Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

21

+ 1 Олар Иерусалимге чоокшулап келгеш, Елеон даанын чанында Виффагия суурга чедип келгенде, Иисус ийи оореникчизин бурунгаар айбылапкаш, + 2 оларга чагып каан: Мурнунарда суурже барынар. Анаа баргаш, ол дораан кыс элчигенни болгаш оон чанында аныяк элчигенчигешти баглап каан турарын коруп каар силер. Оларны чешкеш, Менээ эккелинер. + 3 А кандыг-бир кижи силерден бир чуве айтырза: Олар Дээргиге херек апарды - деп харыыланар. Оларны ээзи ол дораан салыптар. + 5 (Медээчинин аксы-биле: Сион тейде хоорайга* мынча денер: Ам Хаанын сенче кел чор. Томаанныг Хаанын ажылчын кыс элчигеннин оглун мунган кел чор** - дээн состер боттанзын дээш, ол бугунун болганы ол.) + 6 Оореникчилер чоруткаш, бугу чувени Иисустун чарлык болган аайыбиле кылганнар. + 7 Олар элчигенчигешти иези-биле кады эккелгеш, хевин оларга чонай салгаш, Иисусту олуртупканнар. + 8 Эндерик хой чон хевин Оон мурнунга орукче дожей сала берген, а оскелери ыяштарнын будуктарын сыккаш, орукка чада салып чораан. + 9 Оон мурнунга база соонга бар чыткан эндерик хой чон ыыткыр алгыржып турган: Осанна! Давидтин Оглунга алдар-мактал! Дээрги-Чаяакчынын омунээзинден кел чыдар Кижи ачы-буянныг болзун! Осанна! Дээрде Бурганга алдар-мактал!*** + 10 Иисус Иерусалимче кирип кээрге, бугу хоорай холзеп унген. Улус: Бо Кымыл? - деп айтыржып турган. + 11 А моон чон: Бо дээрге Галилеянын Назарет чурттуг Иисус медээчи-дир - деп харыылаар болган. + 12 Оон Иисус Бурганнын оргээзинин иштинче киргеш, ында садыгнаймаа кылып турган хамык улусту ундур сывыртапкаш, акша солукчуларынын столдарын болгаш коге-буга сатканнарнын баартактарын андара октагылапкан. + 13 Иисус оларга мынча дээн: Бижилгеде Бурган: Мээн оргээм моргул оргээзи болзун - дээн болгай, а силер ону дээрбечилер уязы кылып алган-дыр силер!* + 14 Согур болгаш аскак-бускек улус Бурганнын оргээзинге Анаа чедип кээрге, Ол аарыг улусту экиртип каан. + 15 Бурганнын дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары Оон кылып турган кайгамчык чуулдерин коргеш база Бурганнын оргээзинде бичии уругларнын: Осанна! Давидтин Оглунга алдар-мактал! - деп алгыржып турарын дыннааш, киленней берип, + 16 Анаа мынча дээннер: Оларнын чуу деп турарын дыннап тур сен бе?! Иисус оларга: Ийе - деп харыылаан. - Силер Бижилгеде: Бичии уруглар болгаш эмиг эмер чаштарнын аксындан Бодунга алдар-макталды ундуруп аар сен* - дээнин кажан-даа номчуваанынар ол бе? + 17 Иисус оон оларны каапкаш, хоорайдан Вифанияже чоруй баргаш, анаа хонуп алган. + 18 Эртенинде, хоорайже чанып ора, Иисус аштай бергенин билип каан. + 19 Орук кыдыында смоква ыяжын коруп кааш, Ол анаа чеде берген, ынчалза-даа буруден ангы чуну-даа тыппаан. Ол ынчан ыяшка мынча дээн: Моон сонгаар сенээ кажан-даа чимис унмес болзун! Смоква ыяжы дораан-на кургап калган. + 20 Оореникчилер ону коргеш, кайгай берип: Смоква ыяжы канчап ындыг дурген кадып калды? - дишкен. + 21 Иисус мынчаар харыылаан: Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бузурээр-ле, чигзинмес-ле болзунарза, смоква ыяжы-биле болган чуулду кылыр хамаанчок, бо дагга безин: Турулгаш, далайже дуже бер! - дээр болзунарза, шак ынчаар буде бээр. + 22 Бузурээр-ле болзунарза, моргуп тура, дилээн чувенернин догерезин алыр силер. + 23 Ол Бурганнын оргээзинче кирип келгеш, улусту оореди бээрге, Бурганнын дээди бараалгакчылары болгаш баштыннар Анаа чедип