Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

16

+ 1 Ол черге Иисусту фарисейлер болгаш саддукейлер углеп келгеш, Ону шенээр сагыштыг, дээрден бадыткал демдээн коргус деп туруп бергеннер. + 2 Иисус оларга мынчаар харыылаан: Хун ажар шакта: Кызыл хаяа бар, даарта аяс боор-дур аа, + 3 а дан бажында: Дээр хурен-кызыл, агаар чудерээр-дир - дижир силер. Дээрже коргеш, агаарнын кандыызын билип каар хиренерде, бо уенин бадыткал демдектерин ылгап шыдавас-тыр силер. + 4 Бузуттуг болгаш бачыттыг салгал бадыткал демдээ манап турар де. Ынчалза-даа оларга Иона медээчини дамчыштыр бергенинден оске бадыткал демдээ турбас. Иисус ынча дээш, оларны каггаш, чорупкан. + 5 Оон оореникчилери ол чарыкче эжиндирип кеже бергеннер, а аъш-чем алырын уттупкан болганнар. + 6 Иисус оларга мынча дээн: Дыннанар, фарисейжи болгаш саддукейжи ажыткыдан кичээнинер. + 7 Олар аразында ону сайгарып: Бис хлеб албаан боорувуска, ынча дээн эвеспе - дишкен. + 8 Иисус оларнын чуну чугаалашканын билир болгаш, мынча дээн: Чегей бузурелдиглер, хлеб албаан бис дижип чоондунар? + 9 Амдыгаа дээр билип чадаанынар ол бе? Беш мун кижини беш хлеб тоттуруптарга, чем артыы-биле чеже аргаан хааржак долдуруп алчык силер? + 10 А дорт мун кижини чеди хлеб тоттуруптарга, чем артыы-биле чеже аргаан хааржак долдуруп алчык силер? + 11 Мээн чугаам хлеб дугайында эвес деп канчап билбес улус силер? Фарисейжи болгаш саддукейжи ажыткыдан кичээнинер! + 12 Ол хлеб хоодер ажыткыдан эвес, а фарисейлер болгаш саддукейлернин ооредиинден оларны кичээндирген-дир деп, оореникчилери ынчан билип каан. + 13 Филипптин Кесариязынын чоок-кавызынга чедип келгеш, Иисус оореникчилеринден айтырган: Улус Кижи амытан Оглун кым деп билип турар-дыр? + 14 Олар: Чамдык улус Силерни Иоанн Медеглекчи, оскелери - Илия, а бир чамдыызы - Иеремия азы медээчилернин бирээзи дээр-дир - деп харыылааннар. + 15 Иисус олардан: А силер Мени кым деп бодаар силер? - деп айтырган. + 16 Симон Пётр: Силер - Христос, дириг Бурганнын Оглу-дур силер - деп харыылаан. + 17 Иисус анаа мынча дээн: Иоаннын оглу Симон, амыр-чыргалдыг-дыр сен, чуге дээрге ону сенээ улус эвес, а Дээрде Адам илереткен-дир. + 18 Ынчангаш Мен сенээ мынча деп тур мен: сен - Пётр - даш сен. Оон ол даш ундезинге Менээ бузурээн улустун ниитилелин тудуп ундурер мен, тамынын куштери ону базып шыдавас. + 19 Мен сенээ Дээрнин Чагыргазындан дулгуурну бээр мен, черге хулээн чувенни дээрге база хулуп каан боор, а черге хостап салган чувенни дээрге база хостап салыпкан турар. + 20 Иисус оон оореникчилеринге Ону Христос-тур деп кымга-даа чугаалавазын шынгыы чагып каан. + 21 Иисус ол уеден эгелээш, Бодунун оореникчилеринге Ол Иерусалимге баар, баштыннарнын, Бурганнын дээди бараалгакчыларынын болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларынын холундан хой хилинчекти коруп эртер ужурлуун база Ол анаа олуртуп каар, ынчалза-даа ушку хунде катап дирлип кээр дээрзин ажыы-биле чугаалап эгелээн. + 22 Пётр Ону кыдыынче кый депкеш, Анаа чоруже берген: Дээрги! Канчап ындыг боорул! Ындыг чуве Силер-биле болбас ужурлуг! + 23 А Ол Пётрже корнуп келгеш, мынча дээн: Менден ырап чор, эрлик! Сен Мени оруумдан астыктырып тур сен, чуге дээрге бодалдарын Бурганныы эвес, а улустуу-дур. + 24 Иисус оон Бодунун оореникчилеринге мынча дээн: Мени эдерер дээн кижи бар болза, ол бодун буруну-биле оргузун, бодунун белдир-крезин чуктезин база Мени эдерип чорупсун. + 25 Бодунун амы-тынын камгалап алыр дээн кижи амы-тынын ышкынып алыр, а амы-тынын Мен дээш ышкынган кижи амы-тынын тып алыр. + 26 Бугу делегейни холунга киирип-даа алгаш, амы-тынын оскунар болза, оон ол кижиге ажыы чул? Амы-тынын дедир эгидер дээш, ол кижи чунун-биле толээрил? + 27 Кижи амытан Оглу Бодунун Адазынын алдарынга бургеткен, Бурганнын толээлери-биле кады чедип келгеш, кижи бурузун оон кылган ажыл-херээнин аайы-биле шаннаар азы шиидер. + 28 Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: мында турар улустун аразында, олбейн чыткаш-ла, Бодунун Чагыргазынче чедип келген Кижи амытан Оглун коруп каар улус бар-дыр.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us