Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

27

+ 1 Эртен эрте Бурганнын дээди бараалгакчылары, чоннун баштыннары догере човулежип чугаалашкаш, Иисусту олурер деп шиитпир ундургеннер. + 2 Олар Ону хулээш, чагырыкчы Пилатка аппарып хулээдип бергеннер. + 3 Иисусту садыпкан Иуда Оон шииттирип алганын коргеш, кембуруузун миннип, Бурганнын дээди бараалгакчылары болгаш баштыннарга ужен монгун чоозун эгидип бергеш: + 4 Буруу чок кижини садып, бачыт уулгеттим - деп турган. А демгилери: Биске ол кандыг хамаанныг чувел? Ол сээн херээн-дир - деп харыылааннар. + 5 Иуда чоостарын Бурганнын оргээзинге то чажыпкаш, чоруй баргаш, монну берген. + 6 Бурганнын дээди бараалгакчылары чоостарны чыып алгаш: Бо акша ханнын ортээ болган толээде, ону Бурганнын оргээзинин акша чыыр аптаразынга суп болбас - дээннер. + 7 Олар сумелешкеш, ол акша-биле, анаа оске чер чурттуг улусту хооржудер кылдыр, Пор сава кылыкчызынын шолу дээр черни садып аарын шиитпирлээннер. + 8 Ынчангаш богунге дээр ол шолду Ханныг шол деп адап турар. + 9 Иеремия медээчини дамчыштыр баш бурунгаар чугаалаан медеглел ынчаар боттанган: Олар израиль чоннун Ол дээш доктааткан ортээ - ужен монгун чоосту ап алгаш, + 10 Дээрги-Чаяакчынын менээ дужааганы дег, Пор сава кылыкчызынын шолу дээш берипкеннер.* + 11 Иисусту чагырыкчынын мурнунга тургузуп каан. Сен - иудей хаан сен бе?-деп, Пилат Оон айтырган. Иисус: Силер бодунар ынча дидинер - деп харыылаан. + 12 А Бурганнын дээди бараалгакчылары болгаш баштыннар Ону буруудады бээрге, Иисус оларга кандыг-даа харыы бербээн. + 13 Пилат ынчан Анаа мынча дээн: Дыннавайн тур сен бе? Сенээ удур буруудадыышкыннарнын хойун корбес бе?! + 14 Ынчалза-даа Иисус чагырыкчыга харыылаваан болгаш ону аажок кайгаткан. + 15 Чагырыкчы хосталыышкын байырлалында чоннун шилээни бир херектенни хостап бээр чанчылдыг турган. + 16 Ол уеде Варавва* дээр билдингир херектен кара-бажынга чыткан чуве-дир. + 17 Улус чыглып кээрге, Пилат олардан айтырган: Мен силерге кымны хостап берейн? Кайызын хостап алыксап тур силер: Варавваны бе азы Христос деп адаар Иисусту бе?

18 (Иисусту адааргаан сагыш-биле анаа тудуп эккелгенин Пилат билип турган.)

