Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

18

+ 1 Ол ойде Иисуска оореникчилери чедип келгеш, айтырыг салганнар: А ынчаарга Дээрнин Чагыргазында кым эн чугулал? + 2 Иисус чаш уругну кый деп алгаш, ону оларнын аразынга тургускаш, + 3 мынча дээн: Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: амгы байдалынардан оскерли бербес болзунарза база бичии уруглар дег апарбас болзунарза, Дээрнин Чагыргазынче кирбес силер. + 4 Ынчангаш бодун томаарткаш, чаш уруг дег апарган кижи Дээрнин Чагыргазынга эн чугула кижи боор. + 5 Мындыг чаш уругну Менээ хамааржыр болгаш, хулээп ап турар кижи Мени база хулээп ап турар. + 6 А мындыг чашты база Менээ ол дег бузурээн улустун кайы-бирээзин бачытче чыгапкан кижи турар болза, оон мойнунга дээрбе дажы баглааш, далай дувунче киир октаптары безин ол кижиге эки салым боор ийик. + 7 Улусту бачытче киирер бугу чуве дээш, бо делегей ат болур! Ол бугу бачыттын кээри албан, ынчалза-даа оон кээринин чылдагааны болган кижи ат болур! + 8 Холун азы будун сени бачытче чыгай берзе, ону одура шаап, октавыт! Ийи холдуг азы ийи буттуг чорааш, монге отче киир октадыр орнунга, монге амыдыралче чангыс холдуг азы буттуг киргени дээре. + 9 Караан сени бачытче чыгай берзе, ону ушта казып, октавыт! Ийи карактыг чорааш, тамынын одунче киир октадыр орнунга, монге амыдыралче чангыс карактыг киргени дээре. + 11 Кордунер бе, бо бичии улустун чангызын-даа дора корбенер. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: оларнын дээрде толээлери Мээн Адамнын чанында доктаамал турар*. + 12 Чуу деп бодаар силер? Чус хойлуг кижи оларнын бирээзин чидирипсе, арткан тозан тозун дагларга каапкаш, читкен хоюн дилеп чоруппас бе? + 13 А тып алганда, читпээн тозан тозунга бодаарга, демги хою дээш оорушкузу улуг боор деп, силерге алыс шынны чугаалап тур мен. + 14 Дээрде Аданар база шак ындыг: бо бичии улустун чангызы-даа чиде бээрин Ол кузевейн турар. + 15 Эжин сенээ удур бачыт уулгеткен болза, баргаш, оске улус дыннавайн турда, хомудалын согле. Ол сени дыннаар болза, ону бодунче ээлдирип алганын ол. + 16 А ол сени дыннавас болза, бир азы ийи кижиден эдертип ал, чуге дээрге Кандыг-даа буруудадыышкын ийи азы уш херечи-биле шынзыттынар ужурлуг.* + 17 Оларны база дыннавас болза, Бурганга бузурээннер ниитилелинге чугаала. Бурганга бузурээннер ниитилелин-даа дыннавас болза, анаа оске чоннар улузунун кижизинге азы ундуруг хавырыкчызынга дег хамаарылгалыг бол. + 18 Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: черге чуну хулуур-дур силер, ону дээрге база хулуп каар; а черге чуну хостап салыр-дыр силер, ону дээрге база хостап салыптар. + 19 База катап чугаалап тур мен: силернин ийинер черге кандыг-бир чувени эп-сеткилдиг дилеп, моргуур болза, олар чуну-даа дилезе, Дээрде Адам шуптузун бээр. + 20 Чуге дээрге Менээ хамааржыр ийи азы уш кижи каяа чыглырыл, Мен база анаа турар мен. + 21 Пётр ынчан Иисуска чедип келгеш, айтырыг салган: Дээрги, менээ удур бачыт уулгедир эжим бар болза, мен ону чеже удаа оршээр ужурлуг мен? Чеди бе? + 22 Иисус анаа мынча дээн: Чок, чеди эвес, а чеден катап чеди удаа*. + 23 Дээрнин Чагыргазы бо болуушкунга домей болуп турар. Бодунун чалчаларындан оре-шире негеп, санажыр дээн хаан турган. + 24 Хаан санажып эгелээрге, он мун шоодай монгун акша орелиг бир кижини эккелген. + 25 Орелиг кижинин толээр харык-шинээ чок боорга, хаан оон бодун, кадайын, уругдарыын база бар-ла эт-хоренгизин орезин дуглай садыпсын деп дужааган. + 26 Чалча хааннын буттарынче донгая кээп душкеш: Хензиг-ле манап корунер! Узе санажып кааптар мен! - дээн. + 27 Хаан чалчазын кээргей бергеш, оон хамык орезин оршээгеш, салып чорудупкан. + 28 А ол чалча оон унгеш, анаа чугле чус монгун чоос орелиг бодунун бир чалча эжинге таваржы берген. Ол эжин боой тудуп: Орен толе! - деп негеп эгелээн. + 29 Орелиг эжи дис кырынга олурупкаш, анаа согуруп: Бичии-ле шыдажып кор! Тондур толеп бериптер мен! - деп чаннып эгелээн. + 30 Ынчалза-даа демгизи манаксавайн, орелиг эжин аппаргаш, орезин эгиткиже кара-бажынче суктуртуп каан. + 31 Ол бугуну корген оске чалчалар аажок хонну баксырааш, чуу болганын хаанынга дамчыдып четкеннер. + 32 Хаан ынчан демги чалчазын кыйгырткаш, мынча дээн: Оодежок чалча! Мен хамык оренни дилээн ёзугаар оршээвежик мен бе?! + 33 Сени оршээп кааным дег, эжинни база оршээр ужурлуг эвес сен бе? + 34 Киленнээн дээрги ол чалчаны анаа хамык орезин эгитпээже эриидээри-биле кара-бажынче суктуртуп каан. + 35 Эш-оорунерни сеткилинер ханызындан оршээвес болзунарза, Дээрде Адам силернин кижи бурузунге база ындыг хамаарылгалыг боор.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us