келгеш, айтырыг салганнар: Сен бо бугуну кандыг эрге-чагырга-биле кылып тур сен? Сенээ ол эрге-чагырганы кым берди? + 24 А Иисус оларга мынчаар харыылаан: Мен база силерге бир айтырыг салыйн. Менээ харыылаптар болзунарза, силернин айтырыынарга база харыылаар мен. + 25 Иоаннын сугга сугар эргези Бургандан келген бе азы кижилерден бе? Олар аразында сумележи бергеннер: Бис: Бургандан - дизивиссе, Ол: Ынчаарга силер чуге Иоаннга бузуревээнинер ол? - дээр болгай. + 26 А: Кижилерден - дээр дээш, чондан коргар-дыр бис, чуге дээрге хамык улус Иоанны ёзулуг медээчи деп санаар болгай. + 27 Олар Иисуска: Билбес-тир бис - деп харыылааннар. Ол ынчан мынча дээн: Мен база бо бугуну кандыг эрге-чагыргабиле кылып турарымны силерге чугаалавас мен. + 28 А ам мындыг чуул дугайында чуу деп бодаар силер че? Ийи оолдуг бир кижи турган-дыр. Бирги оглунга баргаш, ол мынча дээн: Оглум, богун баргаш, виноград шолунге ажылдап кор. + 29 Оозу баштай: Барбас мен - дээн, а оон соонда оскээр боданыпкаш, чорупкан. + 30 Ачазы оске оглунга баргаш, база-ла ынча дээн. Демгизи: Баар мен, дээрги - деп харыылаза-даа, барбайн барган. + 31 Оларнын кайызы ачазынын аайындан эртпээн-дир? Олар: Биргизи - деп харыылааннар. + 32 Чуге дээрге Иоанн силерге шын орук айтып, баштай чедип кээрге, силер анаа бузуревээн-дир силер. А олар Иоаннга бузурээннер болгай. Ол бугуну коргеш безин, домей-ле бачыдынар миннип, Бурганче ээлбээн база анаа бузуревээн-дир силер. + 33 Ам оске угаадыглыг чугаадан дыннанар. Бир кижи бодунун ээлээн черинге виноград тарып алган. Ол ону долгандыр кажаалааш, чимизин сы бастырар уургай каскаш, танныылдаар суурга тудуп каан. Оон соонда ол виноград шолун ажаакчыларга ачылалга берипкеш, боду оске чуртче чоруй барган. + 34 Дужут ажаар уе кээрге, ол бодунун улуун алыр дээш, виноград ажаакчыларынче чалчаларын чорудупкан. + 35 Ынчалза-даа олар оон чалчаларын тудуп алгаш, бирээзин эттеп, оскезин олуруп каапканнар, а ушкузун даш-биле соп каапканнар. + 36 Шол ээзи ынчан оон-даа хой оске чалчаларын ыткан, ынчалза-даа виноград ажаакчылары оларны база шак ынчаар аажылааннар. + 37 Адак соонда ээ кижи оларже бодунун оглун чорудупкаш: Мээн оглумну хундулеп коорлер боор - деп бодаан. + 38 Ынчалза-даа виноград ажаакчылары оон оглун коргеш: Бо-даа салгакчызы-дыр! Ону олуруп каапкаш, ончузун олчалап аалы - дээннер. + 39 Олар ону сегирип алгаш, виноград шолунден ундуре бергеш, олуруп кааннар. + 40 Чул мон, шолдун ээзи чедип келгеш, виноград ажаакчыларын канчап кааптарыл? + 41 Олар Анаа: Ол хортаннарны каржызы-биле узуткааш, дужут ажаар ойде оон улуун ап бээр оске ажаакчыларга виноград шолун ачыладып каар - деп харыылааннар. + 42 Иисус оларга мынча дээн: Силер Бижилгеден номчуваанынар ол бе кай: Тудугжуларнын херекчок дээш, октапкан дажы эн чугула даш апарган. Дээрги-Чаяакчы ынчалдыр кылган, ону коору биске кайгамчык-тыр!* + 43 Ынчангаш Бурганнын Чагыргазын силерден хунаап аарын база дужудун бээр чонга бериптерин силерге чугаалап тур мен. + 44 Кым ол дашче кээп ужарыл, чуурулдур ужуп аар, а кымче ол даш кээп дужерил, ону чылча базып каар.** + 45 Иисустун угаадыглыг чугааларын дыннааш, Бурганнын дээди бараалгакчылары болгаш фарисейлер Оон оларнын дугайында чугаалап турарын билип кааннар. + 46 Олар Иисусту тудуп хоругдаар деп барганнар, ынчалза-даа Ону медээчи деп хулээп турар чондан кортканнар.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us