Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

12

+ 1 Ол уеде, амыр-дыш хунунде, Иисус тарып каан шолду таварты бар чыткан. Оон оореникчилери аштааш, сыпта тараа баштарын узе соккаш, ууштап чий бергеннер. + 2 Фарисейлер ону коргеш, Анаа мынча дээннер: Корунер! Силернин оореникчилеринер амырдыш хунунде ыдыктыг хоойлунун хораан чувезин кылып турлар. + 3 Иисус ынчан олардан айтырыг салган: Боду-даа, кады чораан оору-даа аштай бээрге, Давид хааннын чуну кылганын номчуваан силер бе? + 4 Олар Бурганнын оргээзинге киргеш, оон боду-даа, кады чораан улузу-даа чип болбас, а чугле Бурганнын бараалгакчылары чиир ужурлуг ыдыктаан хлебти чипкеннер болгай. + 5 Амыр-дыш хунунде Бурганнын бараалгакчылары Бурганнын оргээзинге ажылдап, оозубиле ол хунну сагывайн турарын, ынчалза-даа буруулуг диртпезин Моисейнин хоойлузундан номчуваан силер бе кай? + 6 Мында Бурганнын оргээзинден-даа артык улуг чуул барын чугаалап тур мен. + 7 Бижилгеде: Оргулду эвес, оршээлди кузеп тур мен* - дээн состернин утказын билген болзунарза, буруу чок улусту буруу шаппас ийик силер. + 8 Ийе, Кижи амытан Оглу - амыр-дыш хунунун база Чагырыкчызы-дыр! + 9 Ол черден чорупкаш, Иисус демги фарисейлернин синагогазынга кирип келген. + 10 Анаа када берген холдуг кижи турган. Олар Иисустан: Амыр-дыш хунунде улус экиртирин ыдыктыг хоойлу чопшээрээр бе? - деп айтырганнар. (Херек кырында олар Ону буруудадыр эвин бодап турганнар.) + 11 Иисус оларга мынчаар харыылаан: Силернин кайы-бирээнер чангыс хойлуг турган, а оозу амыр-дыш хунунде онгарже кире берген дижик. Ол баргаш, хоюн ушта тыртып албас чуве бе? + 12 А кижи хойдан оранчок унелиг! Ындыг болганда амырдыш хунунде буян кылырын чопшээрээн-дир. + 13 Иисус оон када берген холдуг кижиге: Холун бээр сун - дээн. Ол холун сунуп бээрге, оозу ол дораан, оскези дег, кадык апарган. + 14 А фарисейлер унгеш, Иисусту канчап чок кылырын сумележи бергеннер. + 15 Иисус ону билип кааш, оортан чоруй барган. Эндерик хой чон Ону эдерип чорупкан, а Ол хамык улусту экиртип каан. + 16 Ынчалза-даа Ол Оон дугайында улуска чугаалаарын оларга хоруп каан. + 17 Бурганнын Исаия медээчини дамчыштыр мынча дээн состери боттанзын дээш, ол бугу болган чуве-дир: + 18 Мээн шилип алган Чалчам бо-дур. Мээн ханы ынак Кижим, Мээн сеткилимге дыка-ла кирер Кижи - Ол-дур. Мен Олче Бодумнун Сулдемни чорудуп бээр мен. Ол оске чоннар улузунга шииткелимни медеглээр! + 19 Ол кырышпас база кышкырбас, улус Оон унун кудумчуларга дыннавас. + 20 Бурганга шынчы чорукту тиилелгеже эккелбээн шаанда, Ол шала сынган хыыргыышты сыйбас, имистелген колду озээн ожурбес. + 21 Хамык чоннар Оон адынга идегээрлер.* + 22 Оон соонда Иисуска артында согур, артында уну чок букшуураан кижи эккелгеннер. Иисус ону экиртип каарга, ол чугааланып база коруп эгелээн. + 23 Улус аажок кайгап: Иисус Давидтин салгакчызы бооп боор бе? - деп айтырып турган. + 24 Фарисейлер ону дыннааш: Ол буктарны чугле оларнын чагырыкчызы Веельзевулдун кужу-биле ундур сывырып турар-дыр - дээннер. + 25 Иисус оларнын бодалдарын билир болгаш, мынча дээн: Иштинден ангыланып эгелээн куруне бурузу ур болбайн буураар, ангыланчып, кырышкан хоорай азы ог-буле бурузу будун турбас. + 26 Эрлик боду эрликти ундур сывырар болза, ол боду бодунга удур месилдешкени олдур. Оон курунези будун туруп шыдаар бе? + 27 Мен Веельзевулдун кужу-биле буктарны ундур сывырып турар болзумза, силернин ажытолунерге буктарны ундур сывырар кушту кым берип турарыл? Ынчангаш ажы-толунер силерни шииткей аан. + 28 Ынчалза-даа Мен буктарны Бурганнын Сулдези-биле ундур сывырып турар болзумза, Бурганнын Чагыргазы силерге ылап-ла келген-дир. + 29 Моге-шыырак кижини баштай хулуп албас болза, кым оон бажынынче кирип, эт-хоренгизин оорлап шыдаарыл? Чугле хулуп алгаш, ол оонбажынынуптеп шыдаар. + 30 Мээн-биле кады эвес кижи Менээ удур база ол ышкаш Мээн-биле кады чыгбас кижи тотчеглеп турар. + 31 Ынчангаш силерге чугаалап тур мен: улустун кандыг-даа бачыды база бак согленири оршээттинер, ынчалза-даа Ыдыктыг Сулдени бак соглээри оршээттинмес. + 32 Кижи амытан Оглунга удур сос соглээн кижи бар болза, ону оршээп болур, ынчалза-даа Ыдыктыг Сулдени бак соглээр кижи амдаа, кажан-бир шагда-даа оршээл албас. + 33 Ыяшты эки деп санаар болзунарза, оон чимизи база чаагай боор, а ыяшты ирик деп санаар болзунарза, оон чимизи база багай боор. Чуге дээрге ыяшты чимизинден танып аар. + 34 Чылан сыскындылары! Бузуттуг хиренерде, канчап буянныг чуве чугаалаар силер? Кижинин чурээнде чуу бар болдур, ол оон аксындан унер болгай. + 35 Буянныг кижи буян шыгжаан черинден буянын уштуп кээр, а бузуттуг кижи бузут шыгжаан черинден бузудун уштуп кээр. + 36 Шуугу хуну кээрге, эдипкен хоозун созу дээш, шупту улус харыы тударын силерге чугаалап тур мен. + 37 Созунну барымдаалап, сени агартыр азы шиидер. + 38 Ынчан чамдык ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер Анаа: Башкы, Силернин биске кандыг-бир бадыткал демдээ коргузеринерни кузеп тур бис - дээннер. + 39 Иисус мынчаар харыылаан: Бузуттуг болгаш бачыттыг салгал! Бадыткал демдээн негезинерзе-даа, Иона медээчини дамчыштыр коргускенинден оске бадыткал демдээ корбес силер. + 40 Ионанын далай амытанынын хырнынга уш хун болгаш уш дунну эрттиргени дег, Кижи амытан Оглу база чернин ханы дувунге уш хун болгаш уш дуннун дургузунда турар. + 41 Ниневиянын чурттакчылары шуугу хунунде бо салгалдын улузу-биле кады турупкаш, оларны буруудады бээрлер, чуге дээрге ниневийжилер Ионанын суртаалын дыннааш, бачыдын миннип, Бурганче ээлгеннер-дир. А ам мында Ионадан-даа артык улуг Кижи бар-дыр! + 42 Мурнуу чуктун кадыны* шуугу хунунде бо салгалдын улузу-биле кады турупкаш, оларны буруудады бээр, чуге дээрге ол кадын Соломон хааннын мерген угаанныг ооредиин дыннаар дээш, чернин оске кыдыындан кээп чораан-дыр. А ам мында Соломондан-даа артык улуг Кижи бар-дыр! + 13 кор).

