Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

17

+ 1 Алды хун эрткенде, Иисус Пётрну, Иаковту болгаш оон дунмазы Иоанны эдерткеш, чугле ол уш кижи-биле кады бедик дагже уне берген. + 2 Анаа, олар коруп турда, Оон хевир-шырайы оскерли берген: арны хун дег чырып, а хеви чырыктан онгур апарган. + 3 Хенертен оларга Моисей биле Илия коступ келгеш, Иисус-биле чугаалажып эгелээн. + 4 Пётр Анаа мынча дээн: Дээрги, мында турарывыс эки-дир! Кузээр болзунарза, уш чадырдан тип берээли: бирээзин - Силерге, оскезин - Моисейге, база бирээзин - Илияга. + 5 Ол ынча деп турар аразында, чырык булут кожуп келгеш, оларны шыва апкан. Булут аразындан мынча дээн ун дынналган: Бо дээрге Мээн ханы ынак Оглум-дур! Ол Мээн сеткилимге дыка-ла кирер-дир! Ону дыннап чорунар! + 6 Унну дыннааш, олар аажок суртеп, черже донгая кээп душкеннер. + 7 Иисус оларже чоокшулай бергеш, холун дегзип: Кортпанар, тургуланар! - дээн. + 8 Олар карактарын кодуруп келгеш, Иисустан оске кымны-даа корбейн барганнар. + 9 Олар дагдан бадып олурда, Иисус оларга шынгыы чагып каан: Кижи амытан Оглу олуглерден катап дирилбээн шаанда, манаа корген чувенер дугайында кымга-даа чугаалаванар! + 10 Оореникчилери ынчан Оон: Чуге ном-хоойлу тайылбырлакчылары Илия Христосту мурнай кээр ужурлуг деп турарыл? - деп айтырыг салганнар. + 11 Хамык чувени чурумчудуп, аайлаар дээш, Илиянын мурнай кээр ужурлуу чоп болгай-деп, Иисус харыылаан.- + 12 Илиянын шагда-ла чедип келгенин силерге чугаалап тур мен. Ынчалза-даа улус ону танывайн баргаш, кара туразында аажылап, бак корген. Кижи амытан Оглу база шак ынчалдыр олардан хилинчек коор. + 13 ОларгаОонИоанн Медеглекчининдугайында чугаалаанын оореникчилери ынчан билип кааннар. + 14 Олар чонче ээп кээрге, бир кижи Олче чоокшулап келгеш, Оон мурнунга дис кырынга олура дужуп: + 15 Дээрги, мээн оглумну кээргеп, оршээнер! - дээн. - Ол тыртып аарааш, хинчектени берди: ургулчу отче, сугже шураар-дыр. + 16 Мен ону Силернин оореникчилеринерге эккелдим, ынчалза-даа олар ону экиртип чадаштылар. + 17 Харыызынга Иисус мынча дээн: О, бо салгалдын бузурел чок, будалган улузу! Силер-биле чежемынчапчоруур мен?!Силерничежеге дээр шыдажып кээр мен?! Ол оолду Менче эккелинер! + 18 Иисус букту хоруурга, ол оолдан уне берген, а демгизи ол-ла дораан кан-кадык апарган. + 19 Иисус чааскаан турар ойде, оореникчилери Анаа чедип келгеш: Бис чуге ол букту ундур сывырып шыдавадывыс? - деп айтырганнар. 20, + 21 Ол мынчаар харыылаан: Силернин бузурелинер бичии болган-дыр. Алыс шынны чугаалап тур мен: силерде оода-ла горчица урезини хире бузурел бар болза, бо дагга: Туружундан коже бер - дээр болзунарза, ол коже бээр ийик, силерге кылып болбас хире чуудаа чок турар ийик.* + 22 Олар шупту Галилеяга кады турар ойде, Иисус оореникчилеринге мынча дээн: Кижи амытан Оглун удавас улус холунга тудуп бээрдир. + 23 Ол улус Ону олуруп каар, ынчалза-даа ушку хунде Ол катап дирлип кээр. Оореникчилери аажок мунгарай бергеннер. + 24 Олар шупту Капернаумга чедип келгенде, Пётрга Бурганнын оргээзинин ундуруун хавырар улус чедип келгеш: Башкынар ундуруг толээр бе? - деп айтырган. + 25 Пётр: Толээр! - деп харыылааш, бажынче кире берген. Ол чуну-даа чугаалап четтикпээнде, Иисус баштай айтырыг салган: Сен чуу деп бодаар сен, Симон? Бо делегейнин хааннары кымдан албан-ундуруг хавырар ийик? Бодунун ажы-толунден бе азы оске улустан бе? + 26 Пётр: Оске улустан - деп харыылаан. Иисус: Ынчаарга бодунун ажы-толун ундуругден хостааны ол-дур - деп туннеп каан. - + 27 Ынчалза-даа эрге-чагырга улузун хомудатпаал. Холче баргаш, сыырткыыжын шывадааш, бир дугаар туттунган балыкты ушта шелгеш, аксын ажыдывыт. Оон бодунну-даа, Мени-даа дээш ундуруг толээринге четчир чоосту тып алгаш, иелдиривистин ундуруувусту толеп каг.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us