Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

15

+ 1 Иисуска ынчан Иерусалимден фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары чедип келген. + 2 Силернин оореникчилеринер чуге ада-огбелернин ёзу-чанчылын тоовазыл? - деп, олар айтырганнар. - Чуге чемненир бетинде холун чугбазыл? + 3 Иисус мынчаар харыылаан: А силер чуге ёзу-чанчылынар сагыыр дээш, Бурганнын айтыышкынын тоовайн тур силер? + 4 Ол чугаалаан ийик чоп: Ачан биле аванны ханы хундуле база Ачазы биле авазын бак соглээр кижини олумге онаар херек.* + 5 А силернин чугаанар ёзугаар ава-ачазынга: Менден алыр ужурлуг чувенерни Бурганга оргуурум ол-дур - дээр кижи бар болза, + 6 оон ада-иезин хундулээри албан эвес бооп турар-дыр. Ынчаар кылгаш, боттарынарнын ёзу-чанчылынар дээш, Бурганнын созун хажыдып турар-дыр силер. + 7 Ийи арынныглар! Силернин дугайынарда Бурган Исаия медээчинин номунга шын-на бижээн-дир: + 8 Бо улус Мени аксы-биле хундулээр, а херек кырында оларнын чуректери Менден ырак. + 9 Оларнын могейии ажык чок, чуге дээрге оларнын ооредии - улус чогааткан сагылга-дурумнер-дир.** + 10 Чонну Бодунче кыйгырып алгаш, Иисус мынча дээн: Дыннааш, билип аарын кызынар. + 11 Кижини аас дамчып кирип кээр чуве бужартатпас, а аксындан унер чуве бужартадыр. + 12 Оореникчилери ынчан Анаа чедип келгеш: Силернин состеринер фарисейлерни хорададыпканын билир силер бе? - деп айтырганнар. + 13 Иисус оларга: Кандыг-даа тарымал унушту, ону Дээрде Адам тарып олуртпаан-на болза, дазылы-биле тура соп кааптар. + 14 Оларже сагыш салбанар. Олар дээрге согурларны чедип чоруур согурлар ышкажыл. А согурну согур кижи чедер болза, олар иелээ онгарже кээп дужер - деп харыылаан. + 15 Пётр Анаа харыылап, мынча дээн: Биске бо угаадыглыг чугааны тайылбырлап берип корунерем. + 16 Таанда-ла силер ам-даа билип шыдаваанынар ол бе? - деп, Иисус айтырган. - + 17 Силернин аксынар дамчып кирер чуве хырнынарга баргаш, оон мага-боттан уне бээр деп билбезинер ол бе? + 18 А аксынардан унер чуве чурээнерден кээр. Ол харын кижини бужартадыр. + 19 Чуректен бузуттуг бодалдар, олурукчу чорук, кады чурттаан эжинге шынчы эвес чорук, самыыраар чорук, оор чорук, нугул, бак соглеттинер чорук унер. + 20 Кижини бужартадыр чуулдер ол-дур. А холун чугбайн, аъш-чем чиири кижини бужартатпас. + 21 Иисус оортан Тир биле Сидоннун чоок-кавызында черлерже чорупкан. + 22 Анаа ол черлернин чурттакчызы бир хананей херээжен ыыткыр мынча дээн: Дээрги, Давидтин Оглу! Мени кээргеп, оршээнер! Уруум букшуурааш, ат болду. + 23 А Иисус анаа харыылап, аксындан сос ундурбээн. Оон оореникчилери Анаа чоокшулап келгеш, дилеп эгелээннер: Бо херээженни ынай чорудуп корунер. Ол ургулчу бистен чыда калбайн, кулаавысты конгалап-ла чор! + 24 Иисус оларга: Мени чугле израиль чоннун олуп читкен хойларынче чоруткан чуве - деп харыылаан. + 25 Херээжен чоокшулап келгеш, Иисустун мурнунга дис кырынга олура душкеш, мынча дээн: Дээрги, менээ дузаланар! + 26 Ол: Уругларнын аъш-чемин хунаап алгаш, ыттарга каап бээрге, кайын боор - деп харыылаан. + 27 Ийе, Дээрги, ынчалза-даа ыттар безин ээлеринин столундан кээп душкен тогланчылар чиир болгай - деп, херээжен чугаалаан. + 28 Иисус ынчан анаа мынча дээн: Херээжен, сээн бузурелин улуг-ладыр. Кузээн-не чувен сенээ хайырлаттынар болзун. Таптыг-ла ол ойде оон уруу экирий берген. + 29 Иисус оруун уламчылап, Галилея холдун эриин дургаар чорупкан. Ол дагже унгеш, орта олуруп алган. + 30 Аскак-бускек, согур, бертик-бежел, уну чок база оске-даа аарыгдан аараан улузун эккеп, моон чон Анаа кээп туруп берген. Олар аарыг улузун Иисустун буттарынын баарынче эккеп салырга, Ол аарааннарны экиртип каан. + 31 Уну чоктарнын чугаалап, бертиктернин экирип, аскактарнын кылаштап база согурларнын каракталып турарын коргеш, хамык чон кайгапхарап, Израильдин Бурганын алдаржыдып турган. + 32 Бодунун оореникчилерин кый деп алгаш, Иисус оларга мынча дээн: Бо улусту кээргээр-дир мен: олар Мээн чанымга уш хонук турдулар, а ам чиир аъш-чеми артпаан-дыр. Мен оларны аш хевээрзин моон чорудар хоннум чогул, олар орукка харыксырап каарлар. + 33 А оореникчилер мынча дээннер: Бис моон, ээн черден, ынча хой чонну тоттуруптар хлебти канчап тывар бис? + 34 Иисус: Силерде чеже хлеб барыл? - деп айтырган. Олар: Чеди хлеб болгаш элээн каш бичии балык бар - деп харыылааннар. + 35 Иисус хамык улуска черже олуруптарын дужааган. + 36 Ол чеди хлеб биле балыктарны алгаш, Бурганга ооруп четтирген соонда, хлебти кезектей узе тырткылааш, оореникчилеринге улеп эгелээн. А олар чонга улеп турганнар. + 37 Улус ону шупту тоткуже чиген болгаш арткан кескиндилерни чыггаш, чеди аргаан хааржакты долдуруп алган. + 38 Херээженнер биле бичии уругларны санаваска, дорт мун эр кижи чемненген чуве-дир. + 39 Чонну тарадыпкаш, Иисус хемеже олурупкаш, Магдала* деп черже эжиндирип чорупкан.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us