Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

22

+ 1 Иисус оларны угаадыглыг чугаалар дузазы-биле ооредирин уламчылап, мынча дээн: + 2 Дээрнин Чагыргазы бо болуушкунбиле домей болуп турар. Бодунун оглунун куда доюн кылган бир хаан турган. + 3 Ол чалаан аалчыларынче чалчаларын ыткан, ынчалза-даа чалатканнар келиксевейн барганнар. + 4 Хаан оске чалчаларын ыдып, оларга чагып каан: Чалаан улузумга чугааланар: Дойга белеткелим доозулду, семиртир азыраан молдургаларым, шарыларым соп алдым, бугу чуве белен. Куда доюнче моорланар. + 5 Ынчалза-даа чалаттырганнар тоовайн барып, боттарынын ажылхеректерин кылып, тарай бергеннер. Бирээзи шолче унупкен, оскези садыглаар черинче чорупкан, + 6 а чамдыктары оон чалчаларын сегирип алгаш, олур эриидеп каапканнар. + 7 Хааннын килени хайынгаш, шериглерин ыдарга, олар олурукчулерни шаажылааш, ол улустун хоорайын орттедипкеннер. + 8 А оон соонда хаан чалчаларынга мынча дээн: Куда доюнга хамык чуве белен-дир, ынчалза-даа чалаан улузум алдар-хундуге толеп чок болган-дыр. + 9 Ам орук белдирлеринге баргаш, таварышкан улустун шуптузун дойже чаланар. + 10 Чалчалар ынчан кудумчулар кезип унгеш, таварышкан-на чонну: эки-даа, бак-даа улусту чыып эккелгеннер. Аалчылар дойлаар черни долдур ээлепкен. + 11 Хаан аалчыларын коору-биле унуп келгеш, байырлалда кедер хеви чок кижи коруп каан. + 12 Ол анаа мынча дээн: Оннук, сен бээр канчап байырлал хеви чок кирип келдин? Оозу ыыттаваан. + 13 Хаан ынчан чалчаларынга дужааган: Оон хол, будун хулээш, дашкаар, улус ыглажып, диштерин кыжырадып турар карангыдыва, ундур октаптынар. + 14 Чалаттырганнар хой, а шилиттингеннер эвээш болдур ийин. + 15 Фарисейлер ынчан уне бергеш, Ону, созунге сылдаглап, канчап тудуп алырын дугуржуп эгелээннер. + 16 Олар Иисусче боттарынын оореникчилерин иродианнар-биле* катай чорудупканнар. Башкы! - деп, айбылаткан улус чугаалаан. - Силерни шынчы база Бурганнын алыс шын оруунга ооредип чоруур кижи деп билир бис. Кижилерни ылгай корбес болгаш, оларнын эрге-ажыынга бараан болбас-тыр силер. + 17 Силернин бодалынар чул, биске чугаалап корунерем: императорга ундуруг толээри ыдыктыг хоойлувуска дугжур бе азы чок бе? + 18 Иисус оларнын кара сагыштыын билгеш, мынча дээн: Ийи арынныглар, Мени чуге шенединер? + 19 Ундуруг толээр чоозунарны Менээ коргузунер. Анаа монгун чоос эккеп бээрге, + 20 Иисус олардан: Мында кымнын чурук-дурзузу база кымнын ады бар-дыр? - деп айтырган. + 21 Олар: Императорнун - деп харыылааннар. Иисус ынчан: Ынчаарга императорга - императорнуун, а Бурганга - Бурганныын беринер - дээн. + 22 Ындыг состер дыннааш, оларнын аксы хак дээш, Иисустан ырап чоруй барганнар. + 23 Ол-ла хун Олген улус катап дирилбес дижир саддукейлер Иисуска чедип келгеш, айтырыг салган: + 24 Башкы, Кандыг-бир эр кижи ажы-тол чок тургаш, олу бээр болза, оон дунмазы дулгуяк чаавазы-биле огленгеш, бодунун олген акызынын уре-садызын успес ужурлуг деп,* Моисей биске чугаалаан-дыр. + 25 Бистин аравыска чеди алышкы чораан дижик. Улуу кадайлангаш, ажы-тол арттырбайн, олуп калган. Оон кадайы улуг чуржузунга кадай бооп арткан. + 26 Ийиги, ушку дунмазы болгаш шупту чеди алышкы-биле база ындыг болган. + 27 Адак соонда ол кадай база мочээн. + 28 Хамык олген улус катап дирлип кээрге, херээжен кымнын кадайы боорул? Алышкылар ону чеделээн кадайланып чорааннар болгай. + 29 Харыызынга Иисус мынча дээн: Соора барган-дыр силер, чуге дээрге Бижилгелерни-даа, Бурганнын кучу-кужун-даа билбес-тир силер. + 30 Катап дирилген улус кадай-даа албас, ашакка-даа барбас, харын Бурганнын дээрде толээлеринге домей болур. + 31 Кай а олуглерден катап дирилгеннерге хамаарыштыр Бурганнын силерге: + 32 Мен - Авраамнын Бурганы, Исаактын Бурганы база Иаковтун Бурганы мен* - дээнин номчуваан силер бе? Ол - олуглернин эвес, а дириглернин Бурганы-дыр.** + 33 Улус Ону дыннааш, Оон берген ооредиин магадап ханмааннар. + 34 Ол Бодунун харыызы-биле саддукейлернин аксын дуй шаапкан деп дыннааш, фарисейлер чангыс черге чыглып келгеннер. + 35 Оларнын бирээзи боор ном-хоойлу тайылбырлакчызы, Иисусту шенеп, айтырыг салган: + 36 Башкы, ыдыктыг хоойлуда эн чугула айтыышкын кайызыл? + 37 Ол мынча дээн: Дээрги-Бурган-Чаяакчынга бугу-ле чулдучурээн-биле, бугу-ле сеткил-сагыжын-биле, бугу-ле угаан-сарыылынбиле ынак бол.* + 38 Бо дээрге бирги болгаш эн чугула айтыышкын-дыр. + 39 А ийиги айтыышкын анаа домейлешкек: Чанында кижиге бодунга бодун дег ынак бол.** + 40 Бо ийи айтыышкында бугу ыдыктыг хоойлу болгаш медээчилернин ооредии туттунуп турар. + 41 Бодун долгандыр чыглып келген фарисейлерден Иисус айтырыг салган: + 42 Бурганнын шилип алган Христозун чуу деп бодаар силер: Ол кымнын Оглул? Олар Анаа: Давидтин Оглу-дур - деп харыылааннар. + 43 Иисус оларга мынча дээн: Ынчаарга Давид Бурганнын Сулдезинге башкарткаш, чуге Ону Дээргим деп адааныл: + 44 Дээрги-Чаяакчы мээн Дээргимге мынча дээн: Мен Сээн дайзыннарынны буттарын адаанга эккеп салбаан шаамда, Мээн он таламга олур.* + 45 Бир-тээ Давид Ону Дээргим деп турар болганда, Христос канчап Давидтин Оглу боорул? + 46 Кым-даа Анаа удур чангыс сос-даа эдип шыдаваан. Ол хунден эгелээш, кым-даа Анаа кандыг-бир айтырыг салып дидинмээн.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us