Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

19

+ 1 Чугаалап дооскаш, Иисус Галилеяны каггаш, Иордан хемнин ол чарыында Иудеянын черлеринче чорупкан. + 2 Моон чон Ону эдерип чораан, а Ол анаа улусту экиртип турган. + 3 Чамдык фарисейлер Анаа чедип келгеш, Ону шенээр сагыштыг, айтырыг салган: Ыдыктыг хоойлу эр кижиге кандыг-даа чылдагаанбиле кадайындан чарлырын чопшээрээн бе? + 4 Харыызынга Ол мынча дээн: А силер Чаяакчы эн эгезинде Эр биле херээжен кижини чаяаган* дээнин номчуваанынар ол бе? + 5 Оон мынча дээн болгай: Эр кижи ада-иезин каапкаш, кадайы-биле катчы бээр, олар ам ийи эвес, а чангыс мага-бот апаар.** + 6 Ынчанганда олар ам ийи эвес, а чангыс мага-бот боор-дур. Бурганнын каттыштырган чувезин кижи чарып болбас ужурлуг. + 7 А олар Оон айтырыг салган: Ынчаарга Моисей чуге: Кадайынга чарлыышкын херечилелин бергеш, оон-биле чарлы бер* - деп чарлык болганыл? + 8 Чуректеринер дон дош, чоруу боорга, Моисей силерге кадайларынардан чарлырын чопшээрээн-дир - деп, Иисус харыылаан. - Ынчалза-даа эгезинде ындыг эвес турган. + 9 Кадайынын самыыраанындан оске кандыг-бир чылдагаан-биле оон чарылган база оске кадай алган кижи ашак-кадайнын шынчы чоруун урээни ол болур деп тур мен*. + 10 А оореникчилери Анаа мынча дээннер: Кадайынын мурнунга эр кижинин хулээлгелери ындыг боор болза, шуут огленмээни дээре-дир он! + 11 Иисус: Мээн чугаалаан чувемни шупту улус эвес, а чугле Бурганнын ындыг арганы берип кааны улус хулээп ап шыдаар - деп харыылаан. - + 12 Эр улустун ог-буле тудуп шыдавазында элээн каш чылдагаан бар: чамдык улус торумелинден эр чаяаны чок боор, чамдыктарын оске улус акталап каан боор, а чамдыызы Дээрнин Чагыргазы дээш, ог-буле тударындан ойталаар. Ону хулээп ап шыдаар кижи хулээп алгай аан! + 13 Ол уеде Иисус оларга холун дегзип, моргузун дээш, бир улус Анаа бичии уруглар эккелген. А Оон оореникчилери оларны эккелген улусту эрттирбейн хоруп турганнар. + 14 Иисус ынчан мынча дээн: Бичии уруглар Менээ кээп турзун, оларга шаптыктап, эртерин хоруванар! Чуге дээрге Дээрнин Чагыргазы олар ышкаш улустуу боор. + 15 Иисус оон соонда оларга холун дээскеш, ол черден чоруй барган. + 16 Бир кижи Анаа чедип келгеш, айтырыг салган: Башкы!* Монге амыдыралды алыр дизимзе, мен кандыг буян кылыйн? + 17 Чуге буян дугайында Менден айтырдын? - деп, Иисус харыылаан. - Чугле чангыс Бурган буянныг. А монге амыдыралды алыр дизинзе, Бурганнын айтыышкыннарын сагып чор. + 18 А кандыгларын? - деп, демгизи айтырган. Иисус мынча дээн: Олурбе, кады чурттаан эжинге оскерилбе, оорлава, мегелеп херечилеве. + 19 Ада-иенни хундуле, чанында кижиге бодунга бодун дег ынак бол.** + 20 Аныяк эр Анаа: Мен ол бугуну сагып келдим.*** Менээ ам чуу четпейн турары ол? - дээн. + 21 Иисус анаа мынчаар харыылаан: Болбаазын кижи болуксазынза, баргаш, хамык эт-хоренгинни садыпкаш, акшазын ядыыларга улеп беривит, ынчан дээрлерге эртине-байлактыг боор сен. А оон соонда чедип келгеш, Мени эдерип чорувут. + 16 Чамдык бурунгу грек созуглелдерде Башкы эвес, а Буянныг Башкы деп бижээн.

+ 20 Чамдык бурунгу грек созуглелдерде Сагып келдим деп состерге: Бичиимден-не - деп состерни немээн.

+ 22 Ол состерни дыннааш, аныяк эр мунгарап чорупкан, чуге дээрге ол аажок бай кижи турган. + 23 Иисус ынчан Бодунун оореникчилеринге мынча дээн: Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бай кижиге Дээрнин Чагыргазынче кирери дыка-ла берге! + 24 База катап чугаалаайн: бай кижинин Бурганнын Чагыргазынче киреринден тевенин тевене удун оттур оде бээри белен. + 25 Оореникчилери ону дыннааш, аажок кайгап: Ынчаарга кым камгалалды ап шыдаарыл? - деп айтырганнар. + 26 Иисус оларже топтап коргеш, мынча дээн: Кижи ону шыдавас, ынчалза-даа Бурганнын шыдавас чувези чок. + 27 Пётр ынчан Анаа: Корунерден, бис хамык бар чувевисти каапкаш, Силерни эдерип чоруптувус. Ынчаарга биске ол дээш, чуу боорул? - дээн. + 28 А Иисус оларга мынча дээн: Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ам кээр чаа делегейге Кижи амытан Оглу Бодунун алдарынын дужулгезинге саадаптарга, мени эдерген улус - силер база Израильдин он ийи торел болуун шиидери-биле он ийи дужулгеге олургулаптар силер. + 29 Мени дээш, бажыннарын, ха-дунмазын, ада-иезин*, ажы-толун азы черин кааптар кижи бурузу оон чус катап хойну алыр база монге амыдыралды салгап алыр. + 30 Ынчалза-даа дыка хой ам баштайгылар бооп турарлар - соолгулер апаар, а ам соолгулер бооп турарлар - баштайгылар апаар.


Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us