Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

14

+ 1 Галилеянын ынчангы чагырыкчызы Ирод Иисустун дугайында дыннап каан. + 2 Ол оргээзинин дужуметтеринге мынча дээн: Иоанн Медеглекчи ылап ол-дур. Ол олуглерден катап дирилген-дир! Ынчангаш ындыг кайгамчык чуулдер кылып шыдаар-дыр! + 3 Оон мурнуу чарыында Ирод Иоанны тудуп хоругдааш, бодунун акызы Филипптин кадайы Иродиаданын ужун кара-бажынче октаптарын дужааган. + 4 Чуге дээрге Иоанн анаа: Ол херээженни кадайланыр эрген чок - деп чугаалап шаг болган чуве-дир. + 5 Ирод ону олурер бодаан, ынчалза-даа Иоанны медээчи деп хулээп коор чондан корткан. + 6 Ирод торуттунген хунун байырлап турда, Иродиаданын уруу аалчылар мурнунга самнааш, Иродтун сеткилинге аажок таарышкан. + 7 Ынчангаш ол, Чуну-даа дилээр болзунза, догерезин бээр мен деп, уругга дангыраглаан. + 8 Авазынга хооктурткен уруг мынча деп дужурген: Менээ ам дораан Иоанн Медеглекчинин бажын калбак тавакка салгаш, эккелинер. + 9 Хаан мунгарай берген. Ынчалза-даа аалчылар мурнунга аазаан аксы-созун ээлээр дээш, оон кузелин хандырарын дужааган. + 10 Ирод, Иоаннын бажын кезип эккелзин дээш, кара-бажынче улус чорудупкан. + 11 Тавакта салган башты эккелгеш, уругга хулээдирге, ол ону авазынга аппарып берген. + 12 Иоаннын оореникчилери чедип келгеш, оон мага-бодун ап алгаш, ажаап кааннар. Оон баргаш, Иисуска ол дугайында дыннатканнар. + 13 Иисус ону дыннап кааш, чааскаан турары-биле оортан ээн черже хемелиг эжиндирип чорупкан. Ынчалза-даа улус ону билип кааш, хоорай-суурларындан унгеш, Ону эдерип чорупканнар. + 14 Иисус хемеден дужуп кээрге, Ону хой чон манап турар болган. Ол улусту кээргей бергеш, аарааннарны экиртип каан. + 15 Кежээ душкенде, оореникчилери Анаа чедип келгеш: Бо чер ээн-дир, шак база орайтаан-дыр. Улусту тарадыптынар, чоок-кавы суурларже баргаш, аъш-чемден садып алзыннар - дээннер. + 16 Иисус оларга: Улусту тараткан херээ чок. Силер оларны чемгеринер - деп харыылаан. + 17 Оореникчилери Анаа: Бисте мында чугле беш хлеб биле ийи балыктан оске чуу-даа чок-тур - дижир болганнар. + 18 Ол: Оонарны бээр эккелинер - дээн. + 19 Иисус оон улуска оът кырынче олурарын айыткаш, беш хлеб биле ийи балыкты алгаш, дээрже корунгеш, аъшчем дээш, Бурганга ооруп четтирген. Ол оон соонда хлебти кезектей узе тырткаш, оореникчилеринче дамчыткан, а олар чонга улеп берипкеннер. + 20 Шупту улус ону чигеш, тода берген. Оореникчилер чем артыы-биле он ийи аргаан хааржакты долдуруп алганнар. + 21 Херээженнер болгаш бичии уругларны санаваска, беш мун эр кижи чемненген чуве-дир. + 22 Иисус оон дораан-на Бодунун оореникчилеринге: Хемеге олурупкаш, холдун ол чарыынче эжиндирип кеже беринер - деп дужааган. А Боду чонну чандырар дээш артып калган. + 23 Чонну тарадыпкаш, Иисус моргууру-биле дагже уне берген. Кежээ душкен, а Ол анаа чааскаан турган. + 24 А оореникчилеринин хемези ол ойде эриктен ыракка чораан. Ынчан хат кодурлуп келген болгаш, чалгыглар хемени часкап турган. + 25 Дан адып орда, Иисус оларже холдун суун кырлап чорупкан. + 26 Оон суг кырлап чоруурун коргеш, оореникчилери медээжок кортканындан: Хей-сунезин-дир! - деп алгыржы бергеннер. + 27 Иисус ол-ла дораан олар-биле чугаалажы берген: Орталанынар, Мен-дир мен, кортпанар! + 28 Харыызынга Пётр мынча дээн: Дээрги, бо Силер болзунарза, менээ база Силерже суг кырлап чеде бээрин дужаап корунерем. + 29 Иисус: Чедип кел! - дээн. Пётр хемеден душкеш, Иисусче шиглей суг кырлап базыпкан. + 30 Ынчалза-даа ол хаттын куштелгенин коргеш, коргуксап, сугже дужуп эгелээш: Дээрги, мени камгаланар! - деп алгырыпкан. + 31 Иисус ол дораан холун сунгаш, Пётрну тудуп алгаш: Бузурелин бичиизин. Чуге чигзинерин ол? - деп чугаалаан. + 32 Олар хемеге олуруптарга, хат соксай берген. + 33 Хемеге орган улус догере Анаа могейгеш: Силер ылап-ла Бурганнын Оглу-дур силер! - дээн. + 34 Олар холду кежир эжиндиргеш, Геннисаретке эрикче унуп келгеннер. + 35 Тус чер улузу ол дораан Иисусту танып кааш, Ону келген деп медээни чоок-кавыны бир кылдыр тарадыпкан. Иисуска хамык аарыг улусту эккелгеш, + 36 оода-ла Оон хевинин эдээнге дээрин оларга чопшээрээрин дилеп турганнар. Анаа дегген кижи бурузу экирий бээр болган.Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us