+ 43 Бук кижиден уне бергенде, амыр-дыш дилеп, суг чок ээн черлерге тояап-тояап, дилээн чувезин тыппайн баар. + 44 Ол ынчан мынча дээр: Каапканым эрги бажынымче дедир чана берейн. Оон демги кижиже ээп келгеш, чурттап турган черин аштап-ширбип, эдип-чазап каанын база ээнзиргей турарын эскерер. + 45 Бук ынчан чоруткаш, бодундан-даа каржы оске чеди букту эдертип эккелгеш, ол кижиже кирип, анаа чурттай бээрлер. Ынчан ол кижинин соолгу байдалы мурнунда турганындан-даа дора апаар. Бо салгалдын бузуттуг улузубиле база ындыг болур. + 46 Иисус чон-биле чугаалажып турда, Оон авазы биле дунмалары бажын даштынга чедип келгеннер: олар Оон-биле чугаалажыр бодаан чуве-дир. + 47 Бир кижи Анаа: Аванар биле дунмаларынар даштын, Силер-биле чугаалажыр бодап келген-дир - дээн. + 48 А Иисус ол кижиге харыылап: Мээн авам база ха-дунмам кымнар болур чувел? - дээн. + 49 Оон Бодунун оореникчилеринче холу-биле айыткаш, мынча дээн: Мээн авам база ха-дунмам бо-дур. + 50 Дээрде Ачамнын кузел-соруун сагып чоруур кижи бурузу Мээн ха-дунмам база авам боор!


Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us