Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

13

+ 1 Ол хун Иисус бажындан унгеш, хол эриинге барып олуруп алган. + 2 Ону эндерик хой чон углеп кээрге, Ол хемеже орар ужурга таварышкан, а хамык улус эрикке турган. + 5 Чамдыызы сай-даштыг, хорзуну чуга черже кээп душкен. Ол урезин удатпайн озуп унуп келген, чуге дээрге хорзун кылын эвес болган. + 6 Ынчалза-даа хун хуннеп келгеш, озумнерни орттендир шонуптарга, ханы дазыл тыртпаанындан, олар кадып калган. + 7 Чамдыызы тенниг хонакче кээп дужерге, ол тенниг хонак сырый оскеш, оларны боой базырыпкан. + 8 А бир чамдыызы унуш-дужуткур хорзуннуг черже кээп душкеш, чашканындан чус, алдан база ужен дакпыр хой дужут берген. + 9 Дыннаар кулаа бар кижи дынназын! + 10 Иисустун оореникчилери чоокшулап келгеш, Анаа айтырыг салганнар: Силер улусту чуге угаадыглыг чугаалар дузазы-биле ооредир силер? + 11 Иисус мынчаар харыылаан: Силерге Дээрнин Чагыргазынын чажыттарын билип алырын хайырлаан-дыр, а оларга ону хайырлаваан-дыр. + 12 Кымда чуве барыл, эгээртинмес кылдыр, анаа оон-даа хойну бээр. А кымда чуве чогул, оон бар чувезин безин хунаай бээр. + 13 Олар Корзе-даа, корбес, дынназа-даа, дыннавас база билбес боорга, оларга угаадыглыг чугаалар чугаалап турар мен. + 14 Исаиянын оттур билген медеглели олар-биле ынчалдыр боттанганы ол-дур: Кулаанар-биле дыннааш-даа, билип албас, караанар-биле коргешдаа, корбес силер. + 15 Бо дээрге чуректери дашталып калган, кулаан кумнап, караан хаптап алган улус-тур. А оон башка караа-биле коруп, кулаа-биле дыннап, чурээ-биле билип каар турганнар. Ынчан Менче ээп кээрлер ийик, а Мен оларны экиртир ийик мен.* + 16 Караанар коруп, кулаанар дыннап турар - амыр-чыргалдыг-дыр силер. + 17 Силерге шынын чугаалап тур мен: дыка хой медээчилер болгаш Бурганга шынчы улус силернин коруп турар чувенерни коруксээн-даа болза, корбээннер база ол ышкаш силернин дыннап турар чувенерни дыннаксаан-даа болза, дыннавааннар. + 18 Ынчангаш тараа чажыкчызы дугайында угаадыглыг чугаанын тайылбырын дыннанар. + 19 Дээрнин Чагыргазынын дугайында медээни дыннап олура, ону угаай албас кижи турар болза, эрлик чедип келгеш, оон чурээнде чашкан медээни оорлап аппаар. Орук кыдыынче чашкан урезин ол-дур. + 20 А сай-даштыг черже чашкан урезин дээрге, медээни дыннаан дораан-на, ону оорушку-биле хулээп алыр кижи-дир. + 21 Ынчалза-даа ол кижи бодунда дазыл чок болгаш, турум эвес боор. Оон соонда медээ ужун айыыл-халапка азы истеп суруушкунге таваржы бээр болза, ол-ла дораан куткуттуруп, оскээр чайгыла бээр. + 22 Тенниг хонакка чашкан урезин дээрге, медээни дыннап турар, ынчалза-даа амгы амыдыралынын ажаанзырал-човаа база эт-хоренгизинин дуурайы медээни боой базырыптарга, оон урезини дужут бербес кижи-дир. + 23 А унуш-дужуткур хорзуннуг черге чашкан урезин дээрге, медээни дыннааш, угаап шыдаар кижи-дир. Ындыг кижи чашканындан чус, алдан база ужен дакпыр хой дужут бээр. + 24 Оон Иисус оларга база бир угаадыглыг чугаа чугаалап берген: Дээрнин Чагыргазы бо болуушкунга домей болуп турар. Бодунун шолунге эки урезин тарып алган кижи турган. + 25 Дуне, хамык улус удуп чыдырда, оон дайзыны келгеш, кызыл-тас аразынга бок унуш тарып каапкаш, арлы берген. + 26 Оон кызыл-тас сыптары озуп унгеш, кулакталы бээрге, бок унуштер база унуп келген. + 27 Шолдун ээзинге чалчалары келгеш, мынча дишкен: Дээрги! Силер шолге эки урезин тарыдынар чоп. Ында бок унуш кайыын келген чоор? + 28 Ээзи оларга: Бир дайзынымнын уулгеткен херээ-дир ол - дээн. Чалчалары анаа: Бис баргаш, бок унушту чулуп кааптаалы бе? - дээннер. + 29 Ол ээ кижи: Хей боор, бокту чулуп тура, кызыл-тасты база чулуп кааптар силер, хоржок. + 30 Кады оскейлер аан. Дужут ажаар уе кээрге, тараа кезикчилеринге мынча дээр мен: Баштай бок унушту кезип, чыггаш, моожалай баглааш, орттедиптинер, а кызыл-тасты анмаарымче ажаап канар - деп харыылаан. + 31 Иисус оларга улаштыр оске угаадыглыг чугаа чугаалаан: Дээрнин Чагыргазы кижинин шолунге тарып алганы горчица урезининге домей. + 32 Ол хамык урезиннернин эн бичиизи-даа болза, озуп унгеш, бугу-ле чемниг унуштернин эн улуу апаар. Ол ыяш дег улгады бээр, дээрнин куштары безин анаа ужуп кээп, оон будуктарынга уя тудар. + 33 Иисус оларга база бир угаадыглыг чугаа чугаалаан: Дээрнин Чагыргазы херээжен кижинин дыка хой далганга холааш, бугу далган хоой бергижеге булгап турары ажыткыга домей-дир. + 34 Иисус ол бугуну чонга угаадыглыг чугаалар дузазы-биле чугаалаан. Ол чуну-даа тайылбырлаарда, угаадыглыг чугаалар чокка чугаалап корбээн. + 35 Медээчинин: Мен олар-биле угаадыглыг чугаалар дузазы-биле чугаалажыр мен. Ортемчейни чаяаганындан бээр чажыт чувени улуска илередир мен - дээн состери будер ужурлуг турганы ол.* + 36 Иисус оон чонну тарадыпкаш, бажынче кире берген. Оон оореникчилери Анаа чоокшулап келгеш, мынча дишкен: Шолде бок унуш дугайында угаадыглыг чугааны тайылбырлап берип корунерем. + 37 Ол мынчаар харыылаан: Эки урезин тараан кижи дээрге, Кижи амытан Оглу-дур. + 38 Шол - бо делегей-дир, эки урезин - Дээрнин Чагыргазынга хамааржыр улус-тур, а бок унуш - эрликтин улузу-дур. + 39 Оларны тараан дайзын - эрлик-тир. Дужут ажаалдазы - бо делегейнин тончузу-дур, тараа кезикчилери - дээрнин толээлери-дир. + 40 Бок унушту болгеш, отка орттедири дег, бо делегейнин тончузунде база ындыг болур. + 41 Кижи амытан Оглу Бодунун толээлерин чорудуптарга, олар Оон Чагыргазындан улусту бачытче чыгап база бузут уулгедип турганнарнын догерезин ангылай ускеш,

