Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

26

+ 1 Иисус ол чугаазын тондургеш, Бодунун оореникчилеринге мынча дээн: + 2 Хосталыышкын байырлалынга чедир ийи хун артканын база белдир-креске хере шапсын дээш, Кижи амытан Оглун садыптарын билип алынар. + 3 Ол ойде Бурганнын дээди бараалгакчылары, чоннун баштыннары Бурганнын дээди бараалгакчызы Каиафанын оргээзинге чыглып келгеш, + 4 Иисусту дуюкаа тудуп алгаш, олуруп каарын дугуржуп алганнар. + 5 Олар: Чугле байырлал уезинде ынчап болбас. Оон башка чон холзээзин ундуруп боор - деп дугурушканнар. + 6 Иисус Вифанияга, экирбес кеш аарыглыг чораан Симоннун бажынынга турган. + 7 Ол чемненип чыдырда, унелиг чаагай чыттыг ус куткан алебастр донгалыг херээжен Анаа чоокшулап келгеш, узун Оон бажынче кудуп берген. + 8 Оон оореникчилери ону коргеш, Матфейнин 25, + 26 + 83 хорадап унгеннер: Ындыг чарыгдалдын ажыы чул? + 9 Ол усту хой акшага садыпкаш, ядыыларга улеп берип болур турган болгай! + 10 Иисус ону билгеш, оларга мынча дээн: Ол херээженни дувуретпейн корунер, Менээ эки херек кылган кижи-дир! + 11 Ядыылар силер-биле ургулчу кады турар, а Мен силер-биле ургулчу кады турбас мен. + 12 Мээн мага-бодумче чаагай чыттыг узун кудуп бергеш, ол Мени орнукшударынга белеткеп кагды. + 13 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бугу делегейге, Буянныг Медээни суртаалдаан чер бурузунге, улус бо херээженнин кылган херээнин дугайында чугаалажып, ону сактып чоруур. + 14 Он ийи элчиннин бирээзи боор Иуда Искариот ынчан Бурганнын дээди бараалгакчыларынга четкеш, чугаа кылган: + 15 Иисусту силерге садыпсымза, менээ чуну бээр силер? Олар анаа ужен монгун чоос санап бергеннер. + 16 Оон бээр-ле Иуда, Иисусту садыптар дээш, эптиг таварылга дилеп эгелээн. + 17 Хаарган далганнар байырлалынын бирги хунунде оореникчилери Иисуска чоокшулап келгеш, айтырыг салганнар: Хосталыышкын байырлалынын кежээки чемин Силерге каяа белеткеп бээр бис? + 18 Ол мынча дээн: Хоорайда айтып бээрим кижиге баргаш: Башкы: Мээн уем чоокшулап келди. Мен хосталыышкын байырлалын оореникчилерим-биле кады сээн бажынынга байырлаар мен - дээр чуведир - деп чугааланар. + 19 Оореникчилери Иисустун оларга чугаалаан аайы-биле кылгаш, байырлалдын кежээки чемин белеткеп кааннар. + 20 Кежээ душкенде, Ол он ийи элчини-биле кады чемненири-биле олурупкан. + 21 Кежээки чемни чип ора, Иисус мынча дээн: Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: силернин бирээнер Мени садыптар-дыр.

22 Аажок мунгараан оореникчилер удаа-дараа айтырып эгелээннер: Ол мен эвес-ле боор мен аа, Дээрги? - 23 Харыызынга Ол мынча дээн: Мээн-биле кады чангыс тавактан чем чип турар кижи Мени садыптар-дыр!