+ 19 Пилат шииткел ундурер бедик черге олурда, оон кадайы анаа сос дамчыттырыпкан: Ол кем-буруу чок кижи-биле урелдешпе! Мен бо дуне дужумде Ол дээш аажок човаг-хинчек кордум. + 20 Ынчалза-даа Бурганнын дээди бараалгакчылары болгаш баштыннар чонну Иисусту олуруп шиидерин, а Варавваны хостаарын дилээр кылдыр когудуп каапканнар. + 21 Чагырыкчы олардан: Бо ийи кижинин кайызын хостап берейн, кымны дээр силер? - деп айтырган. Улус шупту: Варавваны! - деп алгырган. + 22 Пилат оларга мынча дээн: А Христос деп адаар Иисусту канчаайн? Шуптузу анаа: Ону хере шавынар! - дээр болган. + 23 Чагырыкчы: Чуге? Ол кандыг кемниг херек кылганыл? - деп айтырган. Ынчалза-даа олар улам ыыткыр алгыржып-ла турганнар: Ону хере шавынар! + 24 Пилат чуну-даа кылып шыдавазын база уймээн-даа унер чыгыы апарганын коргеш, суг алдыртып алгаш, чон мурнунга холдарын чуггаш: Мен бо кижинин олуму дээш буруу чок мен, бодунар харыыланар - дээн. + 25 Ынчаарга чон: Оон олуму дээш кеземче бистин база ажы-толувустун кырынга душсун - деп харыылаан. + 26 Пилат ынчан улуска Варавваны хостап берген, а Иисусту эриидээш, хере шавары-биле аппаарын дужааган. + 27 Пилаттын шериглери ынчан Иисусту чагырыкчынын оргээзинче аппарганнар. Ону долгандыр будун батальон хире шериг чыглып келген. + 28 Олар Оон хевин ужулгаш, Анаа хааннар кедер хурен-кызыл тон кедирип кааннар. + 29 Оон тенниг чадан ыяш будуундан оваадай орээш, Оон бажынга кедиргеш, он холунга даянгыыш тудускаш, Иисусту дорамчылап, Оон мурнунга дискектенип ора душкеш: Иудей хаан алдаржызын! - деп кочулап пат болганнар. + 30 Олар Олче дукпуруп, даянгыыш-биле бажынче соп пат болганнар. + 31 Иисусту дорамчылап мага хангаш, хурен-кызыл тонну ужулгаш, Оон Бодунун хевин кедиргеш, хере шавары-биле алгаш чорупканнар. + 32 Орук ара оларга Киринея чурттуг Симон деп кижи таваржы бээрге, олар ону Иисустун белдир-крезин кодуруп чоруур кылдыр албадапканнар. + 33 Голгофа азы Баш соогу деп адаар черге чедип келгеш, + 34 олар Иисуска бир-ле ажыг чуул холаан арага бергеннер. Ол шенеп коргеш, ишпейн барган. + 35 Иисусту белдир-креске хере шаап кааш, олар кымнын чуну алырын даштар октаар толге-биле шиитпирлеп, Оон хевин аразында улежип алганнар. + 36 А оон соонда олуруп алгаш, олар Ону кадарып эгелээннер. + 37 Иисустун кем-буруузун айтып: Иисус - иудей хаан - деп бижээн самбыражыгашты Оон бажынын кырынга кадап каан турган. + 38 Оон-биле кады оске ийи дээрбечини база: бирээзин Оон он талазынга, а оскезин солагай талазынга хере шаап каан. + 39 Эрткен-душкен улус Оон талазынче баштары-биле дорамчылалдыг айтып, кочулап турган: + 40 Бурганнын оргээзин уреп-бускаш, уш хун дургузунда тудуп тургузуптар мен - деп турдун чоп! Бодунну Бодун камгала! Бурганнын Оглу шын болзунза, белдир-крестен дужуп кел! + 41 Бурганнын дээди бараалгакчылары, ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш баштыннар демнежип алгаш, база-ла Ону кочулап турганнар: + 42 Оскелерни камгалап турган, а Бодун камгалап шыдавас де! Израильдин хааны де! Ол белдир-крестен дужуп келзин, бис ынчан Анаа бузурей бээр бис! + 43 Ол Бурганга ынанып турду. Ынчангаш Ол Бурганга эргим болза, Бурган ам Ону камгалап алзын. Ол Бодун Бурганнын Оглу мен деп турду чоп! + 44 Оон-биле кады хере шаптырган дээрбечилер база Ону бак соглеп турганнар. + 45 Душтекинин он ийи шактан уш шакка чедир бугу чер кырын думбей карангы шыпкан. + 46 А ушшак уезинде Иисус: Эли, Эли, лема савахфани? (Мээн Бурганым, Мээн Бурганым, чуу дээш, Сен Мени кааптын?* - дээни ол.) - деп ыыткыр алгырыпкан. + 47 Чоогунга турган улустун чамдыызы ону дыннааш, мынча дишкен: Ол Илияны кый деп тур. + 48 Оларнын бирээзи дораан маннап чеде бергеш, суг синирер губка алгаш, ону виноград арагазынга оттуруп, орген бажынга кедиргеш, Анаа ижиртирин кыскан. + 49 Арткан оору эжин хоруп: Адыр! Ону камгалаары-биле Илиянын кээр-келбезин коор-дур - деп турганнар. + 50 Иисус база катап ыыткыр алгырган соонда, Оон амы-тыны усту берген. + 51 Ол ойде Бурганнын оргээзинде Эн ыдыктыг чер деп адаар орээлди ангылаан кожеге устунден адаанга чедир ийи чара орлу берген. Чер сиринейнип, хая-даштар буступ калган. + 52 Чевеглер ажыттынып, Бурганнын хой-ле улузунун олуг мага-боттары катап дирли берген. + 53 Олар чевеглеринден унгеш, Иисустун катап дирилгенинин соонда ыдыктыг хоорайга чедип келгеннер. Оларны хой улус суглуг караабиле корген. + 54 Чус шериг баштынчызы база Иисусту танныылдап турган шериглер чер шимчээшкинин болгаш оске-даа бугу болган чуулдерни коргеш, аажок сестип: Ол ылап-ла Бурганнын Оглу-дур! - деп турганнар. + 55 Орта хой херээженнер база ол бугуну ырактан хайгаарап турганнар. Олар Иисуска бараан бооп, Ону Галилеядан удеп келген улус чуве-дир. + 56 Херээженнернин аразынга Мария Магдалина, Иаков биле Иосифтин авазы Мария база Зеведейнин оолдарынын авазы турган. + 57 Кежээ душкенде, Аримафея суур чурттуг Иосиф деп бай кижи чедип келген. Ол база Иисустун оореникчизи турган. + 58 Ол Пилатка келгеш, Иисустун мага-бодун дилеп алган. А Пилат мага-ботту анаа бээрин дужааган. + 59 Мага-ботту дужуруп алгаш, Иосиф ону арыг пос шывыг-биле ораагаш, + 60 хаяда оя шаап алганы бодунун чаа чевег-куйунга орнукшудуп каан. Чевег-куйнун аксын, улуг даш чууп эккеп, дуглап кааш, Иосиф чоруй барган. + 61 А Мария Магдалина болгаш оске Мария чевег-куйнун дужунга олуруп калганнар. + 62 Пятницаны солуп кээр даартазында хундус Бурганнын дээди бараалгакчылары болгаш фарисейлер Пилатка келгеш, + 63 мынча дээннер: Хайырааты! Ол мегечи дириг тургаш: Уш хун эртерге, катап дирлир мен - деп чугаалаанын сактып келдивис. + 64 Ынчангаш ушку хунге чедир чевегни кадарар айтыышкындан бер. Оон башка Оон оореникчилери чедип келгеш, мага-ботту оорлап аппаарлар, а оон чонга: Ол олуглерден катап дирилди - деп чарлай бээрлер. Ол соолгу меге баштайгызындан-даа дора болур. + 65 Пилат оларга: Танныылдардан берейн. Баргаш, бодунар баш билип кадарынар - деп харыылаан. + 66 Олар чоруткаш, танныылдар тургузуп, дашка танма баскаш, чевег-куйну кадарып эгелээннер.Сменить язык: ru en ar es lv tyv fr
ru
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us