кым бодунун чанында кижиге: Чогенчиг хей! - дээрил, ону дээди иудей Човулелге эккеп шиидер, а кым: Мелегей! - дээрил, ол дээш, тамынын одунга орттенип хып туруп, харыы тудар. + 23 Сен оргул салыр бедигээшче Бурганга оргулун аппаргаш, чанында кижинин сенээ бир-ле хомудалын сактып келзинзе, + 24 оргулунну ону салыр бедигээш мурнунга каапкаш, баштай ол кижи-биле барып эптежип ал. Оон дедир келгеш, ам-на Бурганга оргулун кыл. + 25 Сени буруудаткаш, шуугу черинче аппар чоруур кандыг-бир кижи бар болза, оон-биле орук ара эрте дээре эптежип ал. Оон башка адаанчын сени шииткекчиге хулээдип бээр, а шииткекчи сени карабажын танныылынга хулээдиптерге, ол сени кара-бажынче киир октаптар. + 26 Сенээ чугаалап тур мен: оренни соолгу копеекке чедир толеп бербээн шаанда, оон унуп шыдавас сен. + 27 Кады чурттаан эжинге оскерилбе* - деп чугаалаанын дыннаан силер. + 28 А Мен силерге херээженче туралап кайгапкан кижи-ле оонбиле сагыжында оскерлипкени ол деп чугаалап тур мен. + 29 Он караан сени бачытче чыгаар болза, ону ушта казып, октавыт! Бугу мага-бодунну тамыже киир октадырынын орнунга, оон бир кезээнден адырлыры сенээ дээре. + 30 Он холун сени бачытче чыгаар болза, ону одура шаап, октавыт! Бугу мага-бодунну тамыже киир октадырынын орнунга, оон бир кезээнден адырлыры сенээ дээре. + 31 Мынча деп чугаалаан-дыр: Кадайы-биле чарлып турар кижи чарлыышкын херечилелин анаа бээр ужурлуг.* + 32 А Мен болза, кадайынын самыыраанындан оске кандыг-бир чылдагаан-биле оон чарлып турар кижи ону ашаанга оскерлиринче албадапкан боор деп чугаалап тур мен. А ол ышкаш бодунун ашаандан чарылган херээженни кадайланып алган кижи база ашак-кадайнын аразында шынчы чорукту урээни ол. + 33 Бурунгу огбелеривиске мынча деп база чугаалаанын дыннаан силер: Аксы-дангыраанны сагып чор. Дээрги-Чаяакчынын мурнунга аашкынган чувенни куусет.* + 34 А Мен силерге шуут-ла дангыраглаванар деп чугаалап тур мен: дээр-биле-даа, чуге дээрге ол Бурганнын дужулгези-дир; + 35 чер-биле-даа, чуге дээрге анаа Бурганнын буду дыштаныр-дыр; Иерусалим-биле-даа, чуге дээрге ол ондур улуг Хааннын хоорайы-дыр; + 36 бодуннун бажын-биле-даа, чуге дээрге чангыс-даа дугунну ак азы кара кылып шыдаар эвес сен. + 37 Чугле ылап ийе болза, ийе деп, ылап чок болза, чок деп чорунар. А анаа немей чугаалаан бугу чуве - эрликтен келген-дир. + 38 Карактын долуу карак, диштин долуу диш* - дээнин дыннаан силер. + 39 А Мен силерге мынча деп тур мен: бузуттуг кижиге удурланма. Он талакы чаагынче дажыпкан кижиге солагай талазын база догеп бер. + 40 Хойленин хунаап алыр дээш, чаргы-чаалы ундурген кижиге тонунну база уштуп бер. + 41 Сени оон-биле кады бир километр эртеринче албадапкан кижи-биле кады немей база бир километрни эрт. + 42 Сенден диленген кижиге бер, сенден чегдинген кижиге бербес мен диве. * Хост. 24. + 43 Чанында кижиге ынак бол,* а дайзынынны коор хоннун чок бол - деп чугаалаанын дыннаан силер. + 44 А Мен ам силерге мынча деп тур мен: дайзыннарынарга ынак болунар, силерни истеп сургеннер дээш, моргунер.** + 45 Оон ачызында Дээрде Аданарнын ажы-толу боор силер. Ол Бодунун хунунге бузуттуг-даа, буянныг-даа улустун кырынга денге хуннээрин чарлык бооп, эки-даа, бак-даа улусче чаъзын денге чагдырып турар болгай. + 46 Чуге дээрге чугле силерге ынак улуска ынак болзунарза, чуу дээш шаннал алыр силер? Ундуруг хавырыкчылары база ынчалдыр кылып турар болгай. + 47 Чугле боттарынарнын эш-оорунер-биле мендилежип чоруур болзунарза, онзагай чуну кылып чоруурунар ол? Оске чоннар улузу база ынчалдыр кылып турар болгай. + 48 Ынчангаш Дээрде Аданарнын болбаазыны дег, ындыг болбаазын бооп корунер.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us