+ 24 Бижилгеде ол дугайында бижээни дег, Кижи амытан Оглу оруун эртер ужурлуг, ынчалза-даа Ону садыптар кижинин бодунун шорузу-дур! Ол кижи шуут торуттунмээни боору эки ийик! + 25 Ону садыптар дээн Иуда ынчан: Мен канчап ол боор мен, Башкы? - деп айтырган. Иисус анаа: Бодун ынча деп тур сен - деп харыылаан. + 26 Олар чемненип олурда, Иисус хлебти алгаш, Бурганга ооруп четтиргеш, ону узе тыртып, оореникчилеринге бербишаан, мынча дээн: Алгаш, чинер, бо дээрге Мээн мага-бодум-дур. + 27 А оон соонда Ол дашканы кодургеш, Бурганга ооруп четтиргеш, ону оореникчилеринге сунгаш, мынча дээн: Догеренер ижинер, + 28 бо дээрге хой улустун бачыттарын оршээри-биле тогерим Мээн ханым-биле чардынар дугуржулга-чагыг-дыр. + 29 Силерге чугаалап тур мен: Адамнын Чагыргазынга силер-биле кады чаа арага ижер хунум келбээн шаанда, Мен ам моон сонгаар виноград суксуну - араганы ишпес мен. + 30 Олар ыдыктыг ырны ырлашкаш, Елеон даанче чорупканнар. + 31 Иисус ынчан оларга мынча дээн: Бижилгеде: Кадарчызын чыттыр шааптарымга, хойлар тарай маннажы бээр* - деп бижээни дег, силер шупту бо дуне Менден ойталаар-дыр силер. + 32 Ынчалза-даа Мен катап дирилгеш, Галилеяга мурнай чедип, силерни анаа манаар мен. + 33 А Пётр Анаа мынчаар харыылаан: Улус Силерден шупту-даа ойталаар болза, мен кажан-даа ынчанмас мен! + 34 Иисус анаа мынча дээн: Алыс шынны сенээ чугаалап тур мен: бо дуне-ле, аскыр-дагаа алгырар бетинде, Менден уш катап ойталаар-дыр сен. + 35 Пётр: Силер-биле кады олур-даа апаар болзумза, Силерден черле ойталавас мен!-дээн. Оске оореникчилер база ынча деп аашкынар болганнар. + 36 Иисус оон оореникчилери-биле кады Гефсимания дээр черге чедип келгеш, оларга мынча дээн: Манаа олурунар, Мен ол аразында доо ынаар барып, моргуп алыйн. + 37 Ол Пётрну база Зеведейнин ийи оглун эдертип алгаш, качыгдап, ундарап эгелээн. + 38 Иисус ынчан оларга мынча дээн: Качыгдал мээн сеткилимни олумнуу-биле карартыр базып тур. Манаа турунар, Мээн-биле кады сергеленнеп, удуванар. + 39 Иисус олардан элээн ырай бергеш, черге донгайып чыдыпкаш, моргуп эгелээн: Ачай! Болдунар-ла болза, хилинчектин бо дашказы Менден чайлай берзин! Ындыг-даа болза бугу чуве Мээн эвес, а Сээн кузел-соруун ёзугаар болзун. + 40 Ол оореникчилеринче ээп келгеш, оларнын удуп чыдарын коргеш, Пётрга чугаалаан: Силер Мээн-биле кады оода чангыс шак иштинде сергек болуп шыдаваанынар ол бе? + 41 Куткулгеге алыспас дээш, серемчилелдиг болуп, моргунер. Сулде - сергек, а мага-бот - суларгай болгай. + 42 База катап ырадыр кылаштай бергеш, Ол мынчаар моргуй берген: Ачай! Хилинчектин бо дашказы Менден чайлаттынмайн, Мен ону албан ижер ужурлуг болзумза, Сээн кузел-соруун чогуп бутсун! + 43 Иисус ээп кээрге, оореникчилери ам база удуп чытканнар: оларнын карактары шимдинип турган. + 44 Оларны каапкаш, катап ырадыр кылаштай бергеш, Ол биеэги-ле состери-биле ушку удаа моргуй берген. + 45 Иисус оон оореникчилеринче ээп келгеш, оларга мынча дээн: Силер ам-даа удуп дыштанмышаан силер бе? Дыннанар, шак-уе келген, Кижи амытан Оглун бачыттыглар холунга тудуп берип турар-дыр. + 46 Тургуланар, чоруулунар! Саттыныкчы мыя бо келди, корунер! + 47 Иисус ынча дээри билек, он ийи элчиннин бирээзи боор Иуда чедип келген. Иуда Бурганнын дээди бараалгакчылары болгаш чоннун баштыннарынын чорудупканы, хылыштар, моннар-биле чепсегленген хой улус эдертип эккелген. + 48 Саттыныкчы оларга: Ошкап каарым кижи Иисус ол боор - деп демдек айтып, - Ону тудуп алыр силер - деп дугуржуп алган турган. + 49 Иуда ол-ла дораан Иисуска чеде бергеш: Амыргын-на бе, Башкы! - дээш, Ону ошкап каан. + 50 А Иисус анаа мынча дээн: Оннук, чуну кылыр дээш келген ийик сен, оонну кыл*. Чепсектиг