Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

24

+ 1 Иисус оон Бурганнын оргээзинден унгеш, бар чыдырда, оореникчилери Анаа чоокшулап келгеш, Бурганнын оргээзинин тудугларын коргузээли деп барганнар. + 2 Иисус оларга мынча дээн: Бо бугуну коруп тур силер бе? Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: манаа туружундан шимчевээн даш безин артпас, шупту тудуглар урегдеттинип-буступ каар. + 3 Иисус Елеон даанга чааскаан олурда, оореникчилери Анаа чедип келгеш, айтырыг салганнар: Ол айыыл-халап кажан боорун биске чугааланарам. Силернин катап кээринерни болгаш бо делегейнин тончузун кандыг демдек бадыткаарыл? + 4 Иисус оларга мынчаар харыылаан: Кандыг-даа улуска мегеледип аарындан кичээнинер. + 5 Чуге дээрге хой кижи Мээн адым тудуп: Мен - Христос-тур мен - деп келгеш, эндерик улусту мегелеп кааптар. + 6 Чоокта дайын-чаанын шимээнин болгаш ыракта дайынчаалар дугайында чугааларны дыннап каар силер. Ындыг-даа болза кортпанар. Ол бугу болур ужурлуг, ынчалза-даа бугу чувенин чогум тончузу ол эвес-тир. + 7 Ийе, чонче чон, курунеже куруне халдай бээр. Чер болганга аш-чут база чер шимчээшкиннери болур: + 8 ол бугу, божаан херээженнин эъдинин аарыы дег, хилинчектин чугле эгези-дир. + 9 Силерни ынчан хилинчектээр дээш, улуска тудуп берип, олуруп эгелээр. Мээн адым ужун бугу кижи торелгетен силерни коор хонну чок апаар. + 10 Эндерик улус Бурганга бузурелинден ойталаар, бот-боттарын сатчып база корушпестеп эгелээр. + 11 Хой меге медээчилер ынчан тыптып келгеш, энмежок улусту мегелеп кааптар. + 12 Бузут ынчалдыр нептерээрге, эндерик улустун ынакшылы соой бээр. + 13 Ынчалза-даа ол бугуну эчизинге чедир шыдашкан кижи камгалалды алыр. + 14 Дээрнин Чагыргазынын дугайында бо Буянныг Медээни бугу делегейге, хамык чоннарга медеглээн турар, бугу чувенин тончузу чугле оон соонда кээр. + 15 Ол дугайында Даниил медээчинин чугаалааны, ыдыктыг черде турар Хоозуралдын бужар чудун* коруп кагзынарза (номчуп орар кижи шын угаазын!), + 16 Иудеяда чурттаан улус дагларже дезипсин. + 17 Бажынынын кырынга** турган кижи, эт-севин алыр дээш, бажынынче дужуп кирбезин. + 18 Шолге ажылдап чораан кижи идик-хевин алыр дээш, бажынынче ээп келбезин. + 19 Ол хуннерде иштиг-сааттыг болгаш эмер чаш уруг-дарыглыг улус ат болур! + 20 Кыжын азы амырдыш хунунде деспес дээш, моргунер. + 21 Бо делегейни чаяаганындан бээр амдыгаа чедир кажан-даа болбаан база моон сонгаар кажан-даа болбас коргунчуг айыыл-халап ол хуннерде болур. + 22 Бурган ол хуннернин санын кызырбаан болза, амылыг кижи бурузу камгалал албас ийик. Ынчалза-даа Бодунун шилип алганы улус дээш, Бурган ол хуннернин санын кызырар. + 23 Силерге ынчан кандыг-бир кижи: Кор, Христос бо-дур! азы Ол бо-дур! - дээр болза, анаа бузуревенер! + 24 Чуге дээрге боттарын Христос мен дээр азы Медээчи мен дээр улус тыптып келгеш, болдунар-ла болза, Бурганнын шилип алган улузун безин мегелээр дээш, ондур улуг бадыткал демдектери болгаш кайгамчык чуулдер коргузер. + 25 Дыннанар, Мен силерни баш бурунгаар сагындырдым. + 26 Ынчангаш силерге: Корунер, Христос кургаг куруг ховуда-дыр! - дээр болза, ынаар барбанар азы: Корунер, Ол мында, дуу бажында чаштынып турар-дыр - дээр болза, бузуревенер.

27 Чоон чуктен кызаш дээш, барыын чукке чедир кызаннаан чаннык дег, Кижи амытан Оглу ынчалдыр ээп кээр.