42 оттуг суугуже киир октаптарлар. Ол улус анаа ыглап-сыктап, диштерин кыжырадыр.

+ 43 А Бурганга шынчы улус Адазынын Чагыргазынга хун дег чырыыр. Дыннаар кулаа бар кижи дынназын! + 44 Дээрнин Чагыргазы шолде хооп каан чыткан эртинеге домей. Ону тып алган кижи база катап чажыра хооп каан. Оон ол кижи аажок ооруп чоруткаш, бодунда бар шупту чувени садыпкан болгаш эртине хомген шолду садып алган. + 45 Дээрнин Чагыргазы оон ынай бо болуушкунга домей болуп турар. Эн чараш ак шуру эртине дилээн садыгжы турган. + 46 Ол унелиг борбак ак шуру коруп кагза, ону холга киирип алыр дээш, бодунда бар шупту чувени барып садыптар. + 47 Дээрнин Чагыргазы оон ынай бо болуушкунга домей болуп турар. Холче киир кааптарга, энмежок хой янзы-буру балык туттунган четки турган. + 48 Четки дола бээрге, балыкчылар ону эрикче ушта тырткаш, олургулапкаш, эки балыкты аргаан хааржакче чыып алган, а багайын ундур октапкан. + 49 Бо делегейнин тончузу кээрге, база ындыг боор. Дээрнин толээлери келгеш, бузуттугларны Бурганга шынчы улустан ангылай ускеш, + 50 оларны оттуг суугуже киир октаптарлар. Анаа ыы-сыы, диштер кыжыраажы дынналыр. + 51 Иисус оореникчилеринден айтырган: Бо бугуну билдинер бе? Олар: Ийе - деп харыылааннар. + 52 А Иисус оларга мынча дээн: Ынчангаш Дээрнин Чагыргазынын дугайында медээге бузурээн кандыг-даа ном-хоойлу тайылбырлакчызы чуу-хоо шыгжаар орээлинден эрги-даа, чаа-даа эт-сеп ужулган бажын ээзинге домей-дир. + 53 Угаадыглыг чугааларын чугаалап дооскаш, Иисус оортан чоруй барган. + 54 Ол Бодунун торээн хоорайынга чедип келгеш, улусту синагогага ооредип эгелээн. Дыннааннар шуптузу кайгап-харап: Оон ындыг мерген угааны база кужу кайыын келгенил? - дижип турганнар. - + 55 Ол дээрге бызанчы кижи оглу эвес ийикпе? Оон авазын Мария дээр, а дунмаларын Иаков, Иосиф, Симон болгаш Иуда дивес чуве бе? + 56 Оон кыс дунмалары база мында, бистин аравыста эвес чуве бе? Ол бугу Анаа кайыын келгенил? + 57 Ынчангаш Ону хулээп корбээннер. Ынчан Иисус оларга: Медээчи каяа-даа алдар-хундулуг боор, ону чугле бодунун хоорайынга база бажынынга унелеп корбес чуве - дээн. + 58 Улуста бузурел чогундан Ол анаа хой кайгамчык чуулдер кылбайн барган.Сменить язык: ru en ar es lv tyv fr
ru
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us