улус ынчан чедип келгеш, Иисусту тудуп алганнар. + 51 Иисустун чанынга турганнарнын бирээзи хылыжын ушта тырткаш, Бурганнын дээди бараалгакчызынын чалчазынын кулаан одура шаапкан. + 52 Иисус анаа мынча дээн: Хылыжын хыннап ал! Хылыш кодурген кижи боду хылыштан олур чуве. + 53 Азы сен Мени Адамдан дилег кылып шыдавас деп бодадын бе? Ол Менээ он ийи тумен азы оон-даа хой дээрнин толээлерин чорудуп бээр турган ийик! + 54 А ындыг таварылгада Бижилгелер канчап боттанырыл? Ол бугу шак ынчаар боттаныр ужурлуун бижээн-не болгай! + 55 Иисус ынчан чыылган чонга мынча дээн: Силер чуге Мени тудуп алыр дээш, хылыштарлыг, моннарлыг чедип келдинер? Кай Мен дээрбечи мен бе? Мен хуннун-не Бурганнын оргээзинге улус ооредип келдим, а силер Менээ хол дегбединер чоп. + 56 Медээчилернин бижилгелери чогуп бутсун дээш, бо бугу боттанып турар-дыр. + 57 Иисусту тудуп алган улус Ону Бурганнын дээди бараалгакчызы Каиафага эккелген. Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш баштыннар ында шагда-ла чыглып келген болган. + 58 (А Пётр Бурганнын дээди бараалгакчызынын бажынынын хериминге чедир Иисусту будуу эдерип чедип келген. Ол ынаар киргеш, хамык херектин тончузун коору-биле танныылдар аразынга олуруп алган.) + 59 Иисусту олурер кылдыр шиидер дээш, Бурганнын дээди бараалгакчылары база бугу дээди иудей Човулел Иисуска удур меге херечилелдер тыварын оралдашкан. + 60 Меге херечилел кылган улус хой-даа турган болза, олар Ону буруудадыр чылдак тыппааннар. Адак соолунде ийи меге херечи келгеш: + 61 Бурганнын оргээзин урегдеп-бускаш, ону уш хун дургузунда катап тудуп тургузуп шыдаар мен - деп турган кижи бо-дур - дишкеннер. + 62 Бурганнын дээди бараалгакчызы ынчан туруп келгеш: Чуге харыылавайн тур сен? Бо улустун сенээ удур чуну херечилеп турары ол? - дээн. + 63 Ынчалза-даа Иисус ыыттаваан. Бурганнын дээди бараалгакчызы Оон айтырган: Дириг Бурганнын ады-биле дилеп тур мен: биске чугаалап кор, Сен - Христос, Бурганнын Оглу сен бе? + 64 Иисус анаа: Силер бодунар ынча дидинер - дээн. - А Мен силернин шуптунарга чугаалап тур мен: моон сонгаар Кижи амытан Оглун Кучулуг Бурганнын он талазында олурар база дээрнин булуттарын кырлап чоруур кылдыр коор силер. + 65 Бурганнын дээди бараалгакчызы ынчан кеткен хевин ора-чаза соккаш, мынча дээн: Ол Бурганны дорамчылап тур! Биске ам херечилернин херээ чул? Силер шупту Оон Бурганны дорамчылаанын дыннадынар! + 66 Кандыг шииткел ундурер силер че? Харыызынга олар: Ол буруулуг-дур, олур ужурлуг-дур! - дээннер. + 67 Оон соонда олар Оон арнынче дукпуруп, эттеп эгелээннер. Оскелери Оон артындан чаактарынче дажып: + 68 Христос, Сени кым дажыпты? Оттур билип медегле! - дижип турганнар. + 69 А Пётр бажын даштынга херим иштинге олурган. Бир чалча херээжен анаа чоокшулап келгеш: Сен база Галилея чурттуг Иисусбиле кады турдун чоп - дээн. + 70 Ынчалза-даа Пётр хамык улус мурнунга оон ойталап: Чуну соора эдип турарын ол? - дээн. + 71 Ол унер эжикче чоруптарга, ону коруп каан оске чалча херээжен ында турган улуска мынча дээн: Бо кижи база Иисус-биле кады чораан чуве. + 72 Пётр база катап ойталап: Ол Кижини билбес мен - деп дангыраглаан. + 73 Элээн уе эрткенде, орта турган улус Пётрга чедип келгеш: Сен ылап-ла оларнын бирээзи-дир сен, чугаалаар аянындан-на илден-дир - дээннер. + 74 Пётр ынчан база катап аашкынып, чыгаанга кирип эгелээн: Мен ол Кижини шуут билбес мен! Ол ойде аскыр-дагаа алгыра берген. + 75 Пётр Иисустун: Аскыр-дагаа алгырар бетинде, Менден уш удаа ойталаар-дыр сен - дээн состерин сактып келген. Ол оон соонда унгеш, чаза ыглай берген.Сменить язык: ru en ar es lv tyv fr
ru
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us