Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

25

+ 1 Ол хунде Дээрнин Чагыргазы мындыг болганынга домей. Ус куткан деннерин туткаш, кудээже уткуштур унупкен он кыс турган. + 2 Оларнын бежи угаанныг, а бежи мелегей чуве-дир. + 3 Мелегей кыстар деннерин ап алза-даа, немей кудар узу чок болганнар. + 4 А угаанныг кыстар деннери-биле катай саваларда узун база ап алганнар. + 5 Кудээ оол саадай бээрге, кыстарнын бажы согаш кыннып, удуй бергеннер. + 6 Дун ортузунда: Корунер, кудээ кел чор! Ону уткуп унунер! - деп кыйгы дынналган. + 7 Ол дораан хамык кыстар тура халышкаш, деннерин кыпсып эгелээннер. + 8 Мелегей кыстар угаанныгларынга: Узунерден бичииден беринерем, деннеривис ожуп тур - дээннер. + 9 А угаанныг кыстар: Чок, бербес бис, чуге дээрге ус силерге-даа, биске-даа четпейн баар. Оон орнунга садыгжыларже баргаш, садып алынар - деп харыылааннар. + 10 Олар ус садып ап чоруур аразында, кудээ чедип келген. Белен турган беш кыс оон-биле кады куда доюнче кире бээри билек, оларнын соондан эжикти хаапкан.

11 Оон соонда арткан кыстар чедип келгеш: Дээрги! Дээрги! Эжиин ажыдып кор! - дээннер.

