Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

20

+ 1 Дээрнин Чагыргазы бо болуушкунга домей болуп турар. Бодунун шолунге ажылдаар улус холезилээр дээш, эртен эрте унупкен бир кижи турган. + 2 Шол ээзи ажылчыннарга хунде бир монгун чоос толээр бооп дугуржуп алгаш, оларны виноград шолунче чорудупкан. + 3 Эртенгинин тос шакта ол базаарда шолге баргаш, чуну-даа кылбайн турар оске улусту коруп каан. + 4 Силер база мээн виноград шолумге барып ажылданар. Чогууру-биле толээр мен - деп, ол чугаалаан. + 5 Демги улус чорупкан. А ол душтекинин он ийи болгаш уш шак уезинде база катап чоруткаш, база-ла ынчаар кылган. + 6 Кежээкинин беш шак уезинде ол ынаар база катап чеде бергеш, ында турар улусту коруп кааш: Чуге хунну бадыр чуну-даа кылбайн тур силер? - деп айтырган. + 7 Олар анаа: Бисти кым-даа холезилеп албады-деп харыы бергеннер. Ээ кижи ол улуска: Силер база виноград шолунче барынар - дээн. + 8 Кежээ душкенде, шол ээзи бодунун ажыл башкарыкчызынга мынча дээн: Ажылдааннарны чыггаш, оларнын-биле соолунде холезилээним улустан эгелээш, баштайгыларынга чедир санаш. + 9 Ээ кижинин кежээкинин беш шакта холезилеп алган улузу келгеш, кижи бурузу бир монгун чоосту ап унген. + 10 Баштай холезилеттинген улус ынчан оон-даа хойну алыр бис деп бодаан, ынчалза-даа олар база бир-бир монгун чоос алганнар. + 11 Толевирин алгаш, олар виноград шолунун ээзинге ажынып: + 12 Бо соолгу улус бир шак ажылдады, бис изиг хун адаанга хунзедир ажылдап келдивис, а силер оларны биске деннээр-дир силер - деп турганнар. + 13 Ынчаарга ээ кижи оларнын бирээзинге мынчаар харыылаан: Мен сени хомудатпадым, оннук. Сен мээн-биле бир монгун чооска дугуржуп алдын чоп. + 14 Толевирин алгаш, чорувут. А мен бо соолгу кижиге сенээ бергеним хирени бериксеп тур мен. + 15 Акшамны бодум баш билир эргем чок кижи мен бе? Азы мээн экииргээм дээш, адааргаарын ол бе? + 16 Шак ынчаар соолгулер - баштайгылар, а баштайгылар - соолгулер апаар. + 17 Иерусалимче бар чыткаш, Иисус он ийи элчинин улустан оскээр аппаргаш, чугле оларга мынча дээн: + 18 Дыннанар, Иерусалимче чоокшулап кел чор бис. Анаа Кижи амытан Оглун Бурганнын дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларынга тудуп бериптер. Олар Ону олурер кылдыр шииткеш, + 19 Ону дорамчылазын, эттеп-эриидезин база хере шапсын дээш, оске чоннар улузунга тудуп бериптер. Ынчалза-даа ушку хунде Ол катап дирлип кээр. + 20 Иисуска оон соонда Зеведейнин кадайы оолдары-биле кады келгеш, могейип бараалгааш, Оон бир чуве дилээн. + 21 Иисус оон: Чуну кузеп турарын ол? - деп айтырган. Демги кадай мынча дээн: Силернин Чагырганарга ийи оглум: бирээзи - он таланарга, а оскези-солагай таланарга оруп аарын аазап корунер. + 22 Иисус: Чуну дилеп турарынарны билбес-тир силер. Мээн ам ижерим дашканы ижип шыдаар силер бе?* - деп харыылаан. Олар: Шыдаар бис - дээннер. + 23 Иисус оларга мынча дээн: Мээн хилинчээмнин дашказын ижер силер, а кымнын Мээн он азы солагай таламга олурарын хайырлаары Менден хамаарышпас: анаа Адамнын олурзун деп айтып кааны улус орар. + 24 Ону дыннааш, арткан он элчин демги ийизинге хорадап унген. + 25 Ынчалза-даа Иисус оларны кый деп алгаш, мынча дээн: Оске чоннарнын чагырыкчылары боттарынын чоннарын дарлап турарын, а куштуглери чоннарын бастып турарын билир болгай силер. + 26 А силернин аранарга ындыг чуве турбазын! Силернин аранардан алдар-хундулуг болуксаар кижи бар болза, чалчанар болзун. + 27 Силернин аранарга бир дугаар болуксаан кижи бар болза, кулунар болзун. + 28 Чуге дээрге Кижи амытан Оглу база-ла улус Анаа бараан болзун дээш эвес, харын Боду бараан боору-биле болгаш хой улус дээш толевир кылдыр Бодунун амы-тынын оргууру-биле келген болгай. + 29 Иисус оореникчилери-биле кады Иерихондан чоруп турда, оларны моон чон эдерип чораан. + 30 Орук кыдыынга орган ийи согур кижи оларнын чаны-биле Иисустун эртип бар чыдарын дыннааш: Дээрги! Давидтин Оглу, бисти кээргеп, оршээнер! - деп алгыржып унген. + 31 Улус согурларны кончуп, Ыыттаванар! деп албадаарга, олар оон-даа ыыткыр алгыржыр болган: Дээрги! Давидтин Оглу, бисти кээргеп, оршээнер! + 32 Иисус доктаай душкеш, оларны кый депкен. Ол: Менден чуну кылып берзин деп кузеп тур силер? - дээн. + 33 Олар Анаа: Дээрги, бистин карактарывыс коступ келзин - деп харыылааннар. + 34 Иисус оларны кээргей бергеш, оларнын карактарынга холун дээскен. Согурлар ол-ла дораан коре берген болгаш Ону эдерип чорупканнар.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us