Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

10

+ 1 Иисус Бодунун эн чоок он ийи оореникчизин чыып алгаш, оларга буктарны ундур сывырар база кандыг-даа аарыг-аржыктан экиртир эрге-кушту берген. + 2 Он ийи элчиннин аттары бо-дур: оларнын баштайгызы боор Пётр деп адаткан Симон биле оон дунмазы Андрей, Зеведейнин оглу Иаков биле оон дунмазы Иоанн, + 3 Филипп биле Варфоломей, Фома биле ундуруг хавырыкчызы Матфей, Алфейнин оглу Иаков биле Фаддей*, + 4 Симон Кананит** биле соолунде барып Христосту садыпкан Иуда Искариот. + 15 кор).

+ 5 Иисус он ийи элчинин чорудуп тура, мындыг айтыышкын берген: Оске чоннар улузунче-даа, Самариянын хоорайларынче-даа барбанар. + 6 Хамыктын мурнунда Израильдин чонунун олуп читкен хойлар дег улузунче барынар. + 7 Баргаш: Дээрнин Чагыргазы чоокшулап келген-дир! - деп суртаалданар. + 8 Аарыг улусту экиртинер, олуглерни катап диргизинер, экирбес кеш аарыглыгларны арыгланар, буктарны ундур сывыртанар. Халаска алган силер - халаска беринер. + 9 Орукче унерде, бодунарга алдын, монгун, чес чоостар албанар. + 10 Орукче унерде, диленир хап-сава-даа, солуттунар хеп-даа, кедер идик-даа, даянгыыш-даа албанар, чуге дээрге ажылдаан кижи амыдыраар аъш-чеминге толептиг боор. + 11 Кандыг-бир хоорайга азы суурга чедип келгеш, ында толептиг кым барын билип алгаш, чоргужеге чедир оон бажынынга турунар. + 12 Ол бажынче кирип келгеш, ээлерин: Амыргын-на бе! - деп мендиленер. + 13 Бажын силернин мендинерге толептиг болза, кузээн амыр-тайбынынар орта артып калзын, а толептиг эвес болза, анаа кузээн амыр-тайбынынар чогуп бутпезин. + 14 А кандыг-бир кижи силерни хулээп албас база созунерни дыннавас болза, ол бажындан азы хоорайдан чоруп тура, будунарда довуракты-даа кактап кааптынар. + 15 Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: ол хоорайга коорде, Содом биле Гоморрага безин шуугу хунунде оршээл улуг боор. + 16 Дыннанар, Мен силерни оор бору аразынче хураганнарны дег чорудуп тур мен. Ынчангаш чыланнар дег оваарымчалыг, коге-бугалар дег кем чок болунар. + 17 Улустан кичээнинер. Олар силерни шиидери-биле дээди Човулелдерге хулээдип, синагогаларга эриидей бээр. + 18 Мени дээш, силерни чагырыкчылар болгаш хааннар мурнунга эккеп тургузуптар, ынчан оларга база оске чоннар улузунга Мээн дугайымда херечилээр силер. + 19 Олар силерни эккээрге, чуну база канчаар чугаалаарыл деп сагыш човаванар. Чуну чугаалаарынар силерге ол шакта илерей бээр. + 20 Чуге дээрге силер эвес, а Аданарнын Сулдези силерни дамчыштыр чугаалай бээр. + 21 Акызы дунмазын, ачазы ажы-толун олурери-биле бериптер. Ажы-толу база ада-иезинге удур тура халааш, оларны олурери-биле бериптер. + 22 Хамык улус Мен дээш, силерни корбестей бээр. Ынчалза-даа эчизинге чедир шыдашкан кижи камгалалды алыр. + 23 Силерни бир хоорайга истеп суре берзе, оскезинче дезиптинер. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: Израильдин хамык хоорайларын эргий кезип четтикпээнинерде-ле, Кижи амытан Оглу чедип кээр. + 24 Оореникчи башкызындан бедивес, а чалча дээргизинден бедивес. + 25 Оореникчи башкызынга деннешсе, сеткили ханар, а чалча дээргизинге деннешсе, сеткили ханар. Бажын ээзин Веельзевул* деп адаар болза, оон ог-булезинин улузун оон-даа дора кылдыр адавас бе? + 26 Ынчангаш олардан кортпанар. Косту бербес хире чажыт чуу-даа чок база илерей бербес хире будуу чуу-даа чок. + 27 Мээн силерге карангыда чугаалаан чувемни хуннун чырыында чугааланар, силернин кулаанарга сымыранган чувемни шупту улуска дынналдыр медегленер. + 28 Мага-ботту олурзе-даа, сулденерни олуруп шыдавас улустан кортпанар. Сулденерни-даа, мага-бодунарны-даа тамыже киир октааш, узуткап шыдаар Бургандан коргунар. + 29 Ийи бора-хокпешти бир чес чоос-биле садып албас ийикпе? Ындыг-даа бол Аданарнын кузел-соруу чокта, оларнын чангызы-даа черже кээп душпес. + 30 А силернин бажынар дугун безин санап каан болдур ийин! + 31 Ынчангаш хей черге кортпанар: силер эндерик хой бора-хокпештен унелиг силер! + 32 Мени улус мурнунга ажыы-биле хулээп коор кижи бурузун Мен база Дээрде Адамнын мурнунга хулээп коор мен. + 33 А Менден улус мурнунга ойталаар кижиден Мен база Дээрде Адамнын мурнунга ойталаар мен. + 34 Мени бо делегейже амыр-тайбын эккээр дээш келген кылдыр бодаванар. Амыр-тайбын эвес, а ангылажыг эккээр дээш, келген мен. + 35 Мен Оглун ачазындан, уруун авазындан, кеннин кунчуундан ангылаар дээш келген мен. + 36 Кижиге ог-булезинин улузундан ожээнниг дайзыннар турбас апаар.* + 37 Ава-ачазынга Менден артык ынак кижи Менээ таарышпас. Оглу-кызынга Менден артык ынак кижи Менээ таарышпас. + 38 Бодунун белдир-крезин чуктевес база Мени эдербес кижи Менээ таарышпас. + 39 Бодунун амы-тынын камгалап алыксаан кижи амытынын ышкынып алыр. Ынчаарга амы-тынын Мен дээш ышкынар кижи амы-тынын тып алыр. + 40 Силерни хулээп аар кижи Мени хулээп ап турары ол, а Мени хулээп аар кижи Мени айбылап чоруткан Адамны хулээп ап турары ол. + 41 Медээчини, медээчи-дир сен дээш, хулээп аар кижи оон шанналын алыр. А Бурганга шынчы кижини, Бурганга шынчы-дыр сен дээш, хулээп аар кижи оон шанналын алыр. + 42 Бо ынай, кошкак улустун бирээзинге, Мээн оореникчим болганы дээш, аяк ишти-даа соок суг кудуп бээр кижи бар болза, ол бодунун шанналын канчап-даа чидирбезин силерге чугаалап тур мен.


Change language: ru en ar es lv tyv fr
ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyv
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us