+ 12 А ол: Чок, силерни билбезим ылап шын - деп харыылаан. + 13 Ынчангаш серемчилелдиг болунар, чуге дээрге Кижи амытан Оглунун чедип кээр* хунун-даа, шагын-даа билбес болгай силер. + 14 Ынчан ырак чуртче чоруп тура, бодунун чалчаларын кый деп алгаш, эт-хоренгизин оларга карактадып каан кижи-биле болганы дег болур. + 15 Ол бир чалчазынга - беш, оскезинге - ийи, а ушкузунге - бир шоодай монгун акша берип каан. Кижи бурузунге оон шыдаар шаг-шинээн барымдаалап бергеш, боду чорупкан. + 16 Беш шоодай монгун акша алган кижи ол акшаны ол дораан саарылгаже кииргеш, немей бешти ажылдап алган. + 17 Ийи шоодай монгун акша алган кижи база ийини немей ажылдап алган. + 18 А бир шоодай монгун акша алган кижи баргаш, онгар каскаш, дээргизинин акшазын ынаар хооп каан. + 19 Ур уе эрткен соонда, чалчаларнын дээргизи ээп келгеш, оларга карактадып каан акшазы дээш, харыы тударын негээн. + 20 Беш шоодай акша алган кижи келгеш, немей база бешти эккелген. Ол мынча дээн: Дээрги, силер менээ беш шоодай акша берген силер, а бо мээн немей ажылдап алганым беш шоодай акша-дыр. + 21 Дээргизи анаа: Кончуг эки-дир, сен эки болгаш шынчы чалча-дыр сен! Сен бичии херек башкарарынга шынчын коргустун, ам сенээ улуг ажыл-херек дагзыйн. Мээн оорушкум улежип кор - дээн. + 22 Ийи шоодай акша алган кижи база чедип келгеш: Дээрги, силер менээ ийи шоодай акша бээринерге, немей база ийини ажылдап алдым - дээн. + 23 Дээргизи анаа: Кончуг эки-дир, сен эки болгаш шынчы чалча-дыр сен! Сен бичии херек башкарарынга шынчын коргустун, ам сенээ улуг ажыл-херек дагзыйн. Мээн оорушкум улежип кор - дээн. + 24 Оон соонда бир шоодай акша алган кижи чедип келгеш, мынча дээн: Дээрги, мен силерни каржы-хажагай кижи деп билир мен: тарываан-даа черинерден ажаап аар, то чашпаан-даа черинерден чыып аар болгай силер. + 25 Мен силерден сезиндим, ынчангаш акшанарны черге хооп кагдым. Акшанар бо-дур, ап ап корунер. + 26 Дээргизи анаа: Солгужок бак, чалгаа чалча! Тарываан-даа черимден ажаап аарымны, то чашпаан-даа черимден чыып аарымны билир ышкажыл сен. + 27 Ындыг болганда мээн акшамны саарылгаже киирер турган-дыр сен, мен ынчан ээп келгеш, акшамны орулгазы-биле катай алгай эртик мен. + 28 Оон бир шоодай акшазын хунаап алгаш, он шоодай акшалыг кижиге бериптинер. + 29 Чувези бар кижиге оон-даа немей бээр, ол ынчан артыкшылдыг боор, а чувези чок кижинин бичии бар чувезин-даа хунаап алыр. + 30 Бо солгужок бак чалчаны дашкаар, улус ыглап-сыктап, диштерин кыжыраткан карангыже, ундур октаптынар - дээн. + 31 Бодунун чайынналчак чырыынга бургеткен Кижи амытан Оглу хамык толээлеринге удеткен чедип келгеш, Бодунун алдарлыг дужулгезинге саадаптар. + 32 Оон мурнунга бугу чоннар чыглып кээр. Ол улусту, кадарчынын хоюн ошкузунден узери дег, ийи кезекке узуп аар. + 33 Ол хоюн - он талазынга, а ошкузун - солагай талазынга болуп аар. + 34 Хаан ынчан он талазында турарларга мынча дээр: Мээн Адамнын ачы-буянын алганнар, бээр келинер! Ортемчейни чаяаганындан бээр силерге белеткээн Дээрнин Чагыргазын салгап алынар. + 35 Чуге дээрге Мен аштап турумда, силер Мени чемгерип кагдынар; суксап турумда, силер Мээн суксунум хандырдынар; чер кезип чорумда, силер Мени хоргададып алдынар; + 36 чанагаш турумда, силер Мени хепкерип кагдынар; аарып чыдырымда, силер Мени ажаап-карактап келдинер; кара-бажынга чыдырымда, силер Менээ ужуражып чордунар. + 37 Бурганга шынчы улус ынчан Анаа мынчаар харыылаар: Дээрги-Чаяакчы, кажан бис Сен аштап турунда коргеш, Сени чемгерген улус боор бис, суксап турунда коргеш, суксунун хандырган улус боор бис? + 38 Чер кезип чорунда коргеш, хоргадал берген улус боор бис; чанагаш турунда коргеш, хепкерген улус боор бис? + 39 Кажан бис Сен аарып турунда коргеш, Сени ажаап-карактаан улус боор бис; кара-бажынга чыдырында коргеш, ужурашкан улус боор бис? Кажан ынчалган улус боор бис? + 40 Хаан оларга мынчаар харыылаар: Алыс шынны чугаалап тур мен: Мээн бо бичии эш-оорумнун бирээзинге ол бугуну кылганынар дээрге-ле, ону Менээ база кылганынар ол-дур. + 41 А оон соонда Хаан солагай талазында турарларга мынча дээр: Менден ырап чорунар, каргыштыг хейлер! Эрликке болгаш оон толээлеринге белеткээн монге отче барынар. + 42 Мен аштап турдум, а силер Мени чемгербединер; Мен суксап турдум, а силер Мээн суксунум хандырбадынар; + 43 Мен чер кезип чордум, а силер Мени хоргадатпайн бардынар; чанагаш турдум, а силер Мени хепкербединер, аарып турдум база кара-бажынга чыттым, а силер Менче сагыш салбадынар. + 44 Олар ынчан мынча дээрлер: Дээрги-Чаяакчы, кажан бис Сээн аштап, суксап азы чер кезип турганынны, чанагаш чораанынны, аарып азы кара-бажынга чытканынны коргеш, Сенээ дузалаваан улус боор бис? Кажан ынчалган улус боор бис? + 45 Хаан оларга: Алыс шынны чугаалап тур мен: Мээн бичии улузумнун бирээзинге ол бугуну кылбаанынар дээрге-ле, ону Менээ база кылбаанынар ол-дур - деп харыылаар. + 46 Олар ынчан монге кеземчеже чоруптар, а Бурганга шынчы улус монге амыдыралды алыр.Сменить язык: ru en ar es lv tyv fr
ru
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us