Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

11

+ 1 Бодунун он ийи оореникчизинге суртаалдап дооскаш, Иисус Галилеянын хоорайларынга улусту ооредири-биле база суртаалдаары-биле улаштыр чорупкан. + 4 Иисус оларга мынчаар харыылаан: Коруп база дыннап турар чувенерни Иоаннга дамчыдып чединер: + 5 согурлар каракталып, аскактар кылаштап, экирбес кеш аарыглыглар арыгланып, дулейлер дыннап, олуглер катап дирлип, ядыыларга Буянныг Медээни дыннадып турарын чугаалаар силер. + 6 Мени чигзиниг чок хулээп алган кижи амыр-чыргалдыг боор. + 7 Иоаннын оореникчилери чоруй баарга, Иисус чонга оон дугайында чугаалап эгелээн: Кургаг куруг ховуже чуну коор дээш барып чордунар? Хатка чайгаткан кулузунну бе? + 8 Ындыг эвес болза, чуну коруп чордунар? Каас-коя хептиг кижини бе? Ынчалза-даа каас-коя хептиг улус хааннар ордуларынга чурттаар болгай. + 9 Чуну коор бис деп бодадынар? Медээчини бе? Ийе, медээчини. Харын силерге чугаалап тур мен: ол - медээчиден-даа артык кижи-дир. + 10 Бижилгеде ол дугайында Бурганнын: Кор даан, Мээн толээлекчим Сээн оруунну белеткеп берзин дээш, ону Сени мурнай чорудуп тур мен* - дээн кижизи ол-дур. + 11 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: чер кырынга чурттап чораан бугу улустун аразында Иоанн Медеглекчиден арта берген кижи чок. Ынчалза-даа Дээрнин Чагыргазында эн чогенчиг кижи оон улуг боор. + 12 Иоанн Медеглекчинин суртаалдап эгелээн хуннеринден амдыгаа чедир Дээрнин Чагыргазынга удур доктаадыр ужур чок халдаашкын чоруп келген база хой улус ону куш-биле эжелеп алыксап турар. + 13 Бугу ыдыктыг хоойлу болгаш хамык медээчилер Иоаннын кээр мурнунда ол бугунун дугайында оттур билип медеглеп турганнар.** + 14 А хулээп аар деп бодаар болзунарза, Иоанн дээрге оон чедип кээрин баш бурунгаар медеглеп каан Илия ол-дур. + 15 Дыннаар кулаа бар кижи дынназын! + 13 Бо шулуктун оске утказы: Бугу ыдыктыг хоойлу болгаш медээчилернин оттур билген медеглелдери Иоаннче эккел чораан - бооп чадавас.

+ 16 Бо салгалдын улузун Мен кымнын-биле деннээйн? Олар базаар шолунге олуруп алгаш, бир чамдыызы оскелеринге мынча деп алгырышкан бичии уруглар олчаан-дырлар: + 17 Бис силерге лимбилеп бердивис, а силер самнавадынар. Бис силерге кажыыдал ыры ырлап бердивис, а силер ыглашпадынар. + 18 Иоанн чедип келгеш, аъш-чем чивес, арага ишпес боорга, олар ону: Букшуураан - дижир-дир. + 19 Кижи амытан Оглу чедип келгеш, чемненир, ижер боорга, олар: Корунер, чазый, арагачы хей-дир, ундуруг хавырыкчылары болгаш бачытка борашканнарнын оннуу-дур - дижир-дир. А мерген угаан оон ажыл-херээ-биле шынзыттынар. + 20 Оларга эн хой кайгамчык чуулдерни кылырга-даа, бачыттарын уулгедиринден ойталаваан хоорайларнын чурттакчыларын Иисус буруудадып эгелээн: + 21 Хоразин, ат болур сен! Вифсаида, ат болур сен! Силерге коргускеним дег кайгамчык чуулдер Тир, Сидон хоорайларга болгулаан болза, олар шагда-ла бачыттарын миннип, самдар качыгдал хеви кедип, баштарын хул-биле бызаарлар ийик. + 22 Ынчангаш шуугу хуну кээрге, силерге коорде, Тир биле Сидонга безин оршээл улуг боорун чугаалап тур мен. + 23 Капернаум, сен база-ла дээрге чедир кодурлурун кордадын бе? Чок, тамыже дундерлип дужер сен! Чуге дээрге сенээ коргускеним дег кайгамчык чуулдерни Содомга база кылган болза, ол хоорай богунге чедир турар ийик. + 24 Ынчангаш шуугу хуну кээрге, сенээ коорде, Содомга безин оршээл улуг боорун силерге чугаалап тур мен! + 25 Иисус ол ойде мынча дээн: Дээрнин база чернин Дээрги-Чаяакчызы, Адам! Бо чуулдерни мерген угаанныглар болгаш эртем-билиглиглерден чажыргаш, чаштар дег бодуун улуска коргускенин дээш, Сени алдаржыдып тур мен! + 26 Ийе, Адам, Сээн буянныг кузелсоруун ындыг болган. + 27 Бугу чуулду Адам Менээ бузуреп дааскан. Адазындан ангы кымдаа Оглун билбес, Оглу болгаш Оглунун ону айтып бээрин кузээн улузундан ангы кым-даа Адазын база билбес. + 28 Могап турупкан, аар чуък чуктээн улус догере Менээ келинер! Мен силерге тамчык-дышты хайырлаар мен. + 29 Мээн чагыгларымнын донгузун бодунарга кеткеш, Менден ооренип алынар, Мен томаанныг болгаш чопшул чуректиг мен, ынчангаш чуртталганарны тамчык-дыш бургей бээр. + 30 Чуге дээрге Мээн чагыгларым донгузу чиик база Мээн чудуртур чуъгум аар эвес.


Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us