Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

2

+ 1 Иисус Ирод хааннын чагырган уезинде Вифлеем деп иудей хоорайга торуттунген. Элээн болгаш, Иерусалимче чоон чуктен мерген угаанныг чурагачылар келгеннер. + 2 Олар: Иудейлернин чаа торуттунген Хааны кайыл? Бис Оон сылдызы чоон чукке унгенин коргеш, Анаа могейип келдивис - дээннер. + 3 Ону дыннааш, Ирод хаан болгаш Иерусалимде хамык улус катай-хаара дувуреп унген. + 4 Ирод Бурганнын дээди бараалгакчыларын болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларын догерезин чыып алгаш: Христос каяа торуттунер ужурлугул? - деп айтырган. + 5 Олар анаа: Иудеянын Вифлеемге - деп харыылааннар. - Чуге дээрге медээчинин номунда мынчаар бижээн-дир: + 6 Иудеянын черинде турар Вифлеем, сен кандыг-даа чигзиниг чокка Иудеянын баштын хоорайларындан чунун-биле-даа дора эвес сен, чуге дээрге Мээн Израилимнин чонун эдертип аппаар Баштынчы сенден унер-дир.* + 7 Ирод ынчан мерген угаанныгларны будуу келдирткеш, сылдыстын чырып унген уезин ылавылап алган. + 8 Ол оон мерген угаанныгларны Вифлеемче чорудупкаш, мынча деп чагып каан: Ынаар баргаш, Чаш тол дугайында бирден бирээ чокка билип алынар. А тып алгаш, менче дыннадыптар силер, мен база Анаа могейип чедер мен. + 9 Хаанны дыннап дооскаш, олар чорупканнар. Мерген угаанныгларнын чоон чукке корген сылдызы, Чаш толдун турган черинин кырынга доктаай бергижеге, оларнын мурнунга чырып бар чораан. + 10 Сылдысты коргеш, оларнын оорээнин чуге деннээр! + 11 Олар бажынче киргеш, Чаш тол биле Оон авазы Марияны коруп кааш, донгая кээп дужуп, Анаа могейгеннер. Оон боттарынын эртине сугар аптаражыын ажыткаш, белектерин: алдынны база ладан, смирна деп чаагай чыттыг чуулдерни Олче сунуп бараалгааннар. + 12 Мерген угаанныглар дужунде Бургандан Иродче барбанар деп кичээндириг алгаш, боттарынын чуртунче оске оруктап чана бергеннер. + 13 Мерген угаанныглар чоруй барганда, Иосифтин дужунге ДээргиЧаяакчынын толээзи кирип, мынча дээн: Тур, Чаш толду болгаш Оон авазын алгаш, Египетче дезивит. Сенээ сагындырбаан шаамда, анаа артар сен, чуге дээрге Ирод Чаш толду дилеп тыпкаш, олурер деп турар-дыр. + 14 Иосиф туруп келгеш, Чаш толду Оон авазы-биле кады алгаш, дуне Египетче чорупкан. + 15 Ол анаа Ирод олгужеге дээр чурттап арткан. Дээрги-Чаяакчынын медээчини дамчыштыр: Мен Оглумну Египеттен кый деп алдым* - дээн состери боттанзын дээш, ынчалдыр болган чуве-дир. + 16 Мерген угаанныгларга мегеледип алганын билгеш, Ирод аажок киленнеп унген. Хаан оларнын чугаазындан билип алганы уени барымдаалап, Вифлеемде база оон чоок-кавызында ийи харлыг болгаш оон бичии эр хиндиктиг чаштарны догерезин олурерин шериглеринге дужааган. + 17 Иеремия медээчини дамчыштыр Бурганнын чугаалаан чувези ынчалдыр боттанган: + 18 Рамада* алгы-кышкы, ажыг-шужугнун соок чештинер ыызы дынналып тур. Рахиль ажы-толунун ажыын ажып ыглап, хонну чазалбайн тур, чуге дээрге уругларын ышкынган-дыр!** + 19 Ирод олуп каарга, Дээрги-Чаяакчынын толээзи Египетте Иосифтин дужунге кирген. + 20 Ол мынча дээн: Тур, Чаш толду Оон авазы-биле кады алгаш, Израильдин черинче ээп чанывыт. Чаш толдун олумун кузээннер ам амылыглар санындан казылган-дыр. + 21 Иосиф тургаш, Чаш толду Оон авазы-биле кады алгаш, Израильдин черинче чорупкан. + 22 Ынчалза-даа Иудеяда Иродтун орнунда оон оглу Архелай хааннай бергенин дыннааш, ынаар баарындан сезинген. Ындыг-даа болза дужунде сагындырыг алгаш, Иосиф Галилеянын черинче чорупкан. + 23 Ол ынаар баргаш, Назарет деп хоорайга чурттай берген. Дээрги-Чаяакчынын медээчилерин дамчыштыр Христос дугайында: Ону Назорей деп адаар* - дээн состери ынчалдыр боттанган чуве-дир.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us