+ 28 Кайда олуг мочу барыл, анаа сек чиир куштар чыглып кээр. + 17 Бажын кыры - Иудеяга бажыннар крышалары ийленчек эвес, а калбак болур турган, а чурттакчы чон оларны дыштаныр чер база устуку каът кылдыр ажыглап турган.

+ 29 Ол хуннернин айыыл-халавы болуп эрткен дораан-на Хун караа ожер, ай чырытпастай бээр, сылдыстар дээрден кээп дужер база дээрнин кучу-куштери сиринейнип, божаннай бээр.* + 30 Кижи амытан Оглунун бадыткал демдээ ол уеде дээрге коступ кээр. Ондур улуг кучу-кужу база алдары-биле Дээрнин булуттарын кырлап кел чыдар Кижи амытан Оглун* коруп кааш, чер кырында хамык аймак-чон кажыыдап база ыглажып эгелээр. + 31 Ол, бурээни ыыткыр этсип, Бодунун шилип алган улузун чырык чернин дорт чугунден, ортемчейнин бир кыдыындан оске кыдыынга чедир чыып эккелзин дээш, Бодунун толээлерин чорудуптар. + 32 Смоква ыяжындан улегер-чижек алынар: оон будуктары хооп, бурулери частып кээрге, чай удавас дээрзин эндевес болгай силер. + 33 Шакынчалдыр, ол бугуну коргеш, Кижи амытан Оглу мыя бо, эжик аксында келген дээрзин билип алынар. + 34 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ол бугу чуве боттанмаан шаанда, бо салгалдын улузу олуп читпес. + 35 Дээр биле чер эстип хайлы бээр, а Мээн состерим эстип хайлы бербес. + 36 А ол хуннун база шактын кажан кээрин кым-даа: дээрнин толээлери-даа, Оглу-даа билбес* - чугле Бурган Ада Боду билир. + 37 Огбе Нойнун уезинде болуп турганы дег, Кижи амытан Оглунун чедип кээр хунунде база ындыг боор. + 38 Ол хуннерде, суг халавынын мурнуу чарыында, Нойнун бажын-хемезинге** олурупканы хунге чедир, улус-чон ижип-чип, кадай ап база ашакка барып келген болгай. + 39 Суг халап келгеш, оларнын шуптузун узуткап каггыжеге, олар чуну-даа угаап бодавааннар. Кижи амытан Оглу чедип кээрге, база шак ындыг боор. + 40 Ийи кижи ынчан шолге ажылдап турар болза, бирээзин алгаш баар, а оскезин арттырып каар. + 41 Ийи херээжен дээрбеге тараа дээрбелеп турар болза, бирээзин алгаш баар, а оскезин арттырып каар. + 42 Ынчангаш одуг-сергек болунар, чуге дээрге Дээрги-Чаяакчынарнын кандыг хунде чедип кээрин билир эвес силер. + 43 Мону база билип алынар: бажын ээзи дунекинин каш шакта оор кээрин билир турган болза, ол удувас ийик база бодунун бажынын оорлаттырбас ийик. + 44 Ынчангаш силер база белен болунар, чуге дээрге Кижи амытан Оглу силернин манаваан шагынарда чедип кээр. + 45 Бажын ээзи чалчаларынын бирээзин оскелеринин бажынга салгаш, оларга аъш-чемни чогуур уезинде улээр кылдыр томуйлап каарга, шынчы болгаш сарыылдыг ажыл-херек эргелекчизи кандыг болурул? + 46 Ээзи чедип келгеш, оон ынчалдыр ажылдап турарын коруп каар болза, ол эргелекчи амыр-чыргалдыг. + 47 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ээзи ону бугу ээлээн чувезинин бажынга олуртуп каар. + 48 А ол эргелекчи чалча ойлук чок болуп, будуу иштинде: Мээн дээргим ам дораан келбес-ле болгай - дээш, + 49 оске чалчаларны эттеп-соп, а боду чилбиленип, арагачылар-биле пактай берген дижик. + 50 Ындыг чалчанын ээзи оон манавааны хунде база бодавааны шакта чедип келгеш, + 51 ону чула кезеткеш, ийи арынныг улус-биле домей кылдыр аажылаар. Анаа ыы-сыы унер база диштер кыжыраажы дынналыр.


Сменить язык: ru en ar es lv tyv fr
ru
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us