Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

23

+ 1 Иисус ынчан чон-биле база Бодунун оореникчилери-биле чугаалажы берген. + 2 Ол мынча дээн: Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер Моисейнин хоойлузун тайылбырлаар эргелиг-дирлер. + 3 Силер бугу чувени оларнын айыткан аайы-биле кылынар, ынчалза-даа оларнын ажыл-херээн оттунменер, чуге дээрге олар ооредип турар чувезин боттары сагывас-тырлар. + 4 Олар угдунмас аар чуъкту улустун эгиннеринге чуктедип турарлар, а боттары чангыс салаазын безин шимчедип, улуска дузалажыр хонну чок-турлар. + 5 Акандыг-бир чуве кылза, чугле ат чолуп кылырлар, оларнын хаваанда болгаш холунда хомден кылган моргул хапчыгаштары калбарып, а шыва тонунун салбакталчак хаажылары узап бар-ла чыдар. + 6 Олар найыр-дойларга база синагогаларга хундуткелдиг дорге орарынга ынак. + 7 Олар улус чыглыр шолдерге амыр-менди дыннаарынга база улуска: Башкы! - деп адаттырарынга ынак. + 8 А силерни башкылар деп адавазын, чуге дээрге силерде чугле чангыс Башкы - Дээрги-Чаяакчы бар, силер шупту ха-дунмашкы силер. + 9 Черге кымны-даа ачай деп адаванар, чуге дээрге силерде чугле чангыс Дээрде саадаан Ада бар. + 10 Силерни башкарыкчы деп адавазын, чуге дээрге силерде чангыс Башкарыкчы - Христос бар. + 11 Силернин аранарда эн чугуланар чалчанар болзун. + 12 Бодун ору кордунер кижи дора кордурер, а бодун боду дора корген кижи ору кодуртур. + 14 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Силер улустан Дээрнин Чагыргазын дуглап, боттарынар-даа ынаар кирбес, ынаар кириксээннерни-даа киирбес-тир силер*. + 15 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Чангыс-даа бол кижини ээлдирип аар дээш, далайны кежип, черни эртип турар-дыр силер, а ээлдирип алгаш, ону бодунардан ийи катап дора бужар амытанче хуулдуруптар-дыр силер. + 16 Согур баштакчылар, ат болур силер! Мынча деп турар-дыр силер: Кандыг-бир кижи Бурганнын оргээзи-биле дангыраглаар болза, ол чуу-даа дивээн-дир, а Бурганнын оргээзинде алдын-биле дангыраглаар болза, ол аазаашкынын кууседир ужурлуг. + 17 О согур сээденнер! Чуу чугулал: алдын бе азы ол алдынны ыдыктаан Бурганнын оргээзи бе?! + 18 Оон ынай мынча деп турар-дыр силер: Кандыг-бир кижи оргул салыр бедигээш-биле дангыраглаар болза, ол чуу-даа дивээн-дир, а анаа салган оргул-биле дангыраглаар болза, ол аазаашкынын кууседир ужурлуг. + 19 Согурлар! Чуу чугулал: оргул бе азы ол оргулду ыдыктаан ону салыр бедигээш бе?! + 20 Оргул салыр бедигээш-биле дангыраглаар кижи ында салган оргул-биле база дангыраглап турары ол. + 21 Бурганнын оргээзи-биле дангыраглаар кижи ында чурттаан Бурган-биле база дангыраглап турары ол. + 22 Дээр-биле дангыраглаар кижи Бурганнын дужулгези болгаш ында саадаан Бурган-биле база дангыраглап турары ол. + 23 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Мята, койнут болгаш тмин деп оъттарнын дужудунун оннун бир кезиин берип-даа турзунарза, ыдыктыг хоойлуда эн чугула чуулдерни: чоптуг чорукту, оршээлди болгаш Бурганга шынчы чорукту херекке албас-тыр силер. Баштайгызын кылыр ужурлуу шын, а соолгузун кылырын база утпаза эки. + 24 Согур баштакчылар! Ымырааны шууп кааптар, а тевени ажырыптардыр силер! + 25 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Аяк-таваанарнын даштын аштап-арыглапдаа турзунарза, ишти-хоннунерни чазый-харам чорук база бузут долган-дыр. + 26 Согур фарисей! Баштай аяаннын* иштин аштап-арыглап ал, ынчан оон дашты база арыг боор. + 27 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Агарты чугайлаан чевеглерге домей-дир силер: оларнын дашты чараш ышкаш, а иштин олуг сооктер база янзыбуру бужар чуулдер долган!

28 Силер база ындыг силер: даштынардан коорге, Бурганга шынчы улус ышкаш костур силер, а ишти-хоннунерни ийи арынныг база кем-буруулуг чорук долган. - 29 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Медээчилерге чевег тураскаалдары тудуп, Бурганга шынчы улустун чевеглеринде тураскаалдар каастап: - 30 Адаогбевистин уезинде чурттап чораан болзувусса, медээчилернин ханын тогеринге олар-биле кады киришпес ийик бис - деп турар-дыр силер. - 31 Силер оон-биле, Медээчилерни олуруп чораан улустун салгакчылары бис деп, боттарынарга удур херечилээнинер ол-дур. - 32 Ынчанганда уламчыланар-ла, ада-огбенернин эгелээн чувезин эчизинге чедиринер-ле! - 33 Чыланнар база чылан сыскындылары! Шуугу болгаш тамыдан канчап ойлаар силер! - 34 Мен силерже медээчилерни, мерген угаанныгларны, башкыларны чорудуп тур мен, а силер оларнын чамдыызын олуруп база хере шава бээр силер, оскелерин синагогаларынарга эриидеп база хоорайдан хоорайже сывыртай бээр силер. - 35 Кем-буруу чок Авельдин ханындан эгелээш, оргул салыр бедигээш биле Бурганнын оргээзинин аразынга олуруп каанынар Варахиянын оглу Захариянын ханынга чедир чер кырынга тогулген шупту-ла Бурганга шынчы улустун ханы дээш, шииткелди чуктээр силер. - 36 Алыс шынны чугаалап тур мен: ол бугу кеземче бо салгалга дужер! - 37 О, Иерусалим, Иерусалим! Медээчилерни олуруп турар база олче чорутканнарны даш-биле соккулап каар хоорай! Куштун чаш толдерин чалгынынын адаанга чыып аары дег, Мен чеже катап Иерусалимнин чурттакчыларын чыып аарын кузедим, ынчалза-даа силер ону кузевединер! - 38 Ол-дур эвеспе, силернин оргээнер ээн кагдынган-дыр. - 39 Дээрги-Чаяакчынын омунээзинден кел чыдар Кижи ачы-буянныг болзун!* - дей бээринер шаг-уе келбээн шаанда, Мени ам черле корбезинерни деп чугаалап тур мен.Сменить язык: ru en ar es lv tyv fr